MVDr. Norbert Turanovič

Prednosta mestského úradu je zamestnancom mesta, ktorého vymenúva a odvoláva primátor mesta. Prednosta mestského úradu vedie a organizuje prácu mestského úradu. Zúčasňuje sa rokovaní mestského zastupiteľstva a mestskej rady s hlasom poradným. Za svoju činnosť zodpovedá primátorovi mesta.

Kompetencie:

  • navrhuje účelnú a racionálnu štruktúru MsÚ
  • dbá na efektívnu organizáciu práce vedúcich odborov a oddelení MsÚ
  • zodpovedá za koordináciu, plnenie a kontrolu úloh uložených mestskému úradu
  • zabezpečuje vzťahy a koordináciu jednotlivých úsekov a oddelení MsÚ, zvoláva porady k prerokovávaniu riešenej problematiky
  • zabezpečuje vzťahy s orgánmi mesta, orgánmi MsZ, orgánmi štátnej správy, podnikmi a organizáciami pôsobiacimi na území mesta
  • dbá o zachovávanie zákonnosti v práci MsÚ a aplikáciu legislatívnych opatrení
  • reaguje na interpelácie poslancov
  • navrhuje primátorovi mesta personálne zmeny MsÚ
  • stará sa o zvyšovanie odbornej úrovne zamestnancov MsÚ a utvára im vhodné pracovné podmienky

Kontakt:

Adresa: Mestský úrad Prievidza, Námestie slobody 14, sekretariát prednostu úradu, Mestský úrad, budova B, 2. poschodie, 971 01 Prievidza
Tel.: +421 46 517 91 50
E-mail: prednosta@prievidza.sk

MVDr. Norbert Turanovič