9. Feb 2018 11:48

Zverejnenie zámeru prevodu vlastníctva prebytočného nehnuteľného majetku mesta z dôvodu hodného osobitného zreteľa: Majtényi

Predmetom prevodu je prebytočný majetok mesta, nehnuteľnosť v k. ú. Hradec, pozemok parcela registra C KN č. 464/27, diel 3, zastavané plochy a nádvorie s výmerou 35 m2, zameraný a odčlenený z pozemku parcela registra E KN č. 849, zastavané plochy a nádvorie s výmerou 547 m2, Geometrickým plánom č. 14/2018, vyhotoveným Patriciusom Sovom GEOSKTEAM dňa 11.01.2018, úradne overeným Ing. Katarínou Strapatou dňa 16.01.2018 pod č. 35/2018, pre Mariána Majtényiho a manželku, spoločne trvalý pobyt Pod Hrádkom 36, Prievidza, za cenu 10,00 €/m2, na účel vybudovania garáže, s podmienkou doloženia súhlasného stanoviská vlastníkov susednej parcely registra E KN č. 942.

celý dokument:

Ďalšie aktuality

Relácia mestského rozhlasu na 32. týždeň

11. Aug 2022 7:22
Uverejňujeme krátke správy, ktoré budú vyhlasované v mestskom rozhlase v 32. týždni.

Upozorňujeme na zmeny v umiestnení volebných miestností

10. Aug 2022 13:27
Pre spojené voľby do orgánov samosprávy obcí a voľby do orgánov samosprávnych krajov…

Delegovanie do volebných komisií

10. Aug 2022 12:47
Členom volebnej komisie môže byť ten, kto dovŕšil 18 rokov veku, je spôsobilý na…