8. Oct 2014 8:28

V rámci rekonštrukcie sa vybuduje nová lávka

V článku „Lávku nad riekou Nitrou opravia za vyše stotisíc eur“, ktorý publikovali MY Hornonitrianske noviny v čísle 39, bol nesprávne interpretovaný rozsah rekonštrukcie lávky v mestskom parku medzi Prievidzou a Bojnicami. Mesto Prievidza ako obstarávateľ diela zdôrazňuje, že sa nejedná o opravu ani renováciu, ale o vybudovanie úplne novej lávky pre peších a cyklistov.

Článok interpretoval dielo ako opravu, resp. renováciu lávky, čím vyvolal kritické reakcie verejnosti zamerané na vysokú cenu diela. Mesto Prievidza preto považuje za dôležité spresniť, že vzhľadom na havarijný stav lávky a rozsah poškodení, ktorý preukázal statický posudok, sa rekonštrukcia realizuje úplným odstránením existujúcej oceľovej lávky v havarijnom stave a realizáciou úplne novej lávky, vrátane ďalších súvisiacich prác. Tomu zodpovedá aj cena diela.


Vizualizácia novej lávky.

Aká bude nová lávka
Predmetom zmluvy o dielo je rekonštrukcia existujúcej lávky cez rieku Nitra v rozsahu odstránenie existujúcej oceľovej lávky v plnom rozsahu v nadzemnej časti, taktiež odstránenie základových konštrukcií, prekládka existujúcich vedení a realizácia novej lávky. Nová lávka je staticky navrhnutá pre pohyb chodcov a cyklistov šírky 4,20 m. Lávka bude tvorená oceľovou nosnou priehradovou konštrukciou dvojicou okrajových priehradových väzníkov zabezpečujúcich hlavnú statickú funkciu s riešenými priečnymi podlahovými nosníkmi kotvenými (privarenými) k dolnému pásu priehradového väzníka. Pochôdzna časť je vytvorená z pororoštu. Zábradlie tvoria nosné priehradové väzníky, ktoré budú vyplnené ťahokovom. Celá konštrukcia lávky bude pozinkovaná.

Pre napojenie existujúcich peších komunikácií a navrhovaného cyklochodníka budú upravené aj miesta napojenia týchto komunikácií na novú lávku. Z tohto dôvodu budú vybudované z obidvoch strán na lávku nábehové komunikácie vrátane oporných konštrukcií vzhľadom na výškovú úroveň. Pri rekonštrukcii je potrebné upraviť aj koryto rieky Nitry v šírke 10 m.


Vizualizácia novej lávky.

Pred začatím realizácie stavebných prác realizátor zabezpečí vytýčenie inžinierskych sietí, vypracovanie a odsúhlasenie prenosného dopravného značenia. Lávka je projektovaná nielen pre peších, ale aj pre cyklistov, pretože bude súčasťou cyklistickej trasy, ktorá má byť čoskoro vybudovaná z eurofondov.

V cene za zhotovenie diela sú obsiahnuté náklady na realizáciu diela vrátane nákladov na vybudovanie, prevádzku, údržbu a vypratanie zariadenia staveniska, dopravné náklady, náklady na zabezpečenie dopravnej situácie, bezpečnostné opatrenia a náklady na záber verejného priestranstva.


Havarijný stav súčasnej lávky.

V procese obstarávania úspora 19,5 tisíc eur
Projektovú dokumentáciu spracoval Ing. Miroslav Svítok z Bojníc vrátane verejného osvetlenia, prekládky inžinierskych sietí, výrubu zelene a sadových úprav. Súčasťou projektovej dokumentácie bolo stanovenie predpokladanej ceny zákazky, ktorá bola uverejnená vo výzve na predkladanie ponúk vo Vestníku verejného obstarávania. Predpokladaná hodnota predmetu zákazky bola 109 600 eur bez DPH, čo je 131 520 s DPH.

Súťažné podklady si vyžiadalo spolu 10 záujemcov, do verejného obstarávania sa napokon zapojili štyria uchádzači, z ktorých bol jeden vylúčený. Na základe vyhodnotenia ponúk bola zmluva uzatvorená s firmou ZUS servis, s.r.o. zo Žiaru nad Hronom, ktorá dielo zrealizuje za 111 975,20 eur s DPH. Ponuky ďalších dvoch uchádzačov boli vo výške viac ako 170 tisíc eur.

TIP: Informáciu o vyhodnotení ponúk a zložení hodnotiacej komisie nájdete tu

V procese transparentného verejného obstarávania sa teda podarilo oproti predpokladanej hodnote ušetriť viac ako 19,5 tisíc eur. Cenu diela uhradia mestá Bojnice a Prievidza v polovičnom pomere na základe zmluvy o spolupráci.

Havarijný stav potvrdil statický posudok
V súčasnosti je lávka v nevyhovujúcom, havarijnom stave, čo preukázal znalecký statický posudok. Táto lávka pôvodne nebola vo vlastníctve miest Prievidza a Bojnice. Preto ani jedna zo samospráv nemohla investovať verejné financie do majetku, ktorý jej nepatril. K rekonštrukcii teda bolo možné pristúpiť až po majetkovom vysporiadaní. Poškodenie lávky bolo natoľko vážne, že statický posudok odporučil vybudovanie úplne novej lávky so zodpovedajúcimi technickými parametrami.

Fotodokumentácia rozsahu porúch nosných konštrukcií v statickom posudku:
ico_pdf_46


Poruchy nosných konštrukcií na starej lávke.


Poruchy nosných konštrukcií na starej lávke.

Ďalšie aktuality

Relácia mestského rozhlasu na 32. týždeň

11. Aug 2022 7:22
Uverejňujeme krátke správy, ktoré budú vyhlasované v mestskom rozhlase v 32. týždni.

Upozorňujeme na zmeny v umiestnení volebných miestností

10. Aug 2022 13:27
Pre spojené voľby do orgánov samosprávy obcí a voľby do orgánov samosprávnych krajov…

Delegovanie do volebných komisií

10. Aug 2022 12:47
Členom volebnej komisie môže byť ten, kto dovŕšil 18 rokov veku, je spôsobilý na…