7. ZASADNUTIE MsZ – 13.07.2017
PROGRAM ico_pdf_46
Konanie vo veci ochrany verejného záujmu a zamedzenia rozporu záujmov a o porušení povinnosti a obmedzenia verejného funkcionára
Žiadosť spol. REALITUS, s.r.o., o zmenu uznesenia MsZ Prievidza č. 126/17 v bode II., časť a)
Zoznam majetkoprávnych žiadostí
ZÁPISNICA
UZNESENIA a VZN
HLASOVANIE
DOCHÁDZKA POSLANCOV