7. Jul 2020 8:43

Zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Prievidzi-júl 2020

V pondelok 6. júla 2020 sa o 8:00 hod. rokovalo Mestské zastupiteľstvo v Prievidzi.

Mestské zastupiteľstvo schválilo zníženie školských poplatkov na 0 eur za mesiac apríl a máj

Na júlovom rokovaní Mestského zastupiteľstva v Prievidzi bol schválený Doplnok č. 1 k VZN mesta Prievidza č. 1/2020 o určení príspevkov od zákonných zástupcov detí, žiakov a dospelých na čiastočnú úhradu výdavkov v školách a školských zariadeniach, ktorým sa školské poplatky za mesiac apríl a máj znížili na 0 eur.

Na základe podnetu Kataríny Macháčkovej, primátorky mesta Prievidza, bol na dnešnom zasadnutí mestského zastupiteľstva predložený návrh na zníženie príspevkov od rodičov v materských školách, v materských školách pri základných školách, v školských kluboch detí pri základných školách, v Centre voľného času a v školských jedálňach pri materských aj základných školách za mesiac apríl a máj na sumu 0 eur.

Dôvodom úpravy Všeobecne záväzného nariadenia mesta Prievidza č. 1/2020 bola epidemiologická situácia, kedy v materských školách, školských kluboch detí a CVČ neprebiehal výchovno-vzdelávací proces a zároveň nebolo v tomto čase zabezpečované pre deti a žiakov ani školské stravovanie. Zmenou VZN tak dôjde k odpusteniu alebo vráteniu príspevkov rodičom/zákonným zástupcom za vymedzené obdobie.

Odpustenie príspevkov neplatí v prípade, ak je rodič/zákonný zástupca za predchádzajúce obdobie dlžníkom voči škole, resp. školskému zariadeniu, ktorého zriaďovateľom je mesto. Vopred uhradené príspevky za mesiac apríl a máj je možné presunúť na nasledujúce obdobie dní školského vyučovania.

Mesto Prievidza predloží projekt na zmiernenie dopadov koronakrízy

Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR vydalo výzvu na predkladanie projektov na zmiernenie dopadov koronakrízy, na ktorú reagovalo aj mesto Prievidza.

Účelom pripravovaného projektu sú aktivity zamerané na ochranu verejného zdravia vo forme obstarania hygienických prostriedkov – osobných ochranných pracovných prostriedkov (OOPP) a dezinfekčných prostriedkov pre Zariadenie pre seniorov (v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta) a pre základné školy a školské zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta.

Dôvodom zvolenia daných aktivít projektu je zabezpečenie ochrany pred šírením epidémie koronavírusu v najrizikovejšej skupine obyvateľov – seniorov zabezpečením vyhovujúcich hygienických podmienok v dvoch prevádzkach ubytovacieho zariadenia, a príprava na zabezpečenie vhodných hygienicky vyhovujúcich podmienok pre nástup detí a zamestnancov do základných škôl, školského zariadenia (Centrum voľného času) a Základnej umeleckej školy v septembri 2020.

Noví zástupcovia mesta Prievidza v orgánoch spoločnosti PTH, a.s.

Jedným z bodov rokovania mestského zastupiteľstva bolo aj hlasovanie o návrhu personálnych zmien v orgánoch obchodnej spoločnosti Prievidzské tepelné hospodárstvo, a.s. Z dôvodu vzdania sa funkcie člena predstavenstva JUDr. Róberta Pietrika delegovalo zastupiteľstvo na tento post primátorku Katarínu Macháčkovú. Na následne uvoľnenú funkciu člena dozornej rady bol ako ďalší zástupca mesta Prievidza nominovaný JUDr. Ján Martiček.

Navrhovaných zástupcov bolo potrebné schváliť pre účely zasadnutia valného zhromaždenia PTH, a.s., kde sa budú schvaľovať zástupcovia v orgánoch spoločnosti.

Materiály, ktoré boli predmetom rokovania MsZ nájdete TU.

Ďalšie aktuality

Oprava poruchy na verejnom vodovode - Ul. J. Červeňa

17. Aug 2022 8:48
Upozorňujeme obyvateľov, že z dôvodu opravy poruchy na verejnom vodovode bude dnes…

Prievidžania, spravme gesto, hlasujme za naše mesto!

15. Aug 2022 14:16
Pomôžte nám získať mestský park s aktivitami pre každého.

Oznámenie o neprítomnosti zapisovateľky dňa 17.8.2022

15. Aug 2022 8:16
Mesto Prievidza oznamuje politickým stranám, koalíciám a nezávislým kandidátom, že…