28. Nov 2012 12:54

Novembrové zasadnutie mestského zastupiteľstva

Mestské zastupiteľstvo na svojom novembrovom zasadnutí prijalo niekoľko dôležitých rozhodnutí.

Poslanci schválili návrh Všeobecne záväzného nariadenia (ďalej len VZN) Doplnok č. 1 Všeobecne záväzného nariadenia č. 132/2012 o používaní zábavnej pyrotechniky.

K vypracovaniu nového VZN mesta Prievidza č. 133/2012 o miestnych daniach mesto pristúpilo predovšetkým na základe zmeny zákona č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady ( ďalej len zákon o miestnych daniach) účinnej od 1.12.2012. Doterajšie VZN č. 85/2005 bolo schválené v roku 2005, bolo k nemu následne schválených 7 doplnkov, a preto premietnuť aktuálne zmeny zákona ďalším doplnkom by bolo neprehľadné. VZN upravuje tie oblasti, na ktoré mesto splnomocňuje zákon o miestnych daniach. Miestne dane určené v zákone o miestnych daniach sú fakultatívne a o ich ukladaní rozhoduje mestské zastupiteľstvo. V predloženom VZN zostáva rozsah miestnych daní tak ako v doterajšom VZN.

Schválené bolo aj VZN mesta Prievidza č. 134/2012 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady. Toto VZN bolo prijaté z dôvodu zmeny zákona č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady a tiež z dôvodu stanovenia jednotnej sadzby poplatku pre všetky skupiny poplatníkov.

Návrh III. zmeny programového rozpočtu mesta Prievidza v roku 2012 bol schválený mestským zastupiteľstvom v pomere 25 poslancov ZA proti 0 poslancov. Návrh rozpočtu na rok 2013 bude prerokovaný na decembrovom zastupiteľstve.

Okrem vyššie spomenutých všeobecne záväzných nariadení bola prijatá aj interná smernica o etike a doplnok k už existujúcej smernici o sťažnostiach. Prijatie týchto dokumentov je súčasťou krokov, ktoré prievidzská samospráva robí v záujme budovania tzv. etickej infraštruktúry v oblasti politiky etiky zamestnancov mesta a predchádzania konfliktu záujmov. Mesto Prievidza ich prijatím pokračuje v projekte implementácie vybraných protikorupčných opatrení, ktoré po audite navrhla Transparency International Slovensko.

V bode rôzne mestské zastupiteľstvo zobralo na vedomie informáciu o vzdaní sa Ing. Jany Michaličkovej funkcie hlavnej kontrolórky mesta k 31. 1. 2013. Za jej prácu jej chceme aj touto cestou úprimne poďakovať.

Decembrové zasadnutie mestského zastupiteľstva sa uskutoční v zmenenom termíne, a to 11. decembra 2012.

Ďalšie aktuality

Voľby do Národnej rady Slovenskej republiky 2023

29. Sep 2023 13:20
Predseda Národnej rady Slovenskej republiky dňa 9. 6. 2023, rozhodnutím č. 204/2023…

Oznam o zatvorení pokladne

29. Sep 2023 10:12
Oznamujeme verejnosti, že pokladňa na mestskom úrade bude dňa 29. septembra 2023 od…

Problémy s bezprístrešnými obyvateľmi vyžadujú systematické…

28. Sep 2023 12:11
Problém s ľuďmi bez domova je v Prievidzi vypuklý rovnako ako takmer v každom meste…