25. Sep 2012 8:19

Výzva na predloženie návrhov na udelenie ocenení mesta Prievidza

Mesto Prievidza vyhlasuje pri príležitosti osláv Roka výročí Prievidze 2013 (900. výročie prvej písomnej zmienky a 630. výročie udelenia mestských privilégií) výzvu na predloženie návrhov na udelenie ocenení mesta Prievidza, ktoré sa budú udeľovať v rámci slávnostnej akadémie v januári 2013.

Mesto Prievidza môže podľa platného štatútu (pozri § 24 až 29) udeliť tieto ocenenia: Čestné občianstvo mesta Prievidza, Cena mesta Prievidza, Cena primátora mesta Prievidza, Pamätný list a Ďakovný list.

Ocenenia možno udeliť fyzickým alebo právnickým osobám, ktoré sa zvlášť významným spôsobom zaslúžili o rozvoj mesta a jeho obyvateľov a spĺňajú kritériá jednotlivých druhov ocenení uvedených Štatúte mesta Prievidza, ktorý je sprístupnený na webovej stránke mesta Prievidza a na Mestskom úrade v Prievidzi (sekretariát prednostu MsÚ, alebo sekretariát primátorky mesta).

Návrhy na udelenie ocenení môžu predkladať: komisie Mestského zastupiteľstva v Prievidzi, fyzické osoby – obyvatelia mesta, zástupcovia spoločností, inštitúcií a organizácií.

Obsah návrhu musí obsahovať:
– meno a priezvisko a vek navrhovanej fyzickej osoby alebo úplný názov navrhovanej právnickej osoby
– bydlisko / sídlo navrhovanej osoby
– profesia navrhovanej osoby (v prípade fyzických osôb),
– charakteristiku zásluh navrhovanej osoby,
– odôvodnenie predloženého návrhu,
– základné údaje o predkladateľovi návrhu na udelenie ocenenia (meno, priezvisko, adresa bydliska, resp. názov a sídlo organizácie, telefonický kontakt).
Pokiaľ je to možné, na doručenie návrhu využite pripravený formulár, ktorý je zverejnený na webovej stránke mesta Prievidza.

Spracované písomné návrhy sa predkladajú na Mestský úrad v Prievidzi, Námestie slobody č. 14 najneskôr do 12. novembra 2012 do 12.00 h osobne, poštou alebo e-mailom na adresu alojz.vlcko@prievidza.sk. Návrhy doručené po uvedenom termíne nebudú akceptované.

V prípade potreby je spracovanie návrhu možné konzultovať na sekretariáte primátorky mesta Prievidza s referentom pre kultúru, občianske obrady a protokol (Mgr. Oľga Ďurčenková, tel. 046 / 5179 121, 0904 752 604; Mestský dom, Námestie slobody č. 6, č. dv. 106.)

V Prievidzi dňa 20.9.2012

JUDr. Katarína Macháčková, v.r.
primátorka mesta

TIP: Zoznam udelených ocenení mesta Prievidza a bližšie informácie o nich nájdete na tejto adrese.

ico_pdf_46 Štatút mesta Prievidza

ico_doc_46 Návrh na udelenie ocenenia mesta Prievidza (formulár)

Ďalšie aktuality

Relácia mestského rozhlasu na 32. týždeň

11. Aug 2022 7:22
Uverejňujeme krátke správy, ktoré budú vyhlasované v mestskom rozhlase v 32. týždni.

Upozorňujeme na zmeny v umiestnení volebných miestností

10. Aug 2022 13:27
Pre spojené voľby do orgánov samosprávy obcí a voľby do orgánov samosprávnych krajov…

Delegovanie do volebných komisií

10. Aug 2022 12:47
Členom volebnej komisie môže byť ten, kto dovŕšil 18 rokov veku, je spôsobilý na…