3. máj 2013 8:15

Vypovedanie zmluvy so súkromnou spoločnosťou TEZAS

Mestské zastupiteľstvo schválilo vypovedanie zmluvy medzi mestom a súkromnou spoločnosťou TEZAS. Jedným z hlavných dôvodov boli výsledky hodnotiacej správy Slovenskej inšpekcie životného prostredia – Inšpektorátu životného prostredia Banská Bystrica.

História zmluvného vzťahu
Výsledkom transformácie činností vtedajších mestských Technických a záhradníckych služieb, resp. ich častí s výnimkou prevádzky športových zariadení, bolo uzavretie Komisionárskej zmluvy so spoločnosťou TEZAS, spol. s r.o., 31.decembra 1996. Na základe tejto zmluvy zabezpečovala táto súkromná spoločnosť pre naše mesto už šestnásty rok najmä prevádzku a údržbu komunikácií na území mesta, cintorínske služby, údržbu a tvorbu verejnej zelene, nakladanie s komunálnym odpadom a podobne. Lehota platnosti zmluvy bola dodatkom k zmluve z novembra 1998 predĺžená na dobu 20 rokov až do 31. decembra 2016. S poukazom na dohodnutú dobu trvania zmluvy bolo mesto zmluvou viazané a ukončiť ju mohlo len dohodou alebo z dôvodu podstatného porušenia zmluvy a podmienok zo strany TEZAS-u.

Zásadné porušenia zmluvy
Slovenská inšpekcia životného prostredia – Inšpektorát životného prostredia Banská Bystrica vykonal dňa 22.marca t.r. obhliadku vodného toku Moštenica a Hlinka až ku zdroju znečistenia. Z vykonanej ohliadky bol spísaný protokol, v ktorom sa okrem iného konštatovalo, že:


– dňa 22.03.2013 o 01.00 h nahlásilo Okresnému riaditeľstvu Policajného zboru Prievidza, že doposiaľ nezistený páchateľ vypúšťa do vodného toku Hlinka hnedo zafarbené a zapáchajúce vody. Polícia toho istého dňa vykonala obhliadku vodného toku, pričom našla vo vodnom toku Hlinka zdroj znečistenia – kanalizačnú rúru. Z nej boli vypúšťané hnedo zafarbené vody, pričom daná výpusť sa nachádzala za oplotením areálu skládky odpadov Ploštiny,

– ohliadkou skládky odpadov Ploštiny (nová skládka) bolo zistené, že odvodňovacím rigolom, ktorý slúži na odvádzanie vôd z povrchového odtoku skládky, boli do kanalizácie vypúšťané priesakové vody zo skládky – hnedo zafarbené,


– pomedzi skruže dochádzalo k úniku priesakovej kvapaliny, ktorá následne stekala po pôde do kanalizácie ústiacej do vodného toku Hlinka,


– v odvodňovacom rigole starej skládky Ploštiny sa nachádzajú stopy priesakovej kvapaliny a daný rigol ústi do vodného toku Hlinka.

Okrem týchto zistení Slovenská inšpekcia životného prostredia konštatovala, že spoločnosť TEZAS, spol. s r.o., porušila viaceré právne predpisy v oblasti nakladania s tuhým komunálnym odpadom (TKO). Na základe vyššie uvedených skutočností mala spoločnosť TEZAS povinnosť informovať mesto Prievidza o skutočnostiach týkajúcich sa nakladania s TKO z dôvodu
potrieb mesta vo vzťahu k orgánom štátnej správy, resp. iným zainteresovaných orgánom a organizáciám alebo pre potrebu mesta. Túto povinnosť si spoločnosť TEZAS nesplnila. Podstatným dôvodom okrem uvedeného je aj skutočnosť, že skládka sa nachádza na pozemkoch vo vlastníctve mesta a je dôvodné podozrenia z ohrozenia životného prostredia a zdravia ľudí. Vo veci znečistenia potoku sa vedie trestné konanie na Okresnom riaditeľstve Policajného zboru SR Prievidza. Ako vyplýva z kontrolného protokolu, vo vzorkách boli zistené prekročené hodnoty ťažkých kovov ako arzén, bór, chróm a iné.

Chýbajúci majetok mesta
Mesto Prievidza v spolupráci so spoločnosťou SMMP, s.r.o., Prievidza vykonalo inventarizáciu a mimoriadnu inventarizáciu zvereného majetku,v ktorých bolo konštatované, že fyzickou inventúrou majetku k 31. decembru 2011 bol zistený inventúrny rozdiel na hmotnom majetku v prenájme spoločnosti TEZAS, spol. s r.o., Prievidza, v celkovej výške 22 439,02 €.
Porovnaním stavu majetku zisteného fyzickou inventúrou so stavom v účtovníctve boli zistené napr. rozdiely – na účte 023 chýbal majetok v celkovej obstarávacej cene 17 864,96 €, ktorý spoločnosť TEZAS fyzicky zlikvidovala bez vyradenia.

Komisionárska odplata
Ročne platí Prievidza spoločnosti TEZAS zo zmluvy sumu 140 000 eur, pričom sa táto čiastka zvyšuje každoročne o inflačný koeficient. Mesačne táto suma činí t. č. 11 666 eur. Túto sumu musí mesto platiť bez ohľadu na to, či TEZAS realizuje alebo nerealizuje dohodnuté služby. Každú jednu službu, ktorú si u spoločnosti TEZAS mesto objedná, musí zaplatiť nad rámec mesačnej komisionárskej odplaty, ktorá je t.č. 11 666 eur.

Za vypovedanie zmluvy hlasovalo 18 poslancov, 4 poslanci boli proti a jeden poslanec sa zdržal hlasovania. Mesto Prievidza chcelo zmluvu so spoločnosťou TEZAS vypovedať už minulý rok. Na návrh niektorých poslancov bol návrh z rokovania mestského zastupiteľstva vlani v máji stiahnutý.

Ďalšie aktuality

Prievidžania, spravme gesto, hlasujme za naše mesto!

15. Aug 2022 14:16
Pomôžte nám získať mestský park s aktivitami pre každého.

Oznámenie o neprítomnosti zapisovateľky dňa 17.8.2022

15. Aug 2022 8:16
Mesto Prievidza oznamuje politickým stranám, koalíciám a nezávislým kandidátom, že…

Relácia mestského rozhlasu na 32. týždeň

11. Aug 2022 7:22
Uverejňujeme krátke správy, ktoré budú vyhlasované v mestskom rozhlase v 32. týždni.