5. Dec 2013 14:17

O odpady sa v Prievidzi postará spoločnosť T+T

Primátorka mesta Katarína Macháčková dnes podpísala zmluvu s novým dodávateľom, ktorý bude v Prievidzi zabezpečovať služby odpadového hospodárstva. Akciová spoločnosť T+T zo Žiliny, ktorá je s najnižšou cenou víťazom verejného obstarávania, bude mestu poskytovať tieto služby od 1. januára 2014. Nový dodávateľ ponúkol nižšie ceny za služby odpadového hospodárstva. Vďaka tomu sa môže znížiť poplatok za komunálny odpad v Prievidzi.

Prievidzská radnica vybrala nového dodávateľa formou verejného obstarávania. Do súťaže sa zapojilo celkovo šesť uchádzačov. Víťazom sa stala spoločnosť T+T zo Žiliny. Jej akcionár pôsobí na trhu s odpadmi od roku 1991, samotná akciová spoločnosť pôsobí od roku 2001.

Verejné obstarávanie prebehlo bez akýchkoľvek nedostatkov a obštrukcii. „Musíme poďakovať mestskému úradu v Prievidzi, že nastavil verejné obstarávanie transparentne a na výbornej úrovni. Súťaž spĺňala všetky štandardy, ktoré sú samozrejmosťou v iných mestách na Slovensku,“ hovorí Miloš Ďurajka, konateľ spoločnosti T+T.

Spoločnosť T+T zabezpečuje zber a likvidáciu odpadu vo viacerých mestách stredného a severného Slovenska, konkrétne v krajskom meste Žilina, okresných mestách Kysucké Nové Mesto a Bytča, v okresoch Žilina, Bytča, Čadca, čiastočne Považská Bystrica. „Naša spoločnosť má platné registrácie, povolenia na nakladanie s ostatnými aj nebezpečnými odpadmi, na ich prepravu na území SR. Spoločnosť na základe platných povolení prevádzkuje dva vlastné zberné dvory v Žiline, dve vlastné kompostárne – v Hričove a Považskom Chlmci, vlastnú triediacu linku v Považskom Chlmci, vlastné zhodnocovacie zariadenie komunálnych odpadov v Hričove, prostredníctvom dcérskych spoločností vlastní zberne odpadov, triediarne, kompostárne a skládky odpadov v Ružomberku a Žiari nad Hronom. V regióne sú štyri prevádzkované skládky, všetky je možné využiť pre potreby ukladania zbytkových odpadov. Vlastnú skládku prevádzkujeme v Žiari nad Hronom,“ predstavil stručne spoločnosť Ďurajka.

Začnú od 1. januára 2014

Zmluva medzi mestom Prievidza a spoločnosťou T+T bola podpísaná na dobu desiatich rokov. Firma začne služby poskytovať od 1. januára 2014. T+T má záujem zamestnať zamestnancov spoločnosti, ktorá zabezpečuje odpadové hospodárstvo v súčasnosti. Zberný dvor a zber biologicky rozložiteľného odpadu bude naďalej zabezpečený v areáli na Garážovej ulici, ktorý ostáva majetkom mesta Prievidza.

Spoločnosť T+T bude na základe podpísanej zmluvy pre mesto Prievidza vykonávať zber, prepravu, zhodnocovanie a zneškodňovanie komunálnych odpadov, triedenie odpadu a prevádzkovanie zberného dvora odpadov. Nový dodávateľ zabezpečí aj kompostovanie biologicky rozložiteľných odpadov, a tiež zneškodňovanie a zhodnocovanie objemných, drobných stavebných a nebezpečných odpadov. Mesto Prievidza nebude pre domácnosti ani v roku 2014 zabezpečovať zber biologicky rozložiteľného odpadu, tzv. kuchynského odpadu. „Súčasná legislatíva umožňuje výnimky, vďaka ktorým zatiaľ mestá nemusia zabezpečovať aj túto službu. Samozrejme, keď bude povinné, aby sme zbierali a zhodnocovali kuchynský odpad z domácností, zabezpečíme to,“ hovorí Katarína Macháčková, primátorka mesta Prievidza.

Poplatok za komunálny odpad sa môže znížiť

Sadzba poplatku za komunálny odpad sa určuje vo všeobecne záväznom nariadení mesta, ktoré schvaľujú poslanci mestského zastupiteľstva. „Ceny, ktoré v súťaži ponúkol nový dodávateľ, dávajú poslancom výbornú východiskovú pozíciu na to, aby rozhodli o znížení sadzby poplatku za komunálny odpad. Po dlhých rokoch môže dôjsť k zníženiu poplatku. V prípade schválenia nášho predloženého návrhu doplnku k VZN sa zníži o osem percent. To je ročne na osobu približne o 2,37 eura nižší poplatok za komunálny odpad. Ak zastupiteľstvo návrh schváli, štvorčlenná domácnosť bude za komunálny odpad platiť približne o 10 eur menej,“ vysvetľuje primátorka Macháčková.

Významná úspora vďaka nižším cenám

Nový dodávateľ služieb odpadového hospodárstva, spoločnosť T+T, ponúkla realizáciu uvedených služieb za 1,498 milióna eur. Súčasný dodávateľ služieb odpadového hospodárstva, spoločnosť Tezas, do obstarávania ponuku nepredložila. V zmysle komisionárskej zmluvy Tezas mestu doručil len návrh plánu cien na rok 2014. Mesto vypracovalo cenový odhad, v ktorom ceny z plánu na rok 2014 prepočítalo na jednotkové ceny oceňované účastníkmi verejného obstarávania. Z neho vyplýva, že by porovnateľné výkony u súčasného dodávateľ stáli približne 1,835 milióna eur. Vďaka novému kontraktu preto samospráva očakáva významnú úsporu.

Komisionárska zmluva so spoločnosťou Tezas, ktorá mestu služby odpadového hospodárstva zabezpečuje do konca roka, bola uzavretá od 31. decembra 1996. Doba jej platnosti mala uplynúť 31. decembra 2016. Mesto Prievidza zmluvu vypovedalo po jej opakovanom závažnom porušení. Za najvážnejší nedostatok považuje vedenie mesta porušenie viacerých bodov integrovaného povolenia prevádzky skládky odpadu. Tie konštatovala Slovenská inšpekcia životného prostredia po kontrolách, ktoré vykonala v súvislosti s mimoriadnym znečistením vodných tokov Moštenica a Hlinka 22. marca 2013, kedy v nich boli oznámené hnedo zafarbené a zapáchajúce vody.

Ďalšie aktuality

Relácia mestského rozhlasu na 32. týždeň

11. Aug 2022 7:22
Uverejňujeme krátke správy, ktoré budú vyhlasované v mestskom rozhlase v 32. týždni.

Upozorňujeme na zmeny v umiestnení volebných miestností

10. Aug 2022 13:27
Pre spojené voľby do orgánov samosprávy obcí a voľby do orgánov samosprávnych krajov…

Delegovanie do volebných komisií

10. Aug 2022 12:47
Členom volebnej komisie môže byť ten, kto dovŕšil 18 rokov veku, je spôsobilý na…