30. máj 2013 8:13

Májové mestské zastupiteľstvo

V utorok 28.mája zasadalo Mestské zastupiteľstvo v Prievidzi. Okrem majetkových vecí boli schválené viaceré významné doplnky k všeobecne záväzným nariadeniam.

Zdroj: RTV Prievidza

Mestské zastupiteľstvo schválilo interné mestské dokumenty:

Dodatok č. 8 k VZN mesta Prievidza č. 96/2008 o určení príspevkov od zákonných zástupcov detí /žiakov a dospelých na čiastočnú úhradu výdavkov v materských školách, v základnej umeleckej škole, v centre voľného času, v školských kluboch detí, v školských jedálňach pri materských školách a pri základných školách.
Dôvodom úpravy je zmena legislatívy :
– zákona č. 596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve v znení neskorších predpisov, hlavne § 6 , ods. 8 a 12,
– zákona č. 564/2004 Z.z. o rozpočtovom určení výnosu dane z príjmov územnej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov a nariadenia vlády SR č. 668/2004 Z.z. o rozdeľovaní výnosu dane z príjmov územnej samospráve, a taktiež napätosť rozpočtu mesta v roku 2013 pri financovaní svojich kompetencií.

1. Zmena z vyššie uvedených skutočností má presah aj do tohto VZN v časti III., ktorá pojednáva o „poplatkoch“ v CVČ, kde, ako jediného školského zariadenia, sa používa aj územný princíp, t.j. členenie aj podľa trvalého pobytu na území mesta Prievidza a mimo územia mesta.
2. Riaditeľ CVČ prijíma deti do CVČ na základe rozhodnutia o prijatí do CVČ.
3. Na základe pridelených finančných prostriedkov obec financuje náklady na deti s trvalým pobytom na území obce v CVČ zriadených obcou (od 5 do 30 rokov, aj keď financie sú napočítané podľa kritéria – počet detí v obci od 5 do 15 rokov).
4. Skutočnosť uvedená v predchádzajúcich bodoch je ošetrená vo VZN o dotáciách v školstve (pre rok 2013 je to VZN č.135/2012 vč. doplnkov č.1 a2), pričom následne aj v tomto VZN (dodatok č.8) sa doplňuje a rozlišuje :
– princíp trvalého bydliska
– ochota samospráv z obcí v okrese finančne prispievať na dieťa/člena v CVČ Prievidza
– veková kategória členov CVČ
– sociálny status člena CVČ
Poplatky zvýhodňujú detí/žiakov s trvalým pobytom v meste Prievidza, hlavne vo veku do 15 rokov.

– Doplnok č. 2 k Všeobecne