29. Oct 2019 14:25

Oznámenie o začatí konania o zmene stavby pred jej ukončením

Žiadatelia Mesto Prievidza v zastúpení Mestským úradom, Nám. Slobody 14, Prievidza podali dňa 17.10.2019 na Mesto Nováky ako určený stavebný úrad Okresným odborom výstavby a bytovej politiky, Hviezdoslavova 3, Trenčín (na Spoločný obecný úrad v Novákoch doručené dňa 21.6.2019 ) žiadosť o povolenie zmeny stavby pred jej dokončením na stavbu: "Rekonštrukcia objektu Slovenskej sporiteľne, a.s. pre potreby mestského úradu v Prievidzi - prístavba výťahu", umiestneného v katastrálnom území Prievidza, na pozemkoch parc. č. podľa C KN 2121, 2096/1.

Celý dokument:

Ďalšie aktuality

Prievidžania, spravme gesto, hlasujme za naše mesto!

15. Aug 2022 14:16
Pomôžte nám získať mestský park s aktivitami pre každého.

Oznámenie o neprítomnosti zapisovateľky dňa 17.8.2022

15. Aug 2022 8:16
Mesto Prievidza oznamuje politickým stranám, koalíciám a nezávislým kandidátom, že…

Relácia mestského rozhlasu na 32. týždeň

11. Aug 2022 7:22
Uverejňujeme krátke správy, ktoré budú vyhlasované v mestskom rozhlase v 32. týždni.