2. Oct 2012 6:37

Zmena legislatívy spôsobila zvýšenie poplatkov

Správne poplatky sa od 1. októbra zmenili. Zákon č. 145/1995 Z.z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov, bol novelizovaný zákonom číslo 286/2012 Z.z., ktorý bol zverejnený v Zbierke zákonov dňa 27.09.2012.

Táto novela sa dotkla aj správnych poplatkov, ktoré mesto Prievidza vyberá za úkony a konania v správnom konaní a to vo vzťahu k obyvateľom.

Ide najmä o nasledovné správne poplatky:
– osvedčovanie podpisu na listine alebo jej rovnopise, za každý podpis 1,50 eur (pôvodne 0,5 eura)
– vyhotovenie výpisu z matričnej knihy alebo písomného potvrdenia matričným úradom, s výnimkou prvého výpisu z knihy narodení, úmrtí a sobášov 5 eur (pôvodne 1,50 eura)
– potvrdenie o trvalom pobyte 5 eur (pôvodne 3 eurá)
– v rámci stavebného konania boli výrazne zvýšené poplatky za stavebné povolenia, kolaudácie.
– životné prostredie – žiadosti o vydanie, zmenu alebo zrušenie súhlasu mesta v rozsahu zákona o ochrane prírody a krajiny fyzické osoby zo 6,50 na 10 eur, právnické osoby zo 66 eur na 100 eur

Pozrite si celý novelizovaný Zákon o správnych poplatkoch v priloženom linku.

Ďalšie aktuality

Chemický posyp na železničných priecestiach

3. Oct 2023 11:03
ŽSR OR Trnava, SMSÚ Topoľčany upozorňuje správcov miestnych a účelových …

Jesenná deratizácia 2023

3. Oct 2023 10:47
Oznamujeme obyvateľom, že v dňoch 05.10.2023 až 23.10.2023, začne spoločnosť …

EKOTOPFILM PRICHÁDZA S ABSOLÚTNYMI FILMOVÝMI NOVINKAMI 

2. Oct 2023 12:14
Najstarší filmový festival Ekotopfilm - Envirofilm oslavuje 50 rokov a prináša už 03…