17. Dec 2019 12:42

Rozpočet Prievidze na rok 2020

Mestské zastupiteľstvo v Prievidzi schválilo návrh Programového rozpočtu mesta na rok 2020 a na roky 2021 a 2022. Návrhy rozpočtov na roky 2021 a 2022 nie sú záväzné, v zmysle § 9 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v platnom znení a majú len orientačný charakter.

Rozpočet mesta na rok 2020 bol schválený ako vyrovnaný na strane príjmov a výdavkov, v celkovej sume 43 340 520 Eur. Súčasťou rozpočtu mesta sú rozpočty príjmov a výdavkov rozpočtových organizácií a príspevky príspevkovej organizácii zriadenej mestom, ako aj finančné vzťahy k právnickým osobám, ktorých je zakladateľom. Mesto Prievidza bude spolufinancovať investičné akcie prostredníctvom nenávratných finančných prostriedkov poskytnutých zo štátneho rozpočtu. Z rozpočtu mesta budú realizované projekty: Cyklotrasa medzi mestami Prievidza a Bojnice, Zvýšenie atraktivity verejnej osobnej dopravy, Rekonštrukcia materskej školy na Ul. M. Mišíka, Zriadenie polytechnických učební na ZŠ S. Chalupku, Zriadenie IKT učební na ZŠ Rastislavova, Rekonštrukcia cvičebného priestoru na ZŠ Ulica S. Chalupku 313/14 v Prievidzi.

Výdavky v programe komunikácie
V roku 2020 mesto plánuje bežné výdavky v celkovej sume 978 675 eur na opravu a údržbu chodníkov, opravu miestnych komunikácií. Kapitálové výdavky v celkovej sume 3 184 603 eur, sú rozpočtované na realizáciu a spolufinancovanie projektu „Cyklotrasa medzi mestami Prievidza a Bojnice“, projektu „Zvýšenie atraktivity verejnej osobnej dopravy“, rekonštrukciu miestnych komunikácií a chodníkov v meste, vybudovanie spevnených plôch, pasport miestnych komunikácií, rekonštrukciu, obnovu a výstavbu miestnych komunikácií, lávok, chodníkov, parkovísk.
Vybrané investície v programe „Komunikácie“ a ich predpokladaná výška:
•Cyklotrasa spájajúca sídlisko Zapotôčky s Mestským parkom-1 570 000 eur.
•Rekonštrukcia autobusovej stanice v časti MHD + výstavba záchytného parkoviska pri tzv. 9 koľaji-1 155 455 eur.

Investície v školstve
Z dôvodu finančných možností boli zaradené do rozpočtu na rok 2020 kapitálové výdavky pre školstvo v sume 1 595 563 eur. Z toho pre materské školy je v rozpočte zahrnutý objem finančných prostriedkov v sume 1 000 246 eur, plánovaný na rekonštrukciu MŠ na Ul. M. Mišíka, MŠ Športová, spolufinancovanie podanej žiadosti projektu Vybudovanie detských jaslí v meste a plán investícií materských škôl, pre základné školy je rozpočtovaná suma vo výške 534 317 eur.
Vybrané investície v programe „Vzdelávanie“ a ich predpokladaná výška:
•Rekonštrukcia MŠ na ul. M. Mišíka-805 298 eur.
•Ako aj rekonštrukcia vnútorných a vonkajších rozvodov MŠ M. Mišíka-125 000 eur.
•Zriadenie polytechnických učební na ZŠ S. Chalupku v Prievidzi 120 121.

Šport
Na podporu mládežníckych športových klubov, mesto plánuje sumu 85 000 eur a na žiadosti schválené komisiou športu mládeže a voľnočasových aktivít sumu 10 000 eur. Na dotácie pre športové kluby, ktoré využívajú športoviská – zimný štadión, futbalový štadión, športovú halu, sú pre rok 2020 zahrnuté finančné prostriedky v celkovej sume 512 208 eur.

Prostredie pre život
Kapitálové výdavky v celkovej sume 148 014 eur sú v novom rozpočte naplánované na majetkovo právne vyporiadanie pozemku na cintoríne na Mariánskej ulici, rekonštrukciu oplotenia cintorína vo Veľkej Lehôtke, oplotenie voľných výbehov pre psov, úpravu plochy starej tržnice Zapotôčky, rozšírenie detského ihriska na sídlisku Mládež, oplotenie ihriska na Ul. A. Rudnaya a iné.

Sociálne veci
Prevádzka Zariadenia pre seniorov pre rok 2020 bude financovaná z dotačných zdrojov zo štátneho rozpočtu v sume 1 324 440 eur, z vlastných príjmov v sume 968 332 eur, dofinancované z rozpočtu mesta v sume 433 773 eur. Výdavky na opatrovateľskú službu budú rozpočtované vo výške 1 025 903, príspevok pre novonarodené deti je rozpočtovaný vo výške 42 000 eur.

Rok 2019 s rekordnými investíciami
Samospráva Prievidze uzatvára rok 2019 s rekordne vysokými investíciami do majetku mesta. Výdavky rozpočtu na rok 2019 predstavujú sumu 5,5 milióna eur. Tá je v porovnaní s predchádzajúcimi rokmi jedna z najvyšších na strane kapitálových výdavkov.

Ďalšie aktuality

Prievidza získala 268 tisíc eur z eurofondov na realizáciu…

4. Aug 2022 8:10
Mesto Prievidza bolo úspešné so žiadosťou o nenávratný finančný príspevok na…

Pripravujú rekonštrukciu multifunkčného ihriska vo Veľkej…

4. Aug 2022 8:03
Mesto Prievidza realizuje verejné obstarávanie na rekonštrukciu multifunkčného…

Relácia mestského rozhlasu na 31. týždeň

4. Aug 2022 7:03
Uverejňujeme krátke správy, ktoré budú vyhlasované v mestskom rozhlase v 31. týždni.