25. Feb 2015 7:11

Stavebný zákon so zmenami pri odstraňovaní bilbordov

Zákon č. 293/2014 Z.z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony, účinný od 02.01.2015 prináša, viaceré legislatívno-technické úpravy v súvislosti so zmenou informačných, reklamných a propagačných zariadení na reklamné stavby.

Nové pravidlá
Nová legislatívno-technická úprava v súvislosti so zmenou informačných, reklamných a propagačných zariadení na reklamné stavby priniesla viaceré zmeny. Jedným z nich je aj potreba kolaudačného konania. Kolaudačné rozhodnutie sa vyžaduje na reklamné stavby zaradené podľa veľkosti najväčšej informačnej plochy, ktorá má veľkosť od 20 m2.

Z novej úpravy vyplýva pre vlastníkov reklamných stavieb aj nová povinnosť: zabezpečiť označenie reklamnej stavby počas celej doby jej užívania menom a priezviskom, obchodným menom, názvom alebo ochrannou známkou alebo iným symbolom, ktorý umožní identifikáciu vlastníka reklamnej stavby. Súčasná prax bola nejednoznačná a nie všetky povolenia k reklamným zariadeniam obsahovali túto povinnosť. Povinnosť označenia ustanovená priamo zákonom (prostredníctvom stavebného zákona) zjednoduší identifikáciu reklamnej stavby a napomôže pri kontrole nelegálnych stavieb.

Spôsob odstraňovania reklamných stavieb
Ohlásenie odstránenia stavby môže podať aj záujmové združenie vlastníkov reklamných stavieb, keďže sa novelou zavádza forma koregulácie prostredia vonkajšej reklamy. Navrhované ustanovenie umožnia zjednodušeným spôsobom odstrániť nepovolené reklamné stavby známych a neznámych vlastníkov.

Nový mechanizmus na odstraňovanie nelegálnych stavieb, ktorý umožňuje operatívny spôsob odstránenia nelegálnej reklamnej stavby, umožňuje odstrániť nepovolenú reklamnú stavbu neznámeho vlastníka aj na základe ohlásenia. Ide o prípad, keď vlastník pozemku alebo osoba, ktorá má iné právo k pozemku, na ktorom je umiestnená nepovolená reklamná stavba, ohlási stavebnému úradu jej odstránenie. Stavebný úrad v stanovenej lehote oznámi osobe, ktorá podala ohlásenie, že k odstráneniu reklamnej stavby nemá námietky. Odstránenie nepovoleného bilbordu môže v tomto prípad vykonať vlastník pozemku alebo stavby alebo osoba, ktorá má iné práva k pozemku, stavbe alebo záujmové združenie vlastníkov reklamných stavieb a títo nedali právo inej osobe uskutočniť reklamnú stavbu na svojom pozemku, stavbe.

Zároveň sa upravuje možnosť odstrániť reklamnú stavbu na základe ohlásenia v prípade, ak je vlastník takejto stavby známy. Ide o prípad, keď vlastník pozemku alebo osoba, ktorá má iné práva k pozemku alebo stavbe, na ktorom je umiestnená takáto reklamná stavba alebo záujmové združenie, ohlási stavebnému úradu jej odstránenie. Pri známom vlastníkovi stavebný úrad vyzve vlastníka reklamnej stavby, aby v lehote do 15 dní preukázal, že mal právo uskutočniť reklamnú stavbu na pozemku alebo stavbe, a že bola uskutočnená v súlade s platnými predpismi. Ak v stanovenej lehote vlastník reklamnej stavby nepreukáže, že mal právo uskutočniť stavbu na tomto pozemku alebo stavbe, stavebný úrad oznámi osobe, ktorá podala ohlásenie a vlastníkovi stavby, že k odstráneniu reklamnej stavby nemá námietky. Odstránenie nepovoleného bilbordu môže v tomto prípad vykonať osoba, ktorá podala ohlásenie alebo vlastník stavby.

Konanie o dodatočnom povolení sa nevzťahuje na reklamné stavby. V praxi sa totiž subjekty, ktoré riadne dodržujú všetky zákonné povinnosti, stretávali s konaním iných osôb, ktoré ignorovali svoje zákonné povinnosti s tým, že v budúcnosti doriešia všetky potrebné povolenia pre svoje reklamné zariadenia. Takéto konanie deformovalo trh. Tieto subjekty neboli obmedzené administratívnym procesom tak, ako subjekty, ktoré konali podľa zákona.

Ďalšie aktuality

Relácia mestského rozhlasu na 32. týždeň

11. Aug 2022 7:22
Uverejňujeme krátke správy, ktoré budú vyhlasované v mestskom rozhlase v 32. týždni.

Upozorňujeme na zmeny v umiestnení volebných miestností

10. Aug 2022 13:27
Pre spojené voľby do orgánov samosprávy obcí a voľby do orgánov samosprávnych krajov…

Delegovanie do volebných komisií

10. Aug 2022 12:47
Členom volebnej komisie môže byť ten, kto dovŕšil 18 rokov veku, je spôsobilý na…