3. Apr 2013 13:36

Verejná vyhláška - prerušenie stavebného konania

Rozhodnutie k žiadosti Mariána Dírera Piano club, S. Mečiara 146/14, Prievidza na vydanie dodatočného povolenia a kolaudačného rozhodnutia na zmenu stavby „terasa“ na pozemku v kat. území Prievidza parc. č. 5399/6, 5397/1 zistil,že žiadosť neobsahuje všetky potrebné náležitosti.Podľa § 29 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov konanie o dodatočnom povolení stavby spojené s kolaudáciou prerušuje do odstránenia zistených závad.

celý dokument: ico_doc_46

Ďalšie aktuality

Relácia mestského rozhlasu na 32. týždeň

11. Aug 2022 7:22
Uverejňujeme krátke správy, ktoré budú vyhlasované v mestskom rozhlase v 32. týždni.

Upozorňujeme na zmeny v umiestnení volebných miestností

10. Aug 2022 13:27
Pre spojené voľby do orgánov samosprávy obcí a voľby do orgánov samosprávnych krajov…

Delegovanie do volebných komisií

10. Aug 2022 12:47
Členom volebnej komisie môže byť ten, kto dovŕšil 18 rokov veku, je spôsobilý na…