1. Jun 2021 12:46

Rokovanie MsZ v Prievidzi-31.máj 2021

Dňa 31. mája 2021 bolo na programe ďalšie rokovanie Mestského zastupiteľstva v Prievidzi.

Program MsZ:
-Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Prievidza č. 7 /2021 o určení úhrad za sociálne služby poskytované mestom Prievidza.

-Správa z výkonu auditu s implementáciou opatrení v ZpS Prievidza.

-Správa spol. SMMP, s.r.o., o hospodárení s koncesným majetkom podľa Koncesnej zmluvy a s majetkom podľa Komisionárskych zmlúv za rok 2020.

-Inventarizácia majetku mesta Prievidza k 31. 12. 2020.

-Informácia o pripravených projektoch a možnosti čerpania finančných prostriedkov.

-Žiadosti predkladané útvarom architekta mesta (trasovanie inžinierskych sietí.

-Informácia Komisie na ochranu verejného záujmu pri Mestskom zastupiteľstve v Prievidzi o podaní Oznámení funkcií, zamestnaní, činností a majetkových pomerov podľa ústavného zákona NR SR č. 357/2004 Z. z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov za rok 2020.

-Plán zasadnutí orgánov mesta Prievidza v II. polroku 2021.

-Majetkovoprávne veci.

Podrobné materiály nájdete TU.

Ďalšie aktuality

Pracovné trhy 2023

28. Mar 2023 9:23
Kontaktné centrum Prievidza v rámci projektu Podpora zamestnateľnosti v regióne…

30-roční seniori v Necpaloch

27. Mar 2023 13:10
SLÁVNOSTNÁ ČLENSKÁ SCHÔDZA PRI PRÍLEŽITOSTI 30. VÝROČIA VZNIKU KLUBU DÔCHODCOV.

Rozprávkové javisko 2023

27. Mar 2023 7:43
Dňa 23. 3. 2023 sa v RKC v Prievidzi uskutočnila regionálna prehliadka detskej…