27. Mar 2019 12:00

Rada starších po prvýkrát v roku 2019

V piatok 22.3.2019 sa po prvýkrát stretli na pravidelnom štvrťročnom zasadnutí členovia Rady starších (RS) – poradného orgánu primátorky mesta pre oblasť práce so seniormi a zabezpečovania ich potrieb. Rada môže za spoluobčanov – seniorov interpretovať požiadavky, návrhy, konzultovať problematiku týkajúcu sa samosprávy a navrhovať riešenia. Prax ukázala, že spolupráca vedenia mesta a seniorov je prospešná.

Rada starších je 13 členná, za predsedu bol pre toto volebné obdobie zvolený jednohlasne Ján Matejovič. Na úvod privítal prítomných a poďakoval pani primátorke Kataríne Macháčkovej za úvodné slová. Priestor ďalej dostal vedúci kancelárie pani primátorky Alojz Vlčko na prezentáciu aktivít, ktoré mesto zabezpečovalo v roku 2018 a ktoré pripravuje na jar 2019. Hovorilo sa o rekonštrukcii Meštianskeho domu, rekonštrukcii futbalového štadióna, príprave projektov z eurofondov, revitalizácii vnútrobloku na Zapotôčkoch, zvýšení atraktivity verejnej osobnej dopravy, realizácii parkoviska na stanici, cyklotrase v Prievidzi, rekonštrukcii predškolských a školských zriadení
Primátorka mesta pani Katarína Macháčková a ostatní zástupcovia vedenia mesta si potom vypočuli požiadavky jednotlivých členov RS.
Ján Matejovič poďakoval za realizáciu petangového ihriska a požiadal o osadenie aspoň 2 lavičiek. Zaujímal sa o spriechodnenie Ul. M. Mišíka.
Margita Tomková z mestskej časti Hradec poukázala na potrebu riešenia zábradlia k schodisku pri dome kultúry a informovala, že v spolupráci s poslancom F. Krškom by potrebovali riešiť opravu strechy, nakoľko do kultúrneho domu zateká.
Marta Mellová z mestskej časti Veľká Lehôtka sa informovala na rekonštrukciu cesty Hlboká, poukázala na zlý prístup na cintorín a polámané zábradlie pri OD COOP Jednota.
Amália Lomnická informovala o seniorských kultúrnych aktivitách, ktoré sa realizujú v priestoroch CVČ, pozvala ďalších seniorov na pravidelné stretnutia venované krúžku šikovných rúk, dramatickému umeniu a pod. Zaujímala sa o využitie Meštianskeho domu a ako návrh uviedla zriadenie Galérie Imricha Vysočana a iných významných maliarov z nášho regiónu. Tiež chcela vedieť, či sa realizuje ďalšie vydanie Monografie Prievidze a informovala sa o účasti na tvorivých dielňach v Zariadení pre seniorov.
Mária Pavlíková z DC Píly poďakovala pani primátorke za spoluprácu a požiadala, že na najbližšej členskej schôdzi bude prejednaný návrh o výmenu člena v RS za nového člena RS.
Helena Píšová predsedníčka DC Sever poďakovala za pridelené priestory v CVČ, informovala o rozširujúcej sa členskej základni, seniori majú záujem sa stretávať t. č. majú 100 členov a majú ďalších záujemcov o členstvo. Poukázala na veľmi zlú prístupovú cestu ku vchodu do CVČ, ktoré je dosť rozbitá.
Za seniorov – časti Necpaly – poďakovala pani primátorke Emília Vaňová, pochvaľovala si rozhovory poslancov so seniormi, kde ich často navštevujú v kultúrnom dome. Pozvala všetkých na veľkonočnú výstavu ručných a remeselných prác, ktorá sa bude konať v piatok 5. apríla 2019 od 9.00 h do 16.30 h v priestoroch Domu kultúry v Necpaloch. Informovala sa o dokončenie chodníka na cintoríne a zabezpečenie osvetlenia. Poukázala na stretávanie sa maloletých detí na Veľkonecpalskej ceste pri „splave“ (požiadala zabezpečiť častejšie hliadky MsP), a tiež na šmykľavý chodník na križovatke Nedožerskej a Necpalskej cesty, kde sa nachádzajú dva veľké listnaté stromy a požiadala o ich opílenie. Pri železničnom é priecestí stojí dlho odstavené auto, požiadala preveriť cez MsP koho to auto je a o jeho odstránenie. Zároveň požiadala o vyčistenie podchodu pri OD Lídl na sídlisku Žabník, nakoľko je veľmi znečistený.
Pani primátorka Katarína Macháčková pred ukončením poďakovala členom RS za ich podnety a návrhy, ktoré pomáhajú aj v jej práci pri riešení potrieb obyvateľov mesta.
Ján Matejovič poďakoval prítomným za účasť na zasadnutí a ukončil ho s požiadavkou k členom, aby sa naďalej zaujímali o potreby spoluobčanov.

Ďalšie aktuality

Prievidza získala 268 tisíc eur z eurofondov na realizáciu…

4. Aug 2022 8:10
Mesto Prievidza bolo úspešné so žiadosťou o nenávratný finančný príspevok na…

Pripravujú rekonštrukciu multifunkčného ihriska vo Veľkej…

4. Aug 2022 8:03
Mesto Prievidza realizuje verejné obstarávanie na rekonštrukciu multifunkčného…

Relácia mestského rozhlasu na 31. týždeň

4. Aug 2022 7:03
Uverejňujeme krátke správy, ktoré budú vyhlasované v mestskom rozhlase v 31. týždni.