26. Feb 2014 13:14

Zo zasadnutia mestského zastupiteľstva-február 2014

Mestské zastupiteľstvo rokovalo vo februári o viacerých dôležitých bodoch.

Rodičia si už nemusia lámať hlavu, čo s deťmi počas prázdnin
Nový dodatok VZN v oblasti školstva obsahuje viacero zmien. Jedna zo zmien sa týka aj Základnej umeleckej školy Ladislava Stančeka v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Prievidza, kde sa znižuje poplatok z 3 € na 1 € pre prípravné štúdium v skupinovom vyučovaní v priestoroch MŠ z dôvodu priblíženia sa k podmienkam ponúkajúcich súkromných zriaďovateľov deťom v MŠ. V odsúhlasenom dodatku VZN bola zapracovaná aj požiadavka zo strany rodičov detí, ktorá vytvorila možnosť na prázdninovú činnosť v školských kluboch detí. Určené sú dva právne subjekty: ZŠ Malonecpalská a ZŠ Dobšinského pre všetkých záujemcov o Školský klub detí (ŠKD) z mesta Prievidza, v objektoch ktorých je umiestnená aj materská škola s prevádzkou školskej jedálne (ŠJ). Príspevok 5 € je určený na týždeň, nakoľko sa nepredpokladá, že by dieťa navštevovalo celý mesiac ŠKD. Viac informácií prinesieme v samostatnom článku.

Plaketu J.A. Komenského budú môcť získať viacerí pedagógovia
V súlade so Štatútom mesta Prievidza, mesto každoročne v rámci osláv Dňa učiteľov oceňuje prácu pedagógov škôl vo svojej zriaďovateľskej pôsobnosti Plaketou J. A. Komenského. V našom meste však pôsobia i ďalší zriaďovatelia škôl, v ktorých pracuje množstvo vynikajúcich pedagógov, preto na podnet Komisie školstva a kultúry MsZ pri Prievidzi a po prerokovaní v uvedenej komisii sa navrhlo Doplnkom č. 5 k Štatútu mesta Prievidza upraviť znenie § 27 tak, aby Plaketu J. A. Komenského bolo možné udeliť aj ostatným výnimočným a obetavým učiteľom všetkých škôl a školských zariadení sídliacich v meste Prievidza. V závere zastupiteľstva navrhla poslankyňa Helena Dadíková pri príležitosti 95. výročiazaloženia Gymnázia V.B. Nedožerského udelenie CENY MESTA za osobitný prínos na vzdelávaní obyvateľov a dosahovanie vynikajúcich výsledkov vo výchovno – vzdelávacom procese. Návrh bol zo strany poslancov schválený.

Nové VZN o nakladaní s komunálnym odpadom
Z dôvodu zmeny legislatívy SR, ktorá stanovuje povinnosti samospráv zaviesť triedený zber biologicky rozložiteľného kuchynského a reštauračného odpadu na území mesta, schválili poslanci mestského zastupiteľstva nové Všeobecne záväzné nariadenie č. 149/2014 o nakladaní s komunálnym odpadom na území mesta Prievidza. Mesto si v zmysle platnej legislatívy uplatňuje výnimku v zavedení vzťahujúcu sa na obyvateľov mesta ako fyzických osôb.

RTV Prievidza:

V uplynulom roku sa obyvatelia sťažovali menej
Od 01. 01. 2013 do 31. 12. 2013 bolo mestu Prievidza doručených na prešetrenie 27 podaní. Oproti roku 2012, kedy bolo doručených 32 podaní, to predstavuje pokles o 15,62 %.
Právna kancelária mesta Prievidza prešetrovala 22 podaní. Mestská polícia Prievidza prešetrovala 3 podania na príslušníkov mestskej polície a 2 podania prešetrovala Komisia na prešetrovanie sťažností proti činnosti poslanca MsZ, primátora mesta a hlavného kontrolóra mesta.
Všetky podania boli posudzované podľa svojho obsahu, nakoľko na vybavovanie podnetu nepostačuje len názor a označenie podnetu od občana, ktorý ho podáva, ale každé podanie musí spĺňať zákonom stanovené náležitosti. Takéto rozlišovanie má zabrániť tomu, aby sa právo občanov nezneužívalo a aby sa neobchádzalo konanie, ktorého postup v príslušnej veci upravujú osobitné predpisy. Predmetom prešetrovaných sťažností právnou kanceláriou bolo :
– porušenie podmienok chovu psov – 1 sťažnosť
– porušenie domového poriadku – 1 sťažnosť
– činnosť zamestnancov oddelenia stavebného poriadku – 2 sťažnosti
– činnosť zástupcu mesta v komisii ROEP – 1 sťažnosť
– činnosť referentky miestnych daní – 1 sťažnosť
– vybavenie sťažnosti – 2 sťažnosti.

Celý program mestského zastupiteľstva môžete vidieť TU. Ďalšie mestské zastupiteľstvo bude rokovať v mesiaci marec.

Ďalšie aktuality

Prievidžania, spravme gesto, hlasujme za naše mesto!

15. Aug 2022 14:16
Pomôžte nám získať mestský park s aktivitami pre každého.

Oznámenie o neprítomnosti zapisovateľky dňa 17.8.2022

15. Aug 2022 8:16
Mesto Prievidza oznamuje politickým stranám, koalíciám a nezávislým kandidátom, že…

Relácia mestského rozhlasu na 32. týždeň

11. Aug 2022 7:22
Uverejňujeme krátke správy, ktoré budú vyhlasované v mestskom rozhlase v 32. týždni.