26. Oct 2020 14:21

Rokovanie MsZ v Prievidzi - 26. október 2020

Mestské zastupiteľstvo v Prievidzi, ktoré zasadalo dňa 26. októbra 2020 formou videokonferencie, rokovalo o viacerých dôležitých veciach.

Jednotlivé body rokovania:
– Vyhodnotenie uznesení MsZ v Prievidzi

– Návrh Doplnku č. 1 k VZN mesta Prievidza č. 8/2019 o podmienkach poskytovania dotácií z rozpočtu mesta
Poslanci Doplnkom č. 1 k predmetnému VZN schválili viaceré zmeny v dotačnej schéme.

Z dôvodu, že sa športové subjekty v tomto období dostali do nepriaznivej finančnej situácie, ktorá je okrem iných faktorov spôsobená najmä pandémiou koronavírusu, sa maximálna výška poskytnutej dotácie na prenájom športovísk v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta (Zimný štadión, Futbalový štadión, Športová hala, Krytá plaváreň, Športový areál pri ZŠ S. Chalupku) v nasledujúcich troch rokoch nebude znižovať o 5 percent do roku 2023 ako bolo pôvodne plánované v schválenom VZN o podmienkach poskytovania dotácií z rozpočtu mesta. Požadovaná miera spolufinancovania aj v nasledujúcich rokoch ostane zachovaná len na 5 percentách vynaložených výdavkov na prenájom športoviska.

Potvrdenie v schéme Participatívny rozpočet
Z aplikačnej praxe vyplynula potreba jasne potvrdiť, že maximálna výška poskytnutej dotácie sa nevzťahuje na dotácie poskytované v súvislosti s akciami, úlohami alebo účelmi, ktoré sa realizujú v rámci participatívneho rozpočtu a schvaľuje ich primátor mesta na základe výsledkov verejného hlasovania a verejného zvažovania podľa finálnych verzií predložených projektových dokumentácií.

– Rozšírenie koncesného majetku v rámci Koncesnej zmluvy uzavretej medzi mestom Prievidza a spol. SMMP, s.r.o.
– Informácia spol. SMMP, s.r.o., o zúžení nehnuteľného majetku v rámci Koncesnej zmluvy zo dňa 29. 6. 2016 v znení jej Dodatkov č. 1 až 14

– Informácia o pripravovanom projekte s názvom: „Vodozádržné opatrenia v meste Prievidza“
Mesto Prievidza sa plánuje uchádzať sa o nenávratný finančný príspevok na realizáciu ďalších vodozádržných opatrení. Tie by mali pribudnúť na chodníkoch v Mestskom parku a na ploche Mierového námestia.

Mestský park
Zámerom projektu je zrealizovanie vodozádržných opatrení v lokalite Mestský park v meste Prievidza. Jedná sa o stavebnú úpravu existujúcich komunikácií pre peších v rámci Mestského parku. Pôvodné chodníky sú s asfaltovým krytom, ktorý tvorí nepriepustný povrch. Jednotlivé vetvy chodníkov sú v zlom technickom stave, sú zvlnené, po daždi na nich stojí voda, miestami sú zaplavené blatom, sú
prerastené trávou. Riešené parkové chodníky budú stavebne upravené odstránením nepriepustného asfaltového krytu. Nový kryt chodníkov bude realizovaný z vodopriepustného betónu v šírke 2 m. Niektoré chodníky budú zrušené a nahradené zeleňou. Mestský park bude doplnený novým mobiliárom ako sú lavičky a parkové smetné nádoby. Taktiež dôjde k lokálnej výsadbe parkových rastlín trvaliek vo viacerých častiach parku. Chodníky budú slúžiť pre účely prechádzok a voľnočasových aktivít obyvateľov a návštevníkov mesta v Mestskom parku.

