10. Dec 2012 6:27

Používanie zábavnej pyrotechniky

Mestské zastupiteľstvo na októbrovom zasadnutí prijalo Všeobecne záväzné nariadenie 132/2012 o používaní zábavnej pyrotechniky. Za účelom zosúladenia VZN 132/2012 s novelou zákona NR SR č. 51/1988 Zb. o banskej činnosti, výbušninách a štátnej banskej správe bol prijatý 28.11.2012 Doplnok č. 1 k tomuto VZN.

Prijaté VZN 132/2012 v znení doplnku č. 1 zdôrazňuje, že používanie zábavnej pyrotechniky na verejných priestranstvách a verejne prístupných miestach mimo dátumu 31.12. – 1.1. v čase od 10.00 -3.00, je zakázané. Rozlišuje pritom používanie zábavnej pyrotechniky a realizáciu ohňostrojných prác. Realizovať ohňostrojné práce je možné len na základe vydaného súhlasu mesta Prievidza, pričom žiadateľ o ich vykonanie je povinný splniť požiadavky stanovené v zákone 51/1988 Zb. v znení neskorších predpisov.

Prijatím VZN boli stanovené i sankcie, ktoré môže mestská polícia uložiť v prípade porušenia zákazu používať zábavnú pyrotechniku vo vymedzenom čase. V prípade porušenia VZN fyzickou osobou môže byť uložená pokuta do výšky 33 eur, prepadnutie veci alebo ochranné opatrenie – zhabanie veci. Právnické osoby alebo fyzické osoby oprávnené na podnikanie môžu za porušenie tohto nariadenia dostať pokutu do výšky až 6 638 eur. Takto získané peniaze sú príjmom do rozpočtu mesta Prievidza.

Ďalšie aktuality

Voľby do Národnej rady Slovenskej republiky 2023

29. Sep 2023 13:20
Predseda Národnej rady Slovenskej republiky dňa 9. 6. 2023, rozhodnutím č. 204/2023…

Oznam o zatvorení pokladne

29. Sep 2023 10:12
Oznamujeme verejnosti, že pokladňa na mestskom úrade bude dňa 29. septembra 2023 od…

Problémy s bezprístrešnými obyvateľmi vyžadujú systematické…

28. Sep 2023 12:11
Problém s ľuďmi bez domova je v Prievidzi vypuklý rovnako ako takmer v každom meste…