27. Jun 2018 11:06

Siedme zasadnutie mestských poslancov

Dňa 25. júna rokovali poslanci Mestského zastupiteľstva v Prievidzi. Na programe boli viaceré body.

– Doplnok č.1 k Všeobecne záväznému nariadeniu mesta Prievidza č. 3 /2017 o určení príspevkov od zákonných zástupcov detí /žiakov a dospelých na čiastočnú úhradu výdavkov v materských školách, v základnej umeleckej škole, v centre voľného času, v školských kluboch detí, v školských jedálňach pri materských školách a pri základných školách.
– Komunitný plán sociálnych služieb 2018- 2022.
– Kúpa 5. nájomného bytového domu 2×12 b.j. vrátane technickej vybavenosti na sídlisku Necpaly na Gazdovskej ulici v Prievidzi.
– Rozšírenie a zúženie koncesného majetku v rámci Koncesnej zmluvy uzavretej medzi Mestom Prievidza a spol. SMMP, s.r.o.
– Rozšírenie nehnuteľného majetku v rámci komisionárskych zmlúv uzatvorených medzi Mestom Prievidza a spol. TSMPD, s.r.o.
– Rozšírenie prenajatého majetku v rámci nájomných zmlúv uzatvorených medzi mestom Prievidza a spoločnosťou TSMPD, s.r.o. a medzi mestom Prievidza a príspevkovou organizáciou KaSS Prievidza.
– Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky a zamestnankyne útvaru hlavnej kontrolórky na II. polrok 2018.
– Výročná správa o činnosti a hospodárení neziskovej organizácie Harmónia n. o. za rok 2017.
– Správa spoločnosti TSMPD s.r.o. o plnení komisionárskych a nájomných zmlúv s mestom Prievidza za obdobie 1 – 12/ 2017.
– Návrh na určenie rozsahu výkonu funkcie primátora mesta na funkčné obdobie 2018 – 2022.
– Výročná správa o činnosti Turisticko-informačnej kancelárie mesta Prievidza, nezisková organizácia za rok 2017.
– Žiadosť na obstaranie Zmien a doplnkov Územného plánu mesta Prievidza.
– Zmena člena rady školy delegovaného za zriaďovateľa, mesto Prievidza.
– Zámer prenechať do nájmu majetok mesta Prievidza z dôvodu hodného osobitného zreteľa- byt ZŠ Malonecpalská.
– Žiadosť o obstaranie Zmien a doplnkov Územného plánu mesta Prievidza.
– Požiadavka Horského komposesorátu, pozemkové spoločenstvo Prievidza, na obstaranie Zmien a doplnkov Územného plánu mesta Prievidza.
– Žiadosť o osadenie pamätných kameňov STOLPERSTEINE.
– Vyhodnotenie uznesení Mestského zastupiteľstva v Prievidzi.
– Zoznam žiadostí, návrhov a informácií predkladaných právnou kanceláriou.

Obsah jednotlivých materiálov si môžete pozrieť TU.

RTV Prievidza:

Ďalšie aktuality

Oprava poruchy na verejnom vodovode - Ul. J. Červeňa

17. Aug 2022 8:48
Upozorňujeme obyvateľov, že z dôvodu opravy poruchy na verejnom vodovode bude dnes…

Prievidžania, spravme gesto, hlasujme za naše mesto!

15. Aug 2022 14:16
Pomôžte nám získať mestský park s aktivitami pre každého.

Oznámenie o neprítomnosti zapisovateľky dňa 17.8.2022

15. Aug 2022 8:16
Mesto Prievidza oznamuje politickým stranám, koalíciám a nezávislým kandidátom, že…