9. Dec 2011 12:17

INFORMÁCIA O ZAČATOM SPRÁVNOM KONANÍ

Podľa § 82 odsek 7 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších zmien a právnych predpisov (ďalej len zákon) Vás mesto Prievidza, ktoré vykonáva v prvom stupni štátnu správu vo veciach ochrany drevín v rozsahu ustanovenom zákonom, upovedomuje o začatom správnom konaní, v ktorom môžu byť dotknuté záujmy ochrany prírody a krajiny.

Potvrdenie záujmu byť účastníkom konania je potrebné doručiť buď písomne na adresu: Mesto Prievidza, Mestský úrad, Nám. slobody 14, 971 01 Prievidza alebo elektronicky na adresu: bozena.bernatova@prievidza.sk alebo beata.drozdova@prievidza.sk v lehote siedmich dní od zverejnenia informácie.

Začaté správne konanie č.: 2.4.1-1779-2012 :

Spoločnosť Športstav Prievidza, spol. s r.o., Hasičská ulica 2, 971 01 Prievidza (ďalej len žiadateľ) požiadala dňa 22.12.2011 o vydanie súhlasu na výrub 10 ks borovice na pozemku parc. č. 1461/11 (druh pozemku Zastavané plochy a nádvoria), k. ú. Prievidza, vo vlastníctve Trenčianskeho samosprávneho kraja so sídlom v Trenčíne – v správe Združenej strednej školy stavebnej, Ulica T. Vansovej 32, Prievidza.

Začaté správne konanie č.: 2.4.1-7206-11:

Eva Chudá, Veľkonecpalská ulica 256/23, 971 01 Prievidza (ďalej len žiadateľ) požiadala dňa 07.12.2011 o vydanie súhlasu na výrub 1 ks smreka a 1 ks jablone na pozemku parc. č. 6488 (druh pozemku Zastavaná plocha a nádvorie), k. ú. Prievidza, vo vlastníctve žiadateľa.

Začaté správne konanie č.: 2.4.1-7241-11:

Ferdinand Stanček, Šumperská ulica 23/13, 971 01 Prievidza požiadal dňa 09.12.2011 o vydanie súhlasu na výrub 2 ks stromov a orezanie 6 ks stromov na pozemku parc. č. 2059/1 (druh pozemku Ostatná plocha), k. ú. Prievidza, vo vlastníctve mesta Prievidza.

Začaté správne konanie č.: 2.4.1-7260-11 :

Ing. arch. Jaroslav Janes, Koncová ulica 26, 971 01 Prievidza (ďalej len žiadateľ) požiadal dňa 14.12.2011 o vydanie súhlasu na výrub 1 ks smreka obyčajného na pozemku parc. č. 3012/2 (druh pozemku Záhrada), k. ú. Prievidza, vo vlastníctve žiadateľa a 4 ks smreka obyčajného na pozemku parc. č. 3004 (druh pozemku Zastavaná plocha a nádvorie), k. ú. Prievidza, list vlastníctva nezaložený, v užívaní mesta Prievidza.

Ďalšie aktuality

Korčuľovanie pre verejnosť i mestská plaváreň za symbolické…

30. Nov 2023 14:05
K zimným mesiacom patria aj zimné radovánky v podobe stavania snehuliakov…

Aktivity November

29. Nov 2023 13:21
Tréning pamäte Dňa 16.  Novembra 2023 sa v DC Bôbar Prievidza…

Zber biologicky rozložiteľného odpadu potrvá do 1.12.2023

29. Nov 2023 9:14
Vývoz nádob na biologicky rozložiteľný odpad zo záhrad rodinných domov bude vzhľadom…