18. máj 2016 14:05

Výzva na predkladanie cenových ponúk - Spevnené plochy na Riečnej ulici v Prievidzi – projektová dokumentácia - štúdia

Predmetom zákazky je vypracovanie projektovej dokumentácie – štúdie spevnených plôch na Riečnej ulici v Prievidzi ( parc. Č. 562/20). Jedná sa o vybudovanie parkovacích miest v alternatívach – pozdĺžne parkovanie, resp. šikmé parkovanie z betónovej dlažby PREMAC EX – EK. Súčasťou štúdie bude aj návrh dopravného značenia. Pri spracovaní štúdie je zhotoviteľ povinný rešpektovať stanovisko SSE – Distribúcia, a.s. k zriadeniu stavby v ochrannom pásme elektroenergetického zariadenia zo dňa 22.09.2015.

Názov zákazky: „Spevnené plochy na Riečnej ulici v Prievidzi – projektová dokumentácia – štúdia .“
Miesto dodania: Mestský úrad v Prievidzi.
Na dodanie predmetu zákazky bude uzatvorené zmluva o dielo.
Druh zákazky: zákazka na poskytnutie služby – kategória služieb: 12 , CPV 71320000-7.
Predpokladaná hodnota zákazky: 2 500,00 € bez DPH.

Celý dokument:

ico_pdf_46

Prílohy:

ts_46

Ďalšie aktuality

Relácia mestského rozhlasu na 32. týždeň

11. Aug 2022 7:22
Uverejňujeme krátke správy, ktoré budú vyhlasované v mestskom rozhlase v 32. týždni.

Upozorňujeme na zmeny v umiestnení volebných miestností

10. Aug 2022 13:27
Pre spojené voľby do orgánov samosprávy obcí a voľby do orgánov samosprávnych krajov…

Delegovanie do volebných komisií

10. Aug 2022 12:47
Členom volebnej komisie môže byť ten, kto dovŕšil 18 rokov veku, je spôsobilý na…