Zber biologicky rozložiteľného odpadu zo záhrad rodinných domov je zabezpečovaný formou vývozu 120 litrovej nádoby. Nádobu na biologicky rozložiteľný odpad zo záhrad obdrží domácnosť na základe podania „Žiadosti o pridelenie nádoby na biologicky rozložiteľný odpad zo záhrad (BRO)“ na oddelenie výstavby a životného prostredia MsÚ. Nádoba na biologicky rozložiteľný odpad zo záhrad (ďalej len „nádoba na BRO“) je hnedej farby a je do nej povolené ukladať výlučne kvety, trávu, lístie, drevný odpad zo strihania, orezávania krovín a stromov, vypletú burinu, pozberové zvyšky z pestovania, zhnité ovocie a zeleninu, piliny, drevnú štiepku, hobliny, drevný popol. Zakázané je do hnedej nádoby na BRO ukladať iné odpady napr. zmesový komunálny odpad (určený do čiernej nádoby), objemný odpad, drobný stavebný odpad, nebezpečné odpady, pneumatiky, elektroodpad, odpad z kuchyne, uhynuté živočíchy a podobne.

Vývoz nádob na biologicky rozložiteľný odpad zo záhrad rodinných domov je zabezpečený celoročne 1x týždenne v rovnaký deň ako je zabezpečovaný vývoz nádoby na zmesový komunálny odpad (čiernej farby).

Stanovištia určené na zber konárov v čase jarného a jesenného rozmiestnenia veľkoobjemových kontajneroch ostávajú zachované. Termíny zberu konárov budú zverejňované obvyklým spôsobom.

Do nádoby na BRO je povolené ukladať BRO v množstve zodpovedajúcemu kapacite nádoby na BRO (120 l) resp. kapacite jedného vreca na BRO. V prípade vzniku väčšieho množstva biologicky rozložiteľného odpadu ako je kapacita nádoby resp. jedného vreca, je odobratie BRO zabezpečené po predložení dokladu totožnosti v prevádzke zberného dvora na Garážovej 1 v Prievidzi v jeho prevádzkovom čase. (Pondelok až piatok: 8,00 h. – 16,00 h., sobota: 8,00h – 13,00 h., Nedeľa: neprevádzkuje sa).

Získajte bezplatne kompost:

Obyvatelia mesta Prievidza majú možnosť získať kompost z mestskej kompostárne a to bezplatne. Možnosť prevziať si kompost v prevádzke zberného dvora:
Zberňa odpadov
Adresa: Garážová 1, 971 01 Prievidza
v dňoch:
– pondelok až piatok od 08.00h do 16.00h
– sobota od 08.00h do 13.00h.

Kompost sa môže bezplatne vydať iba obyvateľovi mesta po preukázaní občianskeho preukazu, vlastníkovi záhrady na území mesta. Obyvateľ mesta si môže nabrať max. 5 vriec (70 L) kompostu z toho 1ks 70L vreca poskytne mesto.