12. Dec 2012 11:39

Mestské zastupiteľstvo zasadalo v tomto roku naposledy

Mestské zastupiteľstvo na svojom decembrovom zasadnutí prijalo rozpočet na rok 2013 ako aj ďalšie rozhodnutia, ktoré budú určovať chod mesta počas celého budúceho roka.

Dodatky Všeobecne záväzných nariadení
Zastupiteľstvo prijalo dodatok č. 7 k VZN mesta Prievidza č. 96/2008 o určení príspevkov od zákonných zástupcov detí /žiakov a dospelých na čiastočnú úhradu výdavkov v materských školách, v základnej umeleckej škole, v centre voľného času, v školských kluboch detí, v školských strediskách záujmovej činnosti, v školských jedálňach pri materských školách a pri základných školách.
Dôvodom úpravy určenia príspevkov je zmena legislatívy SR a to konkrétne:
1. zákona č. 596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve v platnom znení a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
2. zákona č. 597/2003 Z.z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení.
3. zákona č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní, hlavne zákonom č.325/2012 Z.z., ktorý mení a dopĺňa niektoré ustanovenia týchto zákonov od 1.1.2013.

Tieto zmeny predstavujú nové zadefinovanie obsahu záujmového vzdelávania:
– Školský klub detí (ďalej len ŠKD) poskytuje pre deti predovšetkým priestor v príprave na vyučovanie, oddych a všeobecný relax, záujmové vzdelávania musí byť uvedené v prevádzkovom poriadku, platí od 1.1.2013.
– Školské stredisko záujmovej činnosti (ďalej len ŠSZČ) od 1.1.2013 sa mení na CVČ
– CVČ mení svoj obsah od zberu údajov 15.9.2013 pre rok 2014, nakoľko obec poskytuje finančné prostriedky na záujmové vzdelávania detí s trvalým pobytom na území obce pre deti od 5 do 15 rokov veku.

Poplatky od zákonných zástupcov detí/žiakov a dospelých v dodatku č. 7 odrážajú predovšetkým potrebu rozčleniť detí/žiakov, členov záujmového vzdelávania :
– podľa trvalého bydliska v Prievidzi a mimo Prievidze;
– podľa veku do 15 rokov a nad 15 rokov (ZUŠ a CVČ);
nad 15 rokov do 25 rokov (ZUŠ) a nad 25/30 rokov (ZUŠ/CVČ).

Poplatky zvýhodňujú deti/žiakov s trvalým pobytom v meste Prievidza, hlavne vo veku do 15 rokov. Pre mimo prievidzské deti/žiakov nad 15 rokov a dospelých aj napriek prijatým zvýšeným mesačným poplatkom dospelých poplatok neodráža skutočné náklady na prevádzku a činnosť CVČ.

V ďalšom bode programu zastupiteľstva bol prijatý Dodatok č. 2 k Všeobecne záväznému nariadeniu č. 98/2008 o povinnej školskej dochádzke a jej plnení a doplnok č.2 k internej smernici IS – 58 Zásady odmeňovania poslancov MsZ v Prievidzi a ďalších fyzických osôb.

Rozpočet KaSS a Zariadenia pre seniorov
Na decembrovom zastupiteľstve bol prejednávaný a schválený rozpočet Zariadenia pre seniorov a Kultúrneho a spoločenského strediska v Prievidzi.
Kultúrna činnosť je v roku 2013 plánovaná a bude realizovaná v duchu osláv výročí mesta Prievidza (1. písomná zmienka a udelenie mestských výsad) a je plánovaná v oblastiach:
– Podujatia venované Roku výročí mesta Prievidza: slávnostná akadémia spojená s oceňovaním a slávnostnou vernisážou výstavy o meste, Galéria richtárov, Prievidzské hody. Tematika Roku výročí mesta Prievidza sa bude niesť aj ostatnými celomestskými podujatiami;
– dovážaná kultúra: pre deti, mládež a dospelých – dramatické umenie, programy, koncerty;
– celomestské podujatia: Ples mesta, Prievidzské mestské dni, Ulička ľudových remesiel, Medzinárodný deň detí, Sviatok Sv. Cyrila a Sv. Metoda, Anna bál, Bažant Kinematograf, Streetbalový turnaj, ZombieWalk, kultúrne leto, Prievidzské hody, Banícky jarmok, Ešte dúšok leta – festival venovaný oslavám Svetového dňa cestovného ruchu, Siedme slovenské filmobranie – festival slovenských filmov, Mikulášsky sprievod a príchod Mikuláša do centra mesta, Vianočný program (v rámci Predvianočných trhov – otvárací koncert, aktivita „Vyzdob si svoj vianočný stromček“, živý Betlehem, zimné slávnosti, hudobná produkcia na Predvianočných trhoch), Silvester na námestí;

