1. Jun 2013 21:41

Oznam o ukončení dodávky tepla na vykurovanie

PTH, a.s. oznamuje odberateľom tepla, že dodávka tepla na vykurovanie je ukončená od 1. júna 2013.

Napriek tomu, že pre toto obdobie sú klimatické podmienky neobvykle nepriaznivé a rozumným riešením by bolo v dodávke tepla pokračovať, PTH, a.s. muselo pristúpiť k ukončeniu dodávky z dôvodu splnenia legislatívnych požiadaviek.

Právny predpis (vyhláška MH SR č. 152/2005 Z.z.), ktorý upravuje určený čas a určenú kvalitu dodávky tepla, vymedzuje dodávateľovi tepla presne obdobie počas ktorého môže odberateľom dodávať teplo na vykurovanie. Začiatok vykurovacieho obdobia sa začína od 1. septembra a končí 31. mája, za splnenia ďalších podmienok viažucich sa na dosiahnutie požadovanej priemernej dennej teploty počas určeného počtu dní.

Žiaľ z dôvodu finančných sankcií, ktoré pre dodávateľa tepla vyplývajú z ďalších súvisiacich právnych predpisov, rigidná formulácia uvedeného predpisu, PTH, a.s. ako dodávateľovi tepla neposkytuje žiadny priestor na „zmäkčenie“ tvrdosti dopadov na odberateľa, ktoré sa v týchto chladných dňoch prejavujú vo forme ukončenia dodávky tepla na vykurovanie.

Výnimočnosť takejto situácie je do budúcna možné riešiť uzavretím Dodatku k Zmluve o dodávke a odbere tepla medzi PTH, a.s. a odberateľom, na základe ktorej bude teplo na vykurovanie možné dodávať aj v období mimo vykurovacieho obdobia.

Ďakujeme za pochopenie.

PTH, a.s.

Ďalšie aktuality

Relácia mestského rozhlasu na 32. týždeň

11. Aug 2022 7:22
Uverejňujeme krátke správy, ktoré budú vyhlasované v mestskom rozhlase v 32. týždni.

Upozorňujeme na zmeny v umiestnení volebných miestností

10. Aug 2022 13:27
Pre spojené voľby do orgánov samosprávy obcí a voľby do orgánov samosprávnych krajov…

Delegovanie do volebných komisií

10. Aug 2022 12:47
Členom volebnej komisie môže byť ten, kto dovŕšil 18 rokov veku, je spôsobilý na…