16. Jul 2019 8:49

Oznámenie o začatí stavebného konania a upustenie od ústneho konania a miestneho zisťovania

Stavebník Peter Nesládek, Malinovská 245/45, Nitrianské Pravno podal dňa 10.07.2018 na tunajšom stavebnom úrade žiadosť o stavebné povolenie na stavbu „Rodinný dom“, na pozemku parc.č. CKN 8005/5 a siete technického vybavenia na pozemku parc. č. CKN 8013/5, 8013/4 v katastrálnom území Prievidza.

celý dokument:

Ďalšie aktuality

Relácia mestského rozhlasu na 32. týždeň

11. Aug 2022 7:22
Uverejňujeme krátke správy, ktoré budú vyhlasované v mestskom rozhlase v 32. týždni.

Upozorňujeme na zmeny v umiestnení volebných miestností

10. Aug 2022 13:27
Pre spojené voľby do orgánov samosprávy obcí a voľby do orgánov samosprávnych krajov…

Delegovanie do volebných komisií

10. Aug 2022 12:47
Členom volebnej komisie môže byť ten, kto dovŕšil 18 rokov veku, je spôsobilý na…