4. Jan 2018 12:25

Rozpočet mesta na rok 2018

Poslanci Mestského zastupiteľstva v Prievidzi schválili rozpočet na rok 2018. Materiál bol zostavený ako vyrovnaný na strane príjmov a výdavkov, v celkovej výške 35 644 003 €. Programový rozpočet výdavkov mesta Prievidza tvorí 16 programov, ktoré predstavujú základné kompetenčné oblasti mesta. Prinášame základný prehľad tých najdôležitejších investícií, ktoré sa dotknú obyvateľov Prievidze.

Odpadové hospodárstvo
Výdavky súvisiace s uložením, likvidáciou, odvozom a triedením komunálneho odpadu sa rozpočtujú v celkovej sume 1 684 131 €. Kapitálové výdavky v sume 555 569 € budú použité na nákup zariadenia na zhodnocovanie biologicky rozložiteľného odpadu a vybudovanie podzemných kontajnerov na odpad.

Komunikácie

V roku 2018 mesto plánuje bežné výdavky v celkovej sume 1 609 440 € na opravu a údržbu chodníkov, opravu miestnych komunikácií, odvodnenie povrchových vôd z chodníkov, komunikácií a spevnených plôch a plán dopravnej obslužnosti. Kapitálové výdavky na rekonštrukcie, obnovu a výstavbu miestnych komunikácií, lávok, chodníkov, parkovísk sú plánované v sume 1 553 847 €.

Vzdelávanie a školstvo
Rozpočet na tento rok počíta v oblasti vzdelávania s viacerými dôležitými investíciami. Tie sú zamerané predovšetkým na rekonštrukcie budov jednotlivých škôl. Pre materské školy je v rozpočte zahrnutý vyšší objem finančných prostriedkov, konkrétne 881 500 €, ktorý je plánovaný na investičné akcie v MŠ Clementisa, MŠ Mišíka, a MŠ Matušku.
Pre základné školy je rozpočtovaná suma spolu 315 330 €:
– pre I. ZŠ Ul. S. Chalupku sú výdavky v sume 121 178 € sú okrem iných plánované aj na rekonštrukciu okien s energetickou úsporou, zriadenie polytechnických učební, rekonštrukciu palubovky v telocvični.
– pre ZŠ Ul. Rastislavova sú výdavky v sume 41 403 € sú okrem iných plánované aj na rekonštrukciu okien s energetickou úsporou,
– pre ZŠ Ul. Mariánska je v rozpočte suma 51 500 €, v rámci čoho sa plánuje rekonštrukcia fasády a rekonštrukciu okenného opláštenia s energetickou úsporou,
– pre ZŠ Malonecpalská je v rozpočte na rekonštrukciu okenného opláštenia s energetickou úsporou rozpočtovaná suma 30 000 € a na vysporiadanie pozemkov suma 10 000 €,
– pre ZŠ Ul. energetikov sú výdavky vo výške 37 749 € naplánované na rekonštrukciu okien s energetickou úsporou a rekonštrukciu cvičebného priestoru,
– pre ZŠ Dobšinského je v rozpočte suma 3 500 € na nákup veľkokuchynského zariadenia do školskej jedálne,
– pre ZŠ Šafárika je rozpočtovaná suma 20 000 € na rekonštrukciu okien s energetickou úsporou.

Šport a kultúra
Mesto plánuje aj v roku 2018 poskytovať dotácie z rozpočtu mesta na podporu mládežníckeho športu. Na tento účel je naplánovaná suma 95 000 € a na ďalšie žiadosti o dotácie schválené komisiou športu suma 10 300 €. Na dotácie pre športové kluby, ktoré využívajú športoviská – zimný štadión, futbalový štadión, športovú halu sú pre rok 2018 zahrnuté finančné prostriedky na úrovni roka 2017, v celkovej sume 479 026 €. Na krytú plaváreň je rozpočtovaná odplata v sume 187 000 € a na areál I. ZŠ S. Chalupku odplata v sume 2 000 €. Rozpočet počíta aj s kapitálovými výdavkami na rekonštrukciu osvetlenia v zápasníckej a gymnastickej telocvični, technické zhodnotenie športovej haly a rekonštrukciu futbalového štadióna.

V oblasti kultúry je okrem iných investícií vyčlenená suma 665 141 € na vypracovanie projektovej dokumentácie prístavby Kultúrneho domu v Prievidzi, realizáciu rekonštrukcie Kultúrneho domu Malá Lehôtka, projekt rekonštrukcie strechy Kultúrneho domu Veľká Lehôtka, rekonštrukciu a adaptáciu Meštianskeho domu a reštaurovanie sochy na stĺpe Panna Maria Immaculata Prievidza.

Prostredie pre život
Kapitálové výdavky v tejto oblasti v celkovej sume 715 625 € sú naplánované na rekonštrukciu Domu smútku na Mariánskej ulici, revitalizácia parku pred ÚPSVR, vybudovanie oplotenia voľných výbehov pre psov v mestskom parku, na sídlisku Necpaly a sídlisku Kopanice, vybudovanie multifunkčného ihriska a dvoch fitness ihrísk, vybudovanie vodného prvku na Námestí Hronského, osvetlenie spojovacieho chodníka pri futbalovom štadióne, vybudovanie prípojky pre osvetlenie na chodníku Ul. Clementisa, priechodu pre chodcov na Mierovom námestí pred mostom, na ceste Nábr. Sv. Cyrila pod skalkou, vo dvore Ul. Svätoplukova a chodníka na Ul. Murgaša.

V článku je uvedený iba výber investícií, ktoré by sa mali realizovať v nasledujúcom roku. Celý rozpočet je zverejnený na internetovej stránke mesta Prievidza TU

Ďalšie aktuality

Oprava poruchy na verejnom vodovode - Ul. J. Červeňa

17. Aug 2022 8:48
Upozorňujeme obyvateľov, že z dôvodu opravy poruchy na verejnom vodovode bude dnes…

Prievidžania, spravme gesto, hlasujme za naše mesto!

15. Aug 2022 14:16
Pomôžte nám získať mestský park s aktivitami pre každého.

Oznámenie o neprítomnosti zapisovateľky dňa 17.8.2022

15. Aug 2022 8:16
Mesto Prievidza oznamuje politickým stranám, koalíciám a nezávislým kandidátom, že…