Mierové námestie
Zámerom projektu je zrealizovanie vodozádržných opatrení v lokalite Mierové námestie v meste Prievidza. Jedná sa o stavebnú úpravu existujúcich spevnených plôch v rámci námestia. Pôvodná plocha je tvorená kamennou dlažbou a dlažbou z betónu, ktorá tvorí nepriepustný povrch. Plocha námestia je v nevyhovujúcom technickom stave, je prerastená trávou, po daždi sa tvoria mláky.
Riešená plocha námestia bude stavebne upravená odstránením nepriepustného dlažbového krytu. Taktiež navrhujeme odstrániť nežiadúci porast ako sú kríky a tuje po okraji plochy námestia, časť stromov bude presadená na iné miesto v rámci územia mesta. Nový kryt peších komunikácií v rámci námestia bude riešený ako mlatový chodník, ktorý bude tvoriť vodopriepustnú vrstvu. Značná časť
plochy námestia bude zrušená a nahradená zatrávnením. Uprostred riešených spevnených plôch sú navrhnuté kvetinové záhony. Riešená plocha bude doplnená novým mobiliárom ako sú lavičky a parkové smetné nádoby. Taktiež dôjde k lokálnej výsadbe parkových rastlín trvaliek v určených častiach parku a výsadbe vzrastlých stromov.

Vodozádržné opatrenia v meste Prievidza:
Celkový rozpočet projektu: 330 306,41 €
Mestský park: 247 767,47 €
Mierové námestie: 82 538,94 €
Celkové oprávnené výdavky:282 538,94 €
Požadovaná výška NFP : 268 411,99 €
Kofinancovanie žiadateľom – Mesto Prievidza: 5,0% – 14 126,95 €
Neoprávnené výdavky: 47 767,47 €

– Majetkovoprávne veci
– Návrh na zmenu v obsadení členov Správnej rady TIK Prievidza, nezisková organizácia
– Návrh na zmeny zástupcov mesta v radách škôl – ZŠ Ul. S. Chalupku, MŠ P. Benického a v Mestskej školskej rade v Prievidzi

– Žiadosť o dotáciu z rozpočtu mesta pre OZ Klub priateľov CO Prievidza
Dobrovoľníci z OZ Klub priateľov CO Prievidza sa na začiatku prvej vlny pandémie veľmi aktívne pustili do pomoci – dezinfikovali autobusy, postavili stan pred nemocnicou v Bojniciach a prevádzkovali tzv. vstupný filter, pomáhali pri dekontaminácii mobilnej odberovej jednotky, zabezpečovali dekontamináciu priestorov nemocnice, a mnoho iného. Bezplatne poskytli svoj stan, či zásoby materiálneho vybavenia.

Po skončení prvej vlny sa chceli začať pripravovať na ďalšiu vlnu nákazy. Keďže potrebovali
doplniť materiálne a technické vybavenie, no z vlastných úspor už nákupy zabezpečiť
nedokázali, oslovili listom viacero subjektov s prosbou o materiálnu alebo finančnú pomoc.
Uviedli v ňom, že ich zásoby ochranných masiek, ochranných filtrov, ochranných odevov a
ochranných rukavíc boli vyčerpané. Takisto informovali, že boli vyčerpané ich technické
prostriedky na dekontamináciu, že ich rozstrekovače a rosiče majú opotrebované kvôli
každodennému používaniu a agresívnych dezinfekčných preparátov.

Poslanci MsZ schválili Klubu priateľov CO Prievidza z rozpočtu mesta Prievidza dotáciu na účel nákupu dezinfekčných a ochranných pomôcok používaných pri dekontaminácii materiálneho a technického vybavenia v sume 5000 eur.


– Interpelácie poslancov
– Diskusia poslancov a poslanecké návrhy

Všetky materiály k jednotlivým bodom nájdete TU.

Ďalšie aktuality

Zasadnutie VVO II

30. máj 2023 8:16
Z poverenia predsedu VVO 2 Ing. Ľuboša Jelačiča  Vám oznamujeme, že zasadnutie…

Porucha na verejnom vodovode - Veľká Lehôtka

30. máj 2023 7:41
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s upozorňuje obyvateľov, že z…

Mesto Prievidza prideľovalo dotácie na mládežnícky šport

29. máj 2023 10:14
Mesto Prievidza podporuje športovú činnosť klubov aj v tomto roku viacerými spôsobmi…