Názov: Vodozádržné opatrenia na Námestí slobody v meste Prievidza

Zmluva: uzatvorená v roku 2021

Poskytovateľ: Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

Prijímateľ: mesto Prievidza

Financovanie projektu: celková suma projektu je 175 373,56 € , z čoho 164 577,44 € je nenávratný finančný príspevok z prostriedkov EÚ a 10 796,12 € je spolufinancovanie z rozpočtu mesta Prievidza

Stručný popis projektu: Predmetom projektu je vybudovanie vodozádržných opatrení na Námestí slobody v meste Prievidza, konkrétne vybudovanie vsakovacieho rigola, bioretenčnej dažďovej záhrady a akumulačnej nádrže. Cieľom je odvedenie dažďovej vody prostredníctvom dažďovej kanalizácie z nepriepustných povrchov, ako sú strechy, betónové a asfaltové plochy do vsakovacej plochy resp. nádrže, ktorá zabezpečí transformáciu zrážok do podzemných vôd v rámci existujúcich hydrogeologických štruktúr. Dažďová voda bude odvedená z časti 3 budov, ktoré sú vo vlastníctve mesta a z časti námestia. Navrhované vodozádržné opatrenia sú umiestnené na mierne svahovitom teréne v intraviláne mesta Prievidza na Námestí slobody. Dotknuté parcely sú vo vlastníctve mesta. Projekt si kladie za cieľ prispieť k riešeniu negatívnych dôsledkov klimatických zmien v meste
Prievidza a k zmierňovaniu a minimalizovaniu dôsledkov sivej infraštruktúry.

  • Miesto realizácie: Prievidza
  • Predpokladaný dátum začatia realizácie projektu: 2022
  • Predpokladaný dátum ukončenia realizácie projektu: 2022

Prílohy:

Vzorové rezy
(pdf, 176 kB)

Užitočné odkazy:

Mesto Prievidza vybuduje na Námestí slobody vodozádržné opatrenia (teraz.sk)

Mesto Prievidza vybuduje na Námestí slobody vodozádržné opatrenia – Enviroportál – životné prostredie online (enviroportal.sk)

Reportáž k investícii