15. máj 2013 6:00

Prievidza chystá výraznejšiu opravu ciest i budovanie ihrísk

„V minulom roku sme v meste hospodárili zodpovedne, a tak môžeme na rozdiel od iných samospráv investovať do našich komunikácií nemalé prostriedky,“ povedal viceprimátor Prievidze Ľuboš Maxina po tom, ako bol schválený jeho poslanecký návrh o navýšenie finančných prostriedkov na obnovu komunikácií v meste o ďalších 200 tisíc eur.

Mestskí poslanci v Prievidzi na poslednom mestskom zastupiteľstve mali náročný program. V rámci neho schvaľovali aj záverečný účet mesta za rok 2012, ako aj prvú úpravu rozpočtu v aktuálnom roku. Najmä o nej sme sa porozprávali s viceprimátorom Prievidze Ľubošom Maxinom.

Pán viceprimátor, ešte pred schválením prvej zmeny rozpočtu v roku 2013 ste predložili poslanecký návrh. Môžete ho priblížiť?
Áno, predložil som návrh, aby sa do prvej zmeny rozpočtu mesta v roku 2013 zaradilo navýšenie bežných výdavkov o ďalších 200 tisíc eur na škody spôsobené na komunikáciách po zime na celkovú sumu 940 tisíc eur. Musím sa poďakovať ostatným kolegom poslancom, že môj návrh hlasovaním podporili, pretože opravu našich komunikácii považujem za prioritu. Tento stav má svoje príčiny jednak v poslednej poveternostne náročnej zime a v investičnom dlhu z predchádzajúcich rokov. Tento návrh bolo možné predniesť až po schválení záverečného účtu mesta, ktorého výsledkom je zodpovedné hospodárenie s prebytkom cez 900 tisíc eur. To nášmu mestu umožní investovať do našich komunikácií nemalé prostriedky.

Sú už vybrané konkrétne cesty na obnovu a rekonštrukciu?
Prípravou plánu obnovy ciest a chodníkov sa zaoberali poslanci už v roku 2012. Výsledkom bolo vypracovanie plánu na nasledujúce tri roky 2013-2015. Obnovy sa dočká každá časť mesta, podľa jednotlivých volebných obvodov, technického stavu a v neposlednom rade aj so zohľadnením významnosti jednotlivých komunikácií. Konkrétne ulice v záverečnej fáze prešli výberom poslancov za jednotlivé volebné výbory na ich zasadnutiach. Navýšené financie, ktoré sme na obnovu ciest na poslednom mestskom zastupiteľstve schválili, obnovu určite urýchlia a rozšíria.

Obyvateľom mesta trápia nielen cesty ale aj parkovanie na sídliskách. Áut pribúda oveľa rýchlejšie ako parkovacích miest.
Samozrejme, zaoberáme sa aj parkovacími kapacitami. Tých len v tomto roku pribudne približne 150. V čase, keď sa obytné domy stavali, nikto nepredpokladal, že väčšina domácností bude mať nielen jedno auto. Súčasný stav na sídliskách je taký, že na jeden byt nepripadá ani jedno parkovacie miesto. Dokonca máme bytové domy s päťdesiat bytmi a šiestimi parkovacími miestami. K súčasnej neúnosnej situácii určite nepomohol ani vývoj v posledných rokoch, keď sa povoľovali na sídliskách a v centre mesta rôzne stavby bez potrebného počtu parkovacích miest. Ako sme v uplynulom roku avizovali – financie, ktoré získa mesto z parkovného, vraciame a budeme vracať do dopravnej infraštruktúry mesta. Aj vďaka tomu v apríli pribudlo nových 17 parkovacích miest na Ul. Mišíka, pred spustením je budovanie ďalších približne 15 parkovacích miesta na Ul. Škarvana. Situácia je vážna na Zapotôčkoch, kde v uplynulom mesiaci na Ul. M. Rázusa boli dobudované ostatné plochy na ktorých je tiež možné zaparkovať 60 vozidiel. V Necpaloch situáciu tiež zlepšilo 30 nových parkovacích miest vybudovaných spoločnosťou Licitor s.r.o. a do konca roka by malo pribudnúť spoločne s výstavbou nového nájomného bytového domu na Urbárskej ulici ďalších 30 parkovacích miest. Tým sa podarí aj v Necpaloch dobudovať v tomto roku celkom 60 miest.

Nové parkovisko by vraj malo vzniknúť aj pri železničnej stanici.
Pred ukončením sú rokovania so Železnicami SR vo veci takzvanej deviatej koľaje, kde máme záujem pripraviť vybudovanie státia pre autá. Projektová dokumentácia je vo fáze obstarávania. Máme však rozpracované ďalšie lokality, o ktorých budeme priebežne informovať. Medzi také patrí aj pozemok ľudovo nazývaný aj tankodrom nad tunelom pri farskom kostole, kde finalizujeme usporiadanie vlastníckych vzťahov.

Dobrou správou pre obyvateľov je aj budovanie nových detských ihrísk a športovísk. Akých investícií sa dočkáme po prvej zmene rozpočtu?
Aj to je opäť len výsledkom zodpovedného hospodárenia mesta v roku 2012 a práce poslancov, na základe čoho môžeme v tomto roku výraznejšie investovať aj do ihrísk v porovnaní s predchádzajúcim rokom. Konkrétne ide o sumu 151 tisíc €. Ešte v tomto roku pribudnú dve veľké oplotené detské ihriská vo volebnom obvode II a III, a to konkrétne na Ul. E. M. Šoltésovej a Ul. P. Benického. Vo volebných obvodoch I a IV sa zasa počíta s výraznejšou obnovou športových ihrísk. Pokračovať v budovaní a obnove ihrísk chceme aj v nasledujúcich rokoch.

Čo kultúra a školstvo? Myslelo sa pri zmene rozpočtu aj na tieto oblasti?
Pravdupovediac, školy, škôlky a školské zariadenia by potrebovali obnovu takmer všetky. Pod tento výsledok sa nepodpísal len nedostatok financií, ale aj dlhodobo prebytočné kapacity v školských a predškolských zariadeniach. Za školy by som dal do pozornosti investíciu vo výške viac ako 70 tisíc eur určenú na rekonštrukciu spojovacích chodieb, rozvodov tepla na Základnej škole na Rastislavovej ulici. V oblasti kultúry mesto na základe zmeny rozpočtu investuje do obnovy domov kultúry v Hradci a Malej Lehôtke a prístrešku pre kultúrne podujatia v Malej Lehôtke. Na kultúrny dom v Hradci mesto vypracovalo projekt na energetickú efektívnosť budovy na vykurovanie a budú sa meniť aj okná, v Malej Lehôtke sa zavedie do kuchyne plyn.

V zmene rozpočtu poslanci schválili aj navýšenie finančných prostriedkov na cintorín, konkrétne vo výške takmer 160 tisíc eur. Čo sa bude za tieto financie realizovať?
Problematikou cintorína sa zaoberáme už dlhšiu dobu. Ešte v roku 2012 muselo mesto sanovať alarmujúci stav nedostatku hrobových miest na súčasnom cintoríne. Problém mal pôvodne vyriešiť nový cintorín, na ktorý sú odhadované investície približne 4 až 5 miliónov eur. Takúto investíciu mesto, pri súčasnom zadĺžení jeho bývalým vedením, bez nenávratných finančných zdrojov momentálne nedokáže zvládnuť. Preto sme sa rozhodli zvýšiť kapacitu na terajšom cintoríne. Prvá etapa rozšírenia končí v tomto mesiaci, vznikli nové miesta na 153 jednohrobov, 45 dvojhrobov a 99 urnových miest, čo by malo kapacitne postačovať pre potreby Prievidze približne na dva roky. V roku 2013 by sme radi začali ešte aj druhú etapu rozšírenia, a to vybudovať prvú etapu urnovej steny s kapacitou 192 urnových miest, na ktoré sme v úprave rozpočtu vyčlenili približne 160 tisíc eur. V ďalších rokoch plánujeme zrealizovať ďalšie štyri takéto etapy.

Branislav Bucák


Ďalšie aktuality

Relácia mestského rozhlasu na 32. týždeň

11. Aug 2022 7:22
Uverejňujeme krátke správy, ktoré budú vyhlasované v mestskom rozhlase v 32. týždni.

Upozorňujeme na zmeny v umiestnení volebných miestností

10. Aug 2022 13:27
Pre spojené voľby do orgánov samosprávy obcí a voľby do orgánov samosprávnych krajov…

Delegovanie do volebných komisií

10. Aug 2022 12:47
Členom volebnej komisie môže byť ten, kto dovŕšil 18 rokov veku, je spôsobilý na…