9. Mar 2015 6:41

Gymnázium ocenili za podporu neformálneho vzdelávania

Gymnázium Vavrinca Benedikta Nedožerského v Prievidzi v rámci školského vzdelávacieho programu Moja škola ponúka žiakom všetkých typov tried povinný vyučovací predmet Tvorba a prezentácia projektov. Minulý školský rok sme obohatili tento predmet o neformálne vzdelávanie v rámci národného projektu Komprax, ktorý zastrešuje Slovenský inštitút mládeže Iuventa.

Prostredníctvom neformálneho vzdelávania umožňuje projekt Komprax mladým aktívnym ľuďom nadobudnúť kompetencie dôležité pre ich budúceho zamestnávateľa, ako aj pre ich život v spoločnosti. Umožňuje im prevziať zodpovednosť za prostredie, v ktorom žijú, reagovať na potreby vo vlastnom okolí, zorganizovať malý projekt a vďaka tomu si overiť svoje kompetencie aj v praxi. Pozitívna skúsenosť ich motivuje ďalej na sebe pracovať, rozvíjať si sociálno-osobnostné zručnosti kľúčové pre úspešné napredovanie v živote.

Naši žiaci absolvovali tri školenia a nadobudli znalosti a zručnosti pre tvorbu malého projektu. Spolu ich bolo 160. Vďaka nim spríjemnili prostredie v triedach, v okolí školy alebo vo svojej obci, zorganizovali športové podujatia, koncerty, deň zdravej výživy a mnoho ďalších aktív pre deti z domovov či jednoducho pre svojich kamarátov. Za svoju prácu získali certifikát, ktorý už teraz môžu pripojiť k vlastnému životopisu.

Po ukončení jednotlivých malých projektov sa uskutočnil dotazníkový prieskum. Jeho cieľom bolo oceniť tie stredné školy, čo umožňujú svojim žiakom neformálne vzdelávanie, napríklad, ich aktívnou podporou pre ďalší život či pracovný trh, ale aj ponukou programov ďalšieho vzdelávania či podporou zamestnancov v ich ďalšom vzdelávaní. Po jeho vyhodnotení získali tie najúspešnejšie z nich významné ocenenia – Cenu vyššieho územného celku a Čestné uznanie za aktívnu podporu neformálneho vzdelávania, ale aj Cenu ministra. Gymnázium Vavrinca Benedikta Nedožerského ziskom 1. miesta bodovalo nielen v rámci Trenčianskeho samosprávneho kraja, ale aj na celoslovenskej úrovni.

Spoločnosť vďaka národnému projektu Komprax získava mladých a sebavedomých ľudí s rozvinutými kľúčovými kompetenciami, aktívnych občanov a zamestnancov, možno i budúcich zamestnávateľov. Uznávanie neformálneho vzdelávania v oblasti práce s mládežou navyše prispieva k jeho začleneniu medzi štandardné spôsoby vzdelávania a ku komplexnému rozvoju mladých ľudí s ohľadom na ich prípravu do života.

Mgr. Jana Mečiarová a PaedDr. Oľga Kurbelová
školské koordinátorky národného projektu Komprax

Ďalšie aktuality

Prievidza získala 268 tisíc eur z eurofondov na realizáciu…

4. Aug 2022 8:10
Mesto Prievidza bolo úspešné so žiadosťou o nenávratný finančný príspevok na…

Pripravujú rekonštrukciu multifunkčného ihriska vo Veľkej…

4. Aug 2022 8:03
Mesto Prievidza realizuje verejné obstarávanie na rekonštrukciu multifunkčného…

Relácia mestského rozhlasu na 31. týždeň

4. Aug 2022 7:03
Uverejňujeme krátke správy, ktoré budú vyhlasované v mestskom rozhlase v 31. týždni.