6. Jun 2012 8:43

Verejná vyhláška- oznámenie o začatí stavebného konania o zmene stavby a upustenie od ústneho pojednávania

Mesto Prievidza ako príslušný stavebný úrad podľa §117 ods. 1 zákona č.50/1976 Zb. o územnom plánovaní o stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov (ďalej len „stavebný zákon“) a podľa § 5 písm. a) zák.č. 608/2003 Z.z. o štátnej správe pre územné plánovanie, stavebný poriadok a bývanie a o zmene a doplnení stavebného zákona, v znení neskorších predpisov a súčasne podľa §61 ods. 2 stavebného zákona, nakoľko sú mu dobre známe pomery staveniska a žiadosť poskytuje dostatočný podklad na posúdenie navrhovanej stavby, upúšťa od miestneho zisťovania a ústneho pojednávania.

celý dokumnet na stiahnutie: ico_doc_46

Ďalšie aktuality

Voľby do Národnej rady Slovenskej republiky 2023

29. Sep 2023 13:20
Predseda Národnej rady Slovenskej republiky dňa 9. 6. 2023, rozhodnutím č. 204/2023…

Oznam o zatvorení pokladne

29. Sep 2023 10:12
Oznamujeme verejnosti, že pokladňa na mestskom úrade bude dňa 29. septembra 2023 od…

Problémy s bezprístrešnými obyvateľmi vyžadujú systematické…

28. Sep 2023 12:11
Problém s ľuďmi bez domova je v Prievidzi vypuklý rovnako ako takmer v každom meste…