12. máj 2015 7:19

Neplatiči daní za psa

Pri doručovaní rozhodnutí o vyrubení dane z nehnuteľnosti, dane za psa a poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady, doručovatelia často avizujú, že v mnohých domácnostiach bolo počuť psa a to aj napriek tomu, že rozhodnutie o stanovení dane za psa nemali dotyční obyvatelia doručené. Mohlo sa tak stať, že si mnohí majitelia neprihlásili psa do evidencie mesta a neplatia zaň daň. Každý pes držaný nepretržite viac ako 90 dní na území mesta Prievidza podlieha evidencii psov, pričom držiteľ psa je povinný ho prihlásiť do evidencie na Mestskom úrade v Prievidzi.

V druhej polovici apríla doručovali zamestnanci mesta priamo do domácnosti rozhodnutia o vyrubení dane z nehnuteľnosti, dane za psa a poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady. V mnohých prípadoch bolo evidentné, že v domácnosti je chovaný pes, pričom nie je v evidencii mesta, a tým jeho majiteľovi nebola vyrubená daň za psa. Majitelia psov majú nielen evidenčnú povinnosť – prihlásiť psa do evidencie mesta, na základe čoho dostanú známku s evidenčným číslom, ale tiež daňovú povinnosť vyplývajúcu zo VZN č. 157/2014 o miestnych daniach. Predmetom dane za psa je pes starší ako 6 mesiacov, preto majitelia psov sú po dovŕšení tejto vekovej hranice povinní podať priznanie k dani za psa (tlačivá sú dostupné na MsÚ – oddelení daní a poplatkov). Daňová povinnosť vzniká prvým dňom kalendárneho mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom sa pes stal predmetom dane a zaniká posledným dňom v mesiaci, v ktorom pes prestal byť predmetom dane.

Všeobecne záväzným nariadením č. 157/2014 o miestnych daniach je sadzba dane za jedného psa určená takto:
– pes chovaný v bytovom dome (činžiaku): 40 eur/rok
– pes chovaný na inom mieste (rodinné domy, areály firiem a pod.): 15 eur/rok

Ak držiteľ psa neprihlási psa do evidencie mesta alebo mestu neoznámi každú zmenu skutočností a údajov, ktoré sa zapisujú do evidencie, do 30 dní od ich zmeny, dopustí sa priestupku a hrozí mu pokuta do výšky 165 eur.

Mesto k 31.12.2014 evidovalo 2 909 psov chovaných na jeho území. Aj vzhľadom k držiteľom psov, ktorí si svoju povinnosť splnili, mesto zvýši za účasti mestskej polície kontrolu pohybu psov. Mesto aj týmto spôsobom vyzýva majiteľov psov na splnenie povinnosti, ktorá im z chovu psa na území mesta vyplýva. Podrobnejšie informácie k tejto problematike sú uverejnené na webovej stránke – Psy v meste.

Ďalšie aktuality

Prievidza získala 268 tisíc eur z eurofondov na realizáciu…

4. Aug 2022 8:10
Mesto Prievidza bolo úspešné so žiadosťou o nenávratný finančný príspevok na…

Pripravujú rekonštrukciu multifunkčného ihriska vo Veľkej…

4. Aug 2022 8:03
Mesto Prievidza realizuje verejné obstarávanie na rekonštrukciu multifunkčného…

Relácia mestského rozhlasu na 31. týždeň

4. Aug 2022 7:03
Uverejňujeme krátke správy, ktoré budú vyhlasované v mestskom rozhlase v 31. týždni.