22. Oct 2012 6:10

Verejná vyhláška - oznámenie o začatí konania o povolení reklamného zariadenia Jaroslav Štrbík ALFA TRADING

Žiadateľ Jaroslav Štrbík ALFA TRADING, Gazdovská 10/6, 971 01 Prievidza (ďalej len „žiadateľ“) podal dňa 28. 09. 2012 u tunajšieho úradu žiadosť o povolenie trojstranného reklamného zariadenia na pozemku v k. ú. Prievidza, na parc. č. 3983/9. Mesto Prievidza, ako stavebný úrad, príslušný podľa §117, ods. 1 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov (ďalej len „stavebný zákon“) v súlade s ust. § 71 a nasl. stavebného zákona a § 18 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní ( správny poriadok) v znení neskorších predpisov a zákonov.

Celý dokument: ico_doc_46

Ďalšie aktuality

Daň z nehnuteľnosti splatná do konca septembra

21. Sep 2023 15:13
Oddelenie daní a poplatkov Mestského úradu Prievidza pripomína daňovníkom dane z…

Olympia v Amsterdame

20. Sep 2023 15:32
Cvičenky Olympie pri Olympijskom klube Prievidza, pod vedením cvičiteľky Jitky…

Všeobecne záväzné nariadenie mesta Prievidza č. 14/2023…

18. Sep 2023 15:22
Číslo: 14/2023 Prílohy: VZN…