– ostatné mestské podujatia: fašiangové zvyky (pochovávanie basy, fašiangový sprievod), vynášanie Moreny, MDŢ, Deň učiteľov, Veľkonočné trhy, výročie oslobodenia mesta, stavanie mája a majáles, Deň matiek, oslavy SNP, Riadené degustácie vín a pív, Mesiac úcty k starším, Predvianočné trhy; podujatia v rámci protidrogovej prevencie; spoločenské a tanečné podujatia; a iné: komponované programy, podujatia venované uchovávaniu tradičnej ľudovej kultúry – tradičné umenie regiónu, podujatia pre dôchodcov, zberateľské burzy, blšie trhy a knižné burzy, činnosť filmového klubu, činnosť Klubu rodákov hornej Nitry, participácia KaSS na podujatiach nadregionálneho charakteru ako aj na podujatiach iných organizátorov: Kultúra 2012 – vyhodnotenie najúspešnejších a jubilantov z oblasti kultúry za predchádzajúci rok; vyhlásenie najúspešnejších športovcov okresu za rok 2012 a ďalšie podujatia.

– prevádzka Art galérie – galérie mesta Prievidza: v spolupráci s občianskym združením Art Point a v zmysle schváleného výstavného plánu realizácia 12 výstav s vernisážami;

– prevádzka Mestskej knižnice Mikuláša Mišíka a podujatia pre detských čitateľov;

– podujatia v okrajových častiach mesta: komponované programy pre deti a dôchodcov, tanečné a zábavné podujatia, Stretnutie rodákov v Malej Lehôtke, výstavky, minikurzy, záujmová a schôdzková činnosť obyvateľov mestských častí;

– činnosť občianskych združení v oblasti ZUČ na základe zmlúv o spolupráci a činnosť kolektívov záujmovej umeleckej činnosti:
* Divadlo „A“ a „Shanti“ – 60. výročie vzniku ochotníckeho divadelného súboru, nácvik a premiéra inscenácie, reprízy, účasť na divadelných prehliadkach, uvedenie rozprávky na Zimné slávnosti
* FS Vtáčnik, FS Vtáčnik senior a DFS Malý Vtáčnik, DFS Sýkorky, Tanečno-športový klub V. Nedeljakovej – pravidelné tréningy, účinkovanie na mestských podujatiach
* hudobné súbory – spevácky zbor dospelých Rozkvet, Spojený dychový orchester, dychová hudba Hornonitranka – pravidelné skúšky, účinkovanie na mestských podujatiach
* Filmový klub ´93

Na decembrovom zasadnutí prijalo Mestské zastupiteľstvo Programový rozpočet mesta Prievidza na rok 2013 a na roky 2014, 2015. O financovaní mesta v roku 2013 vydáme samostatný článok. Za schválenie rozpočtu hlasovalo 24 poslancov, proti boli dvaja a jeden poslanec sa zdržal hlasovania.

Bod rôzne
Predmetom bodu rôzne boli :
1) návrh na vyradenie cestnej svetelnej signalizácie na Ul. Matice slovenskej z evidencie majetku mesta;
2) návrh na zriadenie dočasnej komisie MsZ pre nakladanie s prebytočným majetkom mesta;
3) prehľad rokovaní so spoločnosťou TEZAS, s. r. o., Prievidza.

Ďalšie aktuality

Prievidžania, spravme gesto, hlasujme za naše mesto!

15. Aug 2022 14:16
Pomôžte nám získať mestský park s aktivitami pre každého.

Oznámenie o neprítomnosti zapisovateľky dňa 17.8.2022

15. Aug 2022 8:16
Mesto Prievidza oznamuje politickým stranám, koalíciám a nezávislým kandidátom, že…

Relácia mestského rozhlasu na 32. týždeň

11. Aug 2022 7:22
Uverejňujeme krátke správy, ktoré budú vyhlasované v mestskom rozhlase v 32. týždni.