22. Oct 2013 13:34

Pokyny pre nakladanie s objemným odpadom

V tomto období budú v zmysle zverejneného plánu opäť na území mesta Prievidza postupne rozmiestnené veľkoobjemové kontajnery. V tejto súvislosti upozorňujeme na niekoľko dôležitých zásad.

Obyvatelia mesta sú povinní ukladať objemné odpady výhradne do veľkoobjemových kontajnerov! Ukladanie odpadu mimo nich nebude tolerované a v prípade zistenia bude riešené ako založenie skládky. Objemné odpady musia byť do kontajnerov ukladané v zmenšenom objeme (napr. nábytok v rozobratom stave na dosky).
Do veľkoobjemových kontajnerov majú možnosť obyvatelia mesta Prievidza (nie právnické osoby a fyzické osoby oprávnené na podnikanie) ukladať objemný odpad a drobný stavebný odpad vzniknutý iba na území mesta.

Do veľkoobjemových kontajnerov sa zakazuje ukladať:
a) stavebné odpady vyžadujúce stavebné povolenie,
b) objemné odpady v nezmenšenom objeme,
c) okná a okenné rámy vznikajúce pri rekonštrukcii bytov alebo domov,
d) objemné odpady dovezené z iných území ako z územia mesta Prievidza,
e) nebezpečné odpady ako sú chladničky, elektrozariadenia, kyseliny, pneumatiky a pod.,
f) biologicky rozložiteľný odpad – tráva a konáre z pozemkov právnických a fyzických osôb,
g) zakazuje sa ukladanie objemných odpadov vedľa veľkoobjemových kontajnerov.

Porušenie vyššie uvedených ustanovení a ukladanie odpadov na pozemky po ukončení termínu zberu objemného odpadu a odvoze veľkoobjemového kontajnera zo stanovišťa bude považované za priestupok a riešené hliadkami MsP, ktoré budú vo zvýšenej miere vykonávať dohľad nad dodržiavaním uvedených zásad. Zistené priestupky budú dokumentované s využitím kamerového systému MsP alebo prenosnými záznamovými zariadeniami a riešené v zmysle zákona.

Ďalšie aktuality

Oprava poruchy na verejnom vodovode - Ul. J. Červeňa

17. Aug 2022 8:48
Upozorňujeme obyvateľov, že z dôvodu opravy poruchy na verejnom vodovode bude dnes…

Prievidžania, spravme gesto, hlasujme za naše mesto!

15. Aug 2022 14:16
Pomôžte nám získať mestský park s aktivitami pre každého.

Oznámenie o neprítomnosti zapisovateľky dňa 17.8.2022

15. Aug 2022 8:16
Mesto Prievidza oznamuje politickým stranám, koalíciám a nezávislým kandidátom, že…