22. Jan 2021 12:59

Informácia k projektu: Vybudovanie detských jaslí v meste Prievidza

.

Mesto Prievidza bude realizovať projekt s názvom „Vybudovanie detských jaslí v meste Prievidza“ v rámci výzvy IROP-PO2-SC211-2018-34 na základe Zmluvy o poskytnutí NFP https://www.crz.gov.sk/index.php?ID=4417153&l=sk , ktorá nadobudla účinnosť dňa 29.01.2020.

Identifikácia projektu


Názov: Vybudovanie detských jaslí v meste Prievidza

Kód projektu v ITMS2014+: 302021W352

Miesto realizácie: Prievidza, areál MŠ na Ul. A. Mišúta 731 v Prievidzi, parcelné č. C-KN č- 4977, 4973

Operačný program: Integrovaný regionálny operačný program

Spolufinancovaný fondom: Európsky fond regionálneho rozvoja

Špecifický cieľ: 2.1.1 – Podporiť prechod poskytovania sociálnych služieb a zabezpečenia výkonu opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately v zariadení z inštitucionálnej formy na komunitnú a podporiť rozvoj služieb a starostlivosti o dieťa do troch rokov veku na komunitnej úrovni.

Maximálna výška NFP: 469 879,40 EUR

Výška finančnej podpory z EÚ: 420 418,41 EUR

Krátky opis projektu

V rámci projektu budú realizované úpravy objektu MŠ na Ulici A. Mišúta za účelom prispôsobenia technických požiadaviek pre stavbu užívanú ako zariadenie starostlivosti o deti do troch rokov veku dieťaťa. Nutnosťou je realizácia prístavby kočikárne. Súčasťou stavebných úprav budú aj stavebné úpravy a rekonštrukcia priestorov sauny s ochladzovacím bazénom a ich príslušenstva, ktoré si mesto uhradí z vlastných zdrojov. Zrealizujú sa stavebné úpravy za účelom úspory energií a zabezpečenia bezporuchovej prevádzky vnútorných inštalácií a zároveň bude vďaka zatepleniu obnovená povrchová fasáda.

Dispozičné členenie každej triedy je riešené vstupom do šatne, kde budú umiestnené skrinky a prebaľovacie pulty. Zo šatne je prístupné priechodné sociálne zázemie s umiestnenými WC a umyváreň. Z umyvárne je plynulo riešený priamy prechod do dennej miestnosti s odpočivárňou. Z tohto centrálneho priestoru sa prechádza do ďalších priestorov ako sklad hračiek, prípravňa jedál, izolačka s okienkom na vizuálnu kontrolu umiestneného dieťaťa, terasa. Z priestoru detskej šatne je prístupná miestnosť šatne sestier vrátane samostatného hygienického vybavenia.

Príprava jedál je realizovaná v priľahlom hospodárskom pavilóne a prepravovaná do prípravne jedál jednotlivých tried, kde sa jedlo servíruje. Súčasťou projektu je úprava detského ihriska s umiestnením herných prvkov a dotvorenie priestoru novou výsadbou.

Hlavný cieľ projektu je vytvoriť podmienky na zosúlaďovanie rodinného a pracovného života obyvateľov mesta a lepšie začlenenie žien s deťmi do troch rokov na trh práce a vybudovaním zariadenia starostlivosti o deti do troch rokov komplexne doriešiť starostlivosť o deti v predškolskom veku na území mesta.

Očakávané výsledky:
– pribudne nové zariadenie starostlivosti o deti do troch rokov veku na územímesta Prievidza
– kapacita jaslí bude 20 detí
– zníženie ročnej spotreby primárnej energie vo verejných budovách o 58 140 kWh/rok
– odhadované ročné zníženie emisií skleníkových plynov 28,1 t ekviv. CO2

Ďalšie aktuality

Ochrana lesov pred požiarmi v roku 2023

29. Mar 2023 8:22
V posledných troch rokoch znova stúpa v prievidzskom regióne počet požiarov, ktoré…

Mesto Prievidza oslávilo deň učiteľov

28. Mar 2023 14:07
Aj tento rok si 28. marca o 9:00 hod. v priestoroch KaSS v Prievidzi 20 učiteľov…

Pracovné trhy 2023

28. Mar 2023 9:23
Kontaktné centrum Prievidza v rámci projektu Podpora zamestnateľnosti v regióne…