5. Aug 2020 6:29

Prievidza získala z dotácií a eurofondov takmer 7 miliónov eur

Mesto Prievidza bolo od roku 2016 do roku 2019 úspešné v získavaní mimorozpočtových finančných prostriedkov, najmä z eurofondov. Vďaka poskytnutým príspevkom môže mesto investovať do rekonštrukcie materskej školy, výstavby detských jaslí alebo vybudovať cyklotrasu.

Mesto Prievidza medzi rokmi 2016-2019 získalo na nenávratných finančných príspevkoch viac ako 6,8 milióna eur. „Sme radi, že sa nám darí realizovať významné investičné akcie, ktoré by sme z rozpočtu mesta bez eurofondov pravdepodobne nedokázali financovať. Takto dokážeme kompletne zrekonštruovať Materskú školu na Ul. M. Mišíka, vybudovať parkovisko v predstaničnom priestore, zrekonštruovať stanicu v časti MHD, budovať detské jasle, či cyklotrasu. Všetky práce sú realizované práve v týchto dňoch,“ hovorí primátorka Prievidze Katarína Macháčková. Realizácii spomínaných investícií predchádzala náročná projektová príprava pri podávaní žiadostí o nenávratné finančné príspevky. Mesto Prievidza je v ich získavaní značne úspešné.

Mimorozpočtové zdroje boli postupne investované do rôznych oblastí. Napríklad získané dotácie z Ministerstva školstva SR boli investované do opráv telocviční a iných priestorov na základných školách. Jeden z najväčších nenávratných finančných príspevkov bol poskytnutý z Ministerstva životného prostredia SR na realizáciu projektu zhodnocovania biologicky rozložiteľného odpadu vo výške viac ako 2,3 milióna eur.

Informácia o spracovaných projektových dokumentáciách v roku 2016-2019:

Názov akcie Vlastné zdroje z rozpočtu mesta v EUR Stav ukončenia
Zariadenie na zhodnocovanie odpadov biologicky rozložiteľného odpadu – podkladová doska Nenávratný finančný príspevok (NFP) v EUR Akcia ukončená
vlastné zdroje: 489 790,81
Zhodnocovanie biologicky rozložiteľného odpadu v Prievidzi NFP: 2 312 325,65
Kofinancovanie mestom: 121 701,35
Akcia ukončená
Cyklotrasa medzi mestami Prievidza a Bojnice NFP: 1 346 430,69
Kofinancovanie mestom: 171 438,94
Aktuálne v realizácii
Parkovisko v predstaničnom priestore NFP: 323 928,76
Kofinancovanie mestom: 87 329,37
Aktuálne v realizácii
Autobusová stanica NFP: 517 758,22
Kofinancovanie mestom: 214 107,50
Aktuálne v realizácii
Revitalizácia vnútrobloku medzi Ul. I. Krasku a Ul. Ľ. Ondrejova NFP: 309 641,17
Kofinancovanie mestom: 42 683,19
Akcia ukončená
Rekonštrukcia mestskej športovej haly osvetlenie cudzie zdroje ŠR: 60 000,00
Kofinancovanie mestom: 104 662,25
Akcia ukončená
Rekonštrukcia MŠ Mišíka NFP: 369 375,38
Kofinancovanie mestom: 427 857,76
Aktuálne v realizácii
Rekonštrukcia cvičebného priestoru na ZŠ Ul. S. Chalupku 313/14 cudzie zdroje ŠR: 66 878,00
Kofinancovanie mestom: 14 321,32
Akcia ukončená
ZŠ S. Chalupku – rekonštrukcia strechy a strešných rozvodov na telocvični v Prievidzi cudzie zdroje ŠR: 40 000,00
Kofinancovanie mestom: 25 166,18
Akcia ukončená
ZŠ Ul. Malonecpalská – dostavba šatní a soc. zariadení telocvične a rekonštrukcia cvičebného priestoru cudzie zdroje ŠR: 94 000,00
Kofinancovanie mestom: 107 652,75
Akcia ukončená
Rekonštrukcia strešnej konštrukcie nad priestorom centrálnych šatní v objekte ZŠ Rastislavová 416/4 v Prievidzi cudzie zdroje ŠR: 50 000,00
Kofinancovanie mestom: 30 185,24
Akcia ukončená
Zriadenie IKT učební na ZŠ Rastislavova NFP: 57 545,05
Kofinancovanie mestom: 3 028,69
Schválená žiadosť o poskytnutie Nenávratný finančný príspevok (NFP).
Vybudovanie detských jaslí NFP: 469 879,40
Kofinancovanie mestom: 24 730,49
Schválené NFP, aktuálne je realizovaná prípravná fáza verejného obstarávania.
Rekonštrukcia cvičebného priestoru ZŠ Energetikov cudzie zdroje ŠR: 70 500,00
Kofinancovanie mestom: 56 615,10
Akcia ukončená
Rekonštrukcia umelého trávnika ZŠ Ul. energetikov cudzie zdroje ŠR: 20 000,00
Kofinancovanie mestom: 39 546,89
Akcia ukončená
Zriadenie polytechnických učební na ZŠ S. Chalupku NFP: 116 092,22
Kofinancovanie mestom: 6 110,12
Schválené NFP prebieha prípravná fáza verejného obstarávania.
Multifunkčné ihrisko na ZŠ S. Chalupku cudzie zdroje ŠR: 38 000,00
Kofinancovanie mestom: 36 325,00
Schválená dotácia v súčasnosti je realizované verejné obstarávanie.
Podpora opatrovateľskej služby v meste Prievidza NFP: 444 600
Kofinancovanie mestom: 0
Zazmluvnený projekt v procese realizácie.
AdTech projekt cezhraničnej spolupráce Karviná-Prievidza so zameraním na zavedenie 3D tlačiarní do edukačného procesu v základných školách NFP: 96 126,32
Kofinancovanie mestom: 5 059,29
Zazmluvnený projekt v procese realizácie.

Ďalšie aktuality

Hornonitriansky banícky spolok ďakuje za dotáciu z rozpočtu…

8. Dec 2023 9:09
Mesto Prievidza aj v roku 2023 poskytlo Hornonitrianskemu baníckemu spolku dotáciu z…

Oznam o prerušení dodávky tepla TÚV a ÚK

6. Dec 2023 12:18
PTH, a.s. týmto oznamuje svojim odberateľom tepla, že z dôvodu odstránenia havárie…

Zrušenie zasadnutia VVO č. I

6. Dec 2023 11:09
Oznamujeme verejnosti, že zajtra t.j. vo štvrtok 7.12.2023 sa neuskutoční…