2. Dec 2022 7:27

Racionalizácia siete škôl zlepší podmienky vzdelávania detí

Návrh na zrušenie ZŠ Šafárika a prechod žiakov a zamestnancov do nástupníckej školy do ZŠ s MŠ na Ulici Dobšinského má viacero dôvodov. Návrh všeobecne záväzného nariadenia na jej zrušenie je predmetom decembrového zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Prievidzi.

Počty žiakov klesajú

Pre dostatočné a efektívne zabezpečenie prevádzky školy je optimálny minimálny
počet žiakov 500 a priestorové kapacity škôl sú dimenzované na priemerný počet 800 žiakov. Prírastok detí s trvalým pobytom v meste Prievidza je ustálený, v priemere 362 detí za rok. Zo štatistických údajov vyplýva, že počet novonarodených detí nebude stúpajúci a tým nie je možné očakávať výrazné zvýšenie počtu žiakov v školách.

Nepriaznivá situácia v demografickom vývoji sa najvýraznejšie prejavuje v počte žiakov v ZŠ Šafárika, kde od školského roka 2012/2013 do školského roka 2022/2023 je pokles žiakov v porovnaní s ostatnými základnými školami mesta Prievidza najvyšší, a to o 178 žiakov (zo 402 na súčasných 224 žiakov), pričom kapacita školy je 600 žiakov.

Ušetrené prostriedky skvalitnia výučbu

Ekonomická náročnosť prevádzky ZŠ Ul. P. J. Šafárika 3, Prievidza prevyšuje príjem z normatívu na žiaka. Súčasné prevádzkové výdavky tejto školy predstavujú pri jej zrušení 280.000 € priamu úsporu výdavkov z mesta. Eliminovanie duplicitných platieb za prevádzku predstavuje sekundárnu ročnú úsporu vo výške 190.000 €. Celkom: 470.000 €.

Ide o nezanedbateľný benefit pre školy a školské zariadenia mesta, vďaka ktorému mesto ako zriaďovateľ dosiahne optimálnu ekonomickú bilanciu a bude tak možné skvalitniť výchovno-vzdelávací proces podľa individuálnych potrieb žiakov či škôl.

Spojením ZŠ Šafárika so ZŠ s MŠ Ul. P. Dobšinského, vznikne jeden právny subjekt ZŠ s MŠ na Ul. P. Dobšinského, ktorý prevezme všetky práva a povinnosti aj pracovno-právne vzťahy zamestnancov ZŠ Šafárika a vytvorí sa tak ďalšia stabilná škola s ekonomicky vyrovnanou bilanciou. Obe ZŠ sú situované v dostatočnej blízkosti na jednom sídlisku, vzdialené od seba 950 m cestou autom, 700 m chodníkom pre peších

Kolektívy a telocvičňa pre športovcov ostanú zachované

ZŠ s MŠ Dobšinského poskytne všetkým žiakom ZŠ Šafárika dostatočný priestorový komfort, a to aj vďaka schválenému zámeru presťahovania mestskej knižnice. Po prepočítaní aktuálneho počtu žiakov v triedach nemusí prísť ani k rozdeľovaniu kolektívov žiakov. Túto skutočnosť môžu predovšetkým ovplyvniť rodičia, ktorí si v prípade schválenia zrušenia budú vybrať nástupnícku školu pre svoje dieťa, pretože rodičia majú zo zákona právo výberu školy. Žiakov zo ZŠ Šafárika bude teda možné umiestniť aj do ostatných škôl v meste Prievidza.

S navýšením počtu žiakov v nástupníckej škole by súviselo aj navýšenie personálu na zabezpečenie výchovno-vzdelávacieho procesu, prevádzku a stravovanie žiakov, ktoré môžu byť pokryté aktuálnymi zamestnancami ZŠ Šafárika. Navýšenie počtu žiakov v ZŠ s MŠ Dobšinského by rovnako mohlo zlepšiť financovanie asistentov a psychológov pre integráciu detí so špeciálnymi potrebami v rámci vyučovacieho procesu.

V opatreniach samospráva nezabúda ani na športovcov. Telocvičňu, ktorá slúži na športové mesto plánuje na tento účel zachovať.

Budovu plánujú využiť na nájomné bývanie

Budova ZŠ Šafárika, hoci patrí k najmladším školským budovám mesta, si vyžaduje komplexnú rekonštrukciu, čo odhadom predstavuje investíciu vo výške 2,5 – 3 mil. eur v závislosti od nárastu cien za materiál, stavebné práce a ostatné činnosti s tým spojené.
Naproti tomu, na budove ZŠ s MŠ Dobšinského sú kompletne vymenené okná, obvodový plášť budovy vrátane strechy je zateplený, v celej budove bola vykonaná regulácia kúrenia a sú nainštalované termostatické hlavice. Za účelom zníženia prevádzkových nákladov boli v celej budove ZŠ s MŠ vymenené staré svetelné zdroje za LED svietidlá a kompletne sú zrekonštruované toalety.

Mesto Prievidza sa zaoberá viacerými alternatívami budúceho využitia budovy ZŠ Šafárika. Prioritne bude rozpracovaná možnosť vytvorenia nájomného bývania, o ktoré samospráva eviduje stále veľký záujem zo strany obyvateľov. Po schválení zrušenia školy budú podrobne analyzované možnosti financovania takéhoto zámeru.

Zefektívnenie financovania školstva zlepší podmienky pre všetkých

Z uvedených dôvodov logicky vyplýva, že spojenie ZŠ na Ul. P. J. Šafárika so SŽ s MŠ na Ul. Dobšinského a využitie budovy školy v lepšom technickom stave je vysoko efektívnym riešením, ktoré šetrí verejné finančné prostriedky. Zefektívnením financovania školstva sa vytvára priestor na modernizáciu a lepšie vybavenie škôl pre všetkých žiakov prievidzských škôl.

Mesto Prievidza finančne zabezpečuje prevádzku 43 typov škôl a školských zariadení v 18 budovách. Do rekonštrukcií a modernizácií školských budov sa systematicky
investuje, modernizačný dlh je však tak obrovský, že investície do budov predstavujú finančné bremeno, ktoré bráni modernizácii samotného výchovno-vzdelávacieho procesu.

Podľa školskej legislatívy je zriaďovateľ školy povinný zabezpečovať podmienky na výchovu a vzdelávanie detí v súlade so štátnym vzdelávacím programom, preto optimalizovať sieť škôl a školských zariadení jednak v súlade so zmenami v demografickom vývoji, ale aj v súlade so zmenami ekonomických podmienok je jeho prioritnou úlohou. Spojenie týchto dvoch škôl do jedného právneho subjektu predstavuje efektívne a hospodárne nakladanie s verejnými finančnými zdrojmi mesta pri zachovaní adekvátnej kvality výchovno-vzdelávacie procesu žiakov plniacich povinnú školskú dochádzku v školách zriadených mestom Prievidza s možnosťou ďalšieho rozvoja výchovno-vzdelávacieho procesu.

Ďalšie aktuality

Porucha na verejnom vodovode - Veľká Lehôtka - 3.2.2023

3. Feb 2023 8:29
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s upozorňuje obyvateľov, že z…

Relácia mestského rozhlasu na 5. týždeň

2. Feb 2023 10:02
Uverejňujeme krátke správy, ktoré budú vyhlasované v mestskom rozhlase v 5. týždni.

Vybudovanie svetelnej križovatky na Ul. M. R. Štefánika a B…

2. Feb 2023 10:00
V uplynulých dňoch bola podpísaná Zmluva o dielo na vypracovanie projektovej…