23. Oct 2019 11:45

Verejná vyhláška - Oznámenie o začatí spojeného územného a stavebného konania

Stavebník Božena Néčová, Veľkonecpalská 83/14, 971 01 Prievidza, podal dňa 21.10.2019 u tunajšieho úradu žiadosť o stavebné povolenie na stavbu Záhradná chatka, na pozemku parc. C KN č. 6988/13 v katastrálnom území Prievidza. Dňom podania žiadosti bolo začaté konanie. Mesto Prievidza, ako stavebný úrad, oznamuje začatie spojeného územného a stavebného konania dotknutým orgánom a známym účastníkom konania a súčasne nariaďuje ústne pojednávanie spojené s miestnym zisťovaním na deň 27.11.2019 o 13,00 hod. so stretnutím v zasadačke mestského úradu Námestie Slobody 12, 971 01 Prievidza.

Celý dokument:

Ďalšie aktuality

Relácia mestského rozhlasu na 32. týždeň

11. Aug 2022 7:22
Uverejňujeme krátke správy, ktoré budú vyhlasované v mestskom rozhlase v 32. týždni.

Upozorňujeme na zmeny v umiestnení volebných miestností

10. Aug 2022 13:27
Pre spojené voľby do orgánov samosprávy obcí a voľby do orgánov samosprávnych krajov…

Delegovanie do volebných komisií

10. Aug 2022 12:47
Členom volebnej komisie môže byť ten, kto dovŕšil 18 rokov veku, je spôsobilý na…