5. máj 2014 6:02

Rokovalo mestské zastupiteľstvo

Poslanci na aprílovom mestskom zastupiteľstve prerokovávali množstvo materiálov. Okrem niekoľkých všeobecne záväzných nariadení aj interné smernice a majetkové veci. V nasledujúcom článku vyberáme niektoré body.

Zdroj: RTV Prievidza

Doplnok č. 3 k Internej smernici č. 38 IS-38 Kritériá na poskytovanie opakovaného finančného príspevku na čiastočnú kompenzáciu ceny obeda
Mesto Prievidza poskytuje v súčasnosti opakované finančné príspevky na stravovanie dôchodcov podľa IS–38 pre 32 obyvateľov, z ktorých 25 poberá príspevok v sume 0,83 €/obed a 7 obyvateľov poberá príspevok v sume 1,16 €/obed. Príspevok sa poskytuje žiadateľovi s príjmom maximálne do 1,5 násobku sumy životného minima, čo u jednotlivca vzhľadom na súčasnú výšku životného minima predstavuje sumu 297,13 € a u manželskej dvojice sumu 504,42 €. Výška finančného príspevku na stravovanie nebola od roku 2008 upravovaná, ale výška stravnej jednotky v jednotlivých stravovniach, okrem Zariadenia pre seniorov v Prievidzi, sa zvyšovala niekoľkokrát. Doplnkom č. 3 k internej smernici navrhujeme zmeniť výšku opakovaného finančného príspevku na čiastočnú kompenzáciu ceny obeda so zámerom zvýšiť počet obyvateľov mesta, ktorým mesto Prievidza umožní stravovanie, a tým z časti zmierni a zlepší ich životné podmienky z dôvodu nízkeho príjmu. Príspevkové stravovanie dôchodcov sa upravuje do troch pásiem podľa príjmu, čím sa predpokladá nárast príspevkových stravníkov najmenej o 50%.

Opakovaný finančný príspevok na čiastočnú kompenzáciu ceny obeda môže mesto poskytnúť na základe príjmu žiadateľa a takto:

Pásmo Príjem/mesiac/jednotlivej Príjem/mesiac/
manželská dvojica
Finančný príspevok
mesta
I. do výšky 300,00 € do výšky 500,00 € 1,20 €
II. do výšky 340,00 € do výšky 540,00 € 0,80 €
III. do výšky 380,00 € do výšky 580,00 € 0,40 €


Školská jedáleň vyradená
Prevádzka Materskej školy a Školskej jedálne pri MŠ Ul. Š. Závodníka č. 488/18, 971 01 Prievidza bola z dôvodu nepriaznivého technického stavu budovy na základe odborného posudku odo dňa 3.12. 2012 dočasne premiestnená do voľných priestorov v Základnej škole Ul. P. Dobšinského 746/5 v Prievidzi. Zabezpečovanie stravovania detí materskej školy v jednom stravovacom zariadení dvoma zamestnávateľskými organizáciami je však neefektívne, technicky a administratívne náročné, ale aj hygienicky neprípustné. V súlade so zákonom č.596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení a z dôvodu zefektívnenia práce na úseku školského stravovania, a tiež z dôvodu zmeny organizácie práce v Školskej jedálni pri MŠ Ul. Š. Závodníka 448/18, 971 01 Prievidza vyplynula nutnosť vyradenia Školskej jedálne pri MŠ Ul. Š. Závodníka 488/18, Prievidza zo siete škôl a školských zariadení MŠVVaŠ SR k 30.06.2014 a následne jej zrušenie k 30.06.2014 . Stravovanie detí materskej školy je plnohodnotne zabezpečené jedným školským stravovacím zariadením, a to Školskou jedálňou pri ZŠ Dobšinského, ktorá je súčasťou základnej školy.

Všeobecne záväzné nariadenie č. 155/2014 o prevádzkovom poriadku pohrebísk

Tento právny predpis mesta upravuje prevádzku na všetkých pohrebiskách, ktoré sa nachádzajú na území mesta Prievidza okrem Židovského cintorína, ktorý nie je majetkom mesta. Súčasťou VZN je aj cenník nájmu hrobových a urnových miest a ceny niektorých služieb súvisiacich s prevádzkou pohrebísk. Od 1. januára 2014 spravuje päť mestských cintorínov (na Mariánskej ul., Veľkonecpalskej ulici, Veľkej Lehôtke, Malej Lehôtke a Hradci) mestská spoločnosť Technické služby mesta Prievidza, s.r.o.

Návrh VZN mesta Prievidza č. 152/2014, ktorým sa zrušuje VZN č. 123/2011 v znení dodatku č. 1 o verejných kultúrnych podujatiach
Zákon NR SR č. 96/1991 Zb. o verejných kultúrnych podujatiach definuje, čo sú verejné kultúrne podujatia a ukladá usporiadateľom verejných kultúrnych podujatí povinnosti, ktoré sú povinní plniť. Zákon oprávňuje obec a ňou poverenú osobu, aby vykonávala dozor nad tým, či sa podujatie realizuje v súlade s oznámením, ktoré je usporiadateľ povinný obci doručiť 7 dní pred jeho konaním. Zároveň obec môže usporiadateľovi, ktorý je právnickou osobou, za nesplnenie oznamovacej povinnosti, za usporiadanie podujatia, ktoré bolo zakázané, ako aj za porušenie iných povinností usporiadateľa uložiť pokutu. Z dôvodu, že zákon dosta točne upravuje vzťahy medzi obcou a usporiadateľmi verejných kultúrnych podujatí, nie je opodstatnené, aby malo mesto Prievidza prijaté samostatné VZN, ktoré by upravovalo túto problematiku. Na základe uvedených skutočností bolo schválené zrušovacie VZN.

VZN mesta Prievidza č. 153/2014, o dočasnom parkovaní motorových vozidiel na vymedzenom území mesta Prievidza

Dňa 26.03.2014 doručila Okresná prokuratúra Prievidza mestu Prievidza upozornenie prokurátora na odstránenie porušenia ustanovenia zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách v znení neskorších predpisov pri prijatí Všeobecne záväzného nariadenia mesta Prievidza č. 148/2013 o dočasnom parkovaní motorových vozidiel na vymedzenom území mesta Prievidza. Podľa §6a ods. 1 cestného zákona na účely organizovania dopravy na území obce môže obec ustanoviť všeobecne záväzným nariadením úseky miestnych komunikácií na dočasné parkovanie motorových vozidiel (ďalej len „parkovacie miesta“), ak sa tým neohrozí bezpečnosť a plynulosť cestnej premávky alebo iný verejný záujem. Parkovacie miesta musia byť označené zvislými a vodorovnými dopravnými značkami. Vo všeobecne záväznom nariadení obec ustanoví spôsob zabezpečenia prevádzky parkovacích miest, výšku úhrady za dočasné parkovanie motorových vozidiel podľa osobitného predpisu, 2r) spôsob jej platenia a spôsob preukázania jej zaplatenia. Podľa §6a ods. 2 cestného zákona prevádzkou parkovacích miest podľa odseku 1 môže obec poveriť aj inú právnickú osobu ako v § 3d ods. 5 písm. d). Na úpravu vzťahov medzi obcou a poverenou právnickou osobou sa vzťahuje osobitný predpis.2s) Ak prevádzku parkovacích miest zabezpečuje právnická osoba poverená obcou, tak všeobecne záväzné nariadenie obce podľa odseku 1 ustanoví aj podmienky a rozsah prevádzky parkovacích miest a spôsob určenia odplaty poverenej právnickej osoby za prevádzku parkovacích miest. Podľa § 3d ods. 5 písm. d) cestného zákona Správu pozemných komunikácií vykonávajú, ak ide o prejazdné úseky ciest vo vlastníctve obce, o miestne komunikácie a účelové komunikácie vo vlastníctve obce – obce, prípadne právnické osoby nimi na tento účel založené alebo zriadené.

Na základe uvedeného teda prevádzku parkovacích miest môže vykonávať:
a) obec
b) právnická osoba obcou zriadená alebo založená za takýmto účelom
c) iná poverená právnická osoba

V zmysle doručeného upozornenia prokurátora, spoločnosť TSMPD s.r.o. napriek tomu, že je mestskou spoločnosťou založenou na výkon verejnoprospešných služieb mesta Prievidza, podľa Okresnej prokuratúry Prievidza nespĺňa kritéria na to, aby bola považovaná za právnickú osobu založenú za účelom správy komunikácií. Pri prevádzke parkovacích miest teda spoločnosť TSMPD s.r.o. podľa okresnej prokuratúry vystupuje ako iná poverená právnická osoba. Cestný zákon v § 6a ods. 2 ustanovuje, že ak prevádzku parkovacích miest zabezpečuje právnická osoba poverená obcou, tak všeobecne záväzné nariadenie obce ustanoví aj podmienky a rozsah prevádzky parkovacích miest a spôsob určenia odplaty poverenej právnickej osoby za prevádzku parkovacích miest. Na základe uvedeného bolo schválené VZN č. 153/2014 o dočasnom parkovaní motorových vozidiel na vymedzenom území mesta Prievidza, ktoré upravuje podmienky a rozsah prevádzky a upravuje spôsob odplaty v zmysle odporúčaní okresnej prokuratúry.

Schválený záverečný účet mesta
Mesto Prievidza hospodárilo v roku 2013 na základe schváleného rozpočtu s celkovými príjmami vo výške 25 801 469 € a s celkovými výdavkami vo výške 24 510 274 €. Výsledkom celkového hospodárenia mesta Prievidza v roku 2013 je prebytok vo výške 1 291 195 €, ktorý sa dosiahol po vykrytí schodku rozpočtu finančných operácií. Celková zadlženosť mesta k 31.12.2013 dosiahla 6 679 427,18 € čo predstavuje 29,79 % k bežným príjmom v r. 2012, ktoré boli vo výške 22 423 628 €. Ročné splátky istín v sume 948 751,76 € a ročné úroky úverom a pôžičke v sume 97 141,91 € boli k 31.12.2013 spolu vo výške 1 045 893,67 €, čo predstavuje 4,66 % k bežným príjmom v r. 2012. Zadlženosť mesta v prepočte na 1 obyvateľa k 31.12.2013 predstavuje sumu 137 , 48 € V porovnaní k 31.12.2012 klesla zadlženosť na 1 obyvateľa o 5,60 €. V sumách nie sú zahrnuté zadlženosti mestských spoločností.

Protest prokurátora Všeobecne záväznému nariadeniu č. 136/2013 o držaní psov na území mesta Prievidza
Dňa 12.3.2014 bol mestu Prievidza doručený protest prokurátora proti § 3 ods. 3, ods. 4, ods. 5 a § 4 ods. 1 Všeobecne záväzného nariadenia č. 136/2013 o držaní psov na území mesta Prievidza zo dňa 29.01.2013 v znení Doplnku č. 1 zo dňa 25.06.2013. Ako uvádza Okresná prokuratúra Prievidza vo svojom proteste, uvedené časti nariadenia nie sú v súlade s zákonom č. 282/2002 Z.z., ktorým sa upravujú niektoré podmienky držania psov a so zákonom č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov. Dôvodom nesúladu podľa Okresnej prokuratúry Prievidza je, že VZN v § 3 ods. 3 až ods. 5 uvádza, že je zakázané uviazať psa na verejnom priestranstve, zakázané opustiť nebezpečného psa alebo ho zanechať bez dozoru na verejnom priestranstve a zakázané uviazať psa v bezprostrednej blízkosti vstupov do obchodných prevádzok a úradov. Takéto zákazy však, ako uvádza protest, mesto ustanovilo bez toho, aby ho na to zmocňoval zákon. V ustanovení § 4 ods. 1 VZN je upravený voľný pohyb psov tak, že sa zakazuje voľný pohyb psov na verejnom priestranstve na celom území mesta Prievidza, okrem miest označených informačnými tabuľkami so symbolom psa a textom “Voľný pohyb psov“. Územie je označené dopravnými značkami PRIEVIDZA, HRADEC, VEĽKÁ LEHÔTKA, MALÁ LEHÔTKA. Takáto úprava je podľa Okresnej prokuratúry Prievidza v rozpore s § 5 ods. 2 zákona číslo 282/2002 Z.z., pretože viditeľne označiť zákazom voľného pohybu psov je potrebné miesta vymedzené vo VZN, kde je voľný pohyb psa zakázaný a nie, kde je povolený. Zákaz sa teda nemôže plošne týkať všetkých verejných priestranstiev, teda aj verejne prístupných miest a pozemkov, ktoré môžu byť vo vlastníctve fyzických alebo právnických osôb. Uvedenému protestu nebolo vyhovené.

Nová riaditeľka KaSS Prievidza
Mesto Prievidza vypísalo 25.2.2014 výberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľ/ riaditeľka Kultúrneho a spoločenského strediska v Prievidzi. Mestu bolo doručených 8 obálok s prihláškou na výberové konanie. Požadované kvalifikačné predpoklady a iné kritériá a požiadavky spĺňalo 5 uchádzačov, ktorí boli prizvaní na výberové konanie 22.4.2014. Po zhodnotení výberového konania určila výberová komisia na základe výsledkov poradie uchádzačov o funkciu riaditeľky Kultúrneho a spoločenského strediska s víťazkou výberového konania Mgr. Danou Hornou

Nový prísediaci na súde
Okresný súd Prievidza listom zo dňa 5.3.2014 požiadal MsZ Prievidza o súčinnosť – voľbu prísediaceho pre Okresný súd Prievidza pre volebné obdobie r. 2014-2018. Postup pri voľbe upravuje § 140 zák. 385/2000 Z.z. a prísediaceho volí mestské zastupiteľstvo v obvode Okresného súdu Prievidza z kandidátov z radov občanov vybratých príslušným zastupiteľstvom. Pri výbere kandidáta je potrebné dbať na to, aby tento zvolený kandidát nebol doteraz súdne trestaný. Prísediacich volia obecné zastupiteľstvá v obvode príslušného súdu z kandidátov z radov občanov, ktorí majú trvalý pobyt alebo pracujú v obvode súdu. Prísediacich navrhujú starostovia obcí a primátori miest. Novým prísediacim v Prievidzi sa stal poslanec MsZ Gabriel Čauder.

Ďalšie zasadnutie mestského zastupiteľstva sa uskutoční 27. mája 2014.

Ďalšie aktuality

Prievidza získala 268 tisíc eur z eurofondov na realizáciu…

4. Aug 2022 8:10
Mesto Prievidza bolo úspešné so žiadosťou o nenávratný finančný príspevok na…

Pripravujú rekonštrukciu multifunkčného ihriska vo Veľkej…

4. Aug 2022 8:03
Mesto Prievidza realizuje verejné obstarávanie na rekonštrukciu multifunkčného…

Relácia mestského rozhlasu na 31. týždeň

4. Aug 2022 7:03
Uverejňujeme krátke správy, ktoré budú vyhlasované v mestskom rozhlase v 31. týždni.