10. Sep 2012 5:18

Verejná vyhláška- Oznámenie o začatí konania o povolení reklamného zariadenia

Žiadateľ Jaroslav Štrbík ALFA TRADING, Gazdovská 10/6, 971 01 Prievidza (ďalej len „žiadateľ“) podal u tunajšieho úradu žiadosť o povolenie 1 ks reklamného zariadenia na pozemku parc. č. 6972/1, k. ú. Prievidza, súbežne s Hornonitrianskou cestou. Mesto Prievidza, ako stavebný úrad, príslušný podľa §117, ods. 1 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov (ďalej len „stavebný zákon“) v súlade s ust. § 71 a nasl. stavebného zákona a § 18 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov a zákonov oznamuje začatie konania o povolení informačného, reklamného a propagačného zariadenia dotknutým orgánom a známym účastníkom konania a súčasne nariaďuje ústne pojednávanie spojené s miestnym zisťovaním.

Celý dokument : ico_doc_46

Ďalšie aktuality

Chemický posyp na železničných priecestiach

3. Oct 2023 11:03
ŽSR OR Trnava, SMSÚ Topoľčany upozorňuje správcov miestnych a účelových …

Jesenná deratizácia 2023

3. Oct 2023 10:47
Oznamujeme obyvateľom, že v dňoch 05.10.2023 až 23.10.2023, začne spoločnosť …

EKOTOPFILM PRICHÁDZA S ABSOLÚTNYMI FILMOVÝMI NOVINKAMI 

2. Oct 2023 12:14
Najstarší filmový festival Ekotopfilm - Envirofilm oslavuje 50 rokov a prináša už 03…