23. Oct 2019 12:27

Verejná vyhláška - Oznámenie doplňujúceho územného konania a nariadenie ústneho pojednávania

Navrhovateľ Richard Pišťánek, Poruba 395, 972 11 Lazany, podal dňa 13.05.2019, po doplnení 11.10.2019 na tunajší úrad návrh na vydanie rozhodnutia o umiestnení stavby „Lúčky Blok B“, na pozemkoch parc.č. 2290/5, 2290/3, 2290/6, 2290/1, 2290/4, 2272, 2290/2, 11-502/3 v katastrálnom území Prievidza. Dňom podania bolo začaté územné konanie. Mesto Prievidza ako príslušný stavebný úrad oznamuje doplňujúce územné konanie dotknutým orgánom štátnej správy a známym účastníkom konania a súčasne nariaďuje k prerokovaniu návrhu ústne konanie spojené s miestnym zisťovaním na deň 26. 11.2019 o 09.00 h so stretnutím na stavebnom úrade v Prievidzi, Námestie slobody 12, I. poschodie č. d. B118 (budova Slovenskej Sporiteľne).

Celý dokument:

Ďalšie aktuality

Relácia mestského rozhlasu na 32. týždeň

11. Aug 2022 7:22
Uverejňujeme krátke správy, ktoré budú vyhlasované v mestskom rozhlase v 32. týždni.

Upozorňujeme na zmeny v umiestnení volebných miestností

10. Aug 2022 13:27
Pre spojené voľby do orgánov samosprávy obcí a voľby do orgánov samosprávnych krajov…

Delegovanie do volebných komisií

10. Aug 2022 12:47
Členom volebnej komisie môže byť ten, kto dovŕšil 18 rokov veku, je spôsobilý na…