12. máj 2014 8:58

Poplatky za komunálny odpad

Viacerí obyvatelia po doručení platobných výmerov kriticky poukazujú na postup pri opätovnom žiadaní o zníženie alebo odpustenie poplatku za komunálny odpad. Považujú to za zbytočnú byrokraciu. V tejto veci však mestský úrad musí prísne dodržiavať systém, ktorý stanovila legislatíva Slovenskej republiky.

Mesto pri ukladaní miestnych daní a poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady postupuje podľa zákona č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady. Podľa znenia tohto zákona účinného do 30.11.2012 malo mesto možnosť upraviť podmienky pre zníženie alebo odpustenie poplatku za komunálny odpad z titulu tvrdosti zákona vo svojom všeobecne záväznom nariadení.

Predmetný zákon bol však s účinnosťou od 1.12.2012 zmenený tak, že mestám a obciam už nezostala možnosť upraviť podmienky pre zníženie poplatku z titulu tvrdosti zákona vo svojom nariadení. V súlade so zákonom č. 582/2004 Z. z. môže mesto znížiť alebo odpustiť vyrubený poplatok z titulu tvrdosti zákona individuálnym rozhodnutím len na základe žiadosti poplatníka. To znamená, že pokiaľ by zo strany mesta bolo poskytnuté zníženie poplatku bez žiadosti poplatníka, došlo by zo strany mesta k neoprávnenému postupu (porušeniu zákona). Mesto si k tejto problematike vyžiadalo aj odborné právne stanovisko, ktoré potvrdilo, že zníženie vyrubeného poplatku v príslušnom kalendárnom roku je možné len na základe žiadosti.

Mesto napriek zmene zákona má záujem naďalej poskytovať pre občanov nad 70 rokov zníženie poplatku, musí však postupovať v súlade s právnymi predpismi. Je potrebné ešte podotknúť, že mnohé mestá a obce po zmene zákona už zníženie poplatku z titulu tvrdosti zákona – veku poplatníka – prestali poskytovať.

Keďže vyrubený poplatok môže mesto znížiť len na základe žiadosti, tak pokiaľ by takáto žiadosť nebola podaná, mesto by poplatok nemohlo znížiť, a tým by bol poplatník povinný zaplatiť vyrubený poplatok v plnej výške. Poplatník môže podať žiadosť do 31.8.2014.

Mesto za dôvod tvrdosti zákona považuje aj vek poplatníka nad 70 rokov, preto po podaní žiadosti poplatníka, ktorý najneskôr k 1.1.2014 dosiahne vek nad 70 rokov, individuálnym rozhodnutím vyrubený poplatok zníži. Podľa súčasného znenia zákona č. 582/2004 Z.z. je postup taký, že žiadosť o zníženie poplatku z titulu tvrdosti zákona sa musí podať v príslušnom kalendárnom roku po vyrubení poplatku, teda až po doručení rozhodnutia.

Ďalšie aktuality

Relácia mestského rozhlasu na 32. týždeň

11. Aug 2022 7:22
Uverejňujeme krátke správy, ktoré budú vyhlasované v mestskom rozhlase v 32. týždni.

Upozorňujeme na zmeny v umiestnení volebných miestností

10. Aug 2022 13:27
Pre spojené voľby do orgánov samosprávy obcí a voľby do orgánov samosprávnych krajov…

Delegovanie do volebných komisií

10. Aug 2022 12:47
Členom volebnej komisie môže byť ten, kto dovŕšil 18 rokov veku, je spôsobilý na…