15. Jul 2021 7:51

Časť objektu ZpS na Ul. J. Okáľa sa zmení na nájomné byty

Časť objektu Zariadenia pre seniorov v Prievidzi na Ul. J. Okáľa bude preklasifikovaná na nájomné byty. Tie má mesto záujem prideľovať prednostne starobným dôchodcom, zdravotne znevýhodneným ktorí budú svojimi sociálnymi pomermi na nájomné byty odkázaní.

V roku 2020 a 2021 boli v rozpočtovej organizácii Zariadenie pre seniorov v Prievidzi vykonané kontroly z Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR, Úradu komisárky pre telesne postihnutých a Trenčianskeho samosprávneho kraja. Záverom týchto kontrol bola aj realizácia debarierizácie a rekonštrukcie priestorov ZpS v Prievidzi na Ulici J. Okáľa.

Keďže sa v objekte ZpS vo vchodoch č. 2 a č. 10 nachádzajú pôvodné štandardné byty, nie je možné v týchto budovách vybudovať bezbariérový priestor, ktorý by zodpovedal súčasnej legislatíve platnej pre poskytovanie sociálnych služieb. Z tohto dôvodu prejdú byty v týchto vchodoch do správy mestskej spoločnosti SMMP s.r.o. a budú preklasifikované na štandardné nájomné byty.

Celkovo 29 bytov vo vchodoch 2 a 10 na Ul. J. Okáľa v Prievidzi bude slúžiť seniorom na nájomné bývanie mimo služieb Zariadenia pre seniorov. Pri zostavovaní poradia uchádzačov pri prideľovaní bytov budú zohľadňované najmä vek uchádzačov, sociálne pomery, zdravotné znevýhodnenie a naliehavosť bytovej potreby. Záujmom mesta Prievidza je v rámci starostlivosti o starších občanov, najmä starobných dôchodcov, prednostne poskytnúť byt v týchto obytných domoch tejto osobitne určenej skupine obyvateľov mesta.

Na tento účel bola mestským zastupiteľstvom schválená výška nájomného ako aj Doplnok č. 1 k Internej smernici č. 114 – Smernica o hospodárení s bytovým fondom vo vlastníctve mesta Prievidza. Návrh výšky nájomného pre byty v obytnom dome na Ul. J. Okáľa v Prievidzi:

Ďalšie aktuality

Prievidza získala 268 tisíc eur z eurofondov na realizáciu…

4. Aug 2022 8:10
Mesto Prievidza bolo úspešné so žiadosťou o nenávratný finančný príspevok na…

Pripravujú rekonštrukciu multifunkčného ihriska vo Veľkej…

4. Aug 2022 8:03
Mesto Prievidza realizuje verejné obstarávanie na rekonštrukciu multifunkčného…

Relácia mestského rozhlasu na 31. týždeň

4. Aug 2022 7:03
Uverejňujeme krátke správy, ktoré budú vyhlasované v mestskom rozhlase v 31. týždni.