3. Jun 2016 12:43

Verejná vyhláška - oznámenie o začatí stavebného konania - prípojka VN a trafostanica

Stavebník Scheuch, s.r.o., Teplárenská 1, 971 01 Prievidza, podal dňa 27.05.2016 u tunajšieho úradu žiadosť o stavebné povolenie na stavbu: Prípojka VN a Trafostanica, na pozemku KN – C, parc. č. 1270/41, 1270/17, 1268/13, 1268/9, 1268/5 v kat. území Prievidza.

celý dokument:ico_pdf_46

Ďalšie aktuality

Relácia mestského rozhlasu na 32. týždeň

11. Aug 2022 7:22
Uverejňujeme krátke správy, ktoré budú vyhlasované v mestskom rozhlase v 32. týždni.

Upozorňujeme na zmeny v umiestnení volebných miestností

10. Aug 2022 13:27
Pre spojené voľby do orgánov samosprávy obcí a voľby do orgánov samosprávnych krajov…

Delegovanie do volebných komisií

10. Aug 2022 12:47
Členom volebnej komisie môže byť ten, kto dovŕšil 18 rokov veku, je spôsobilý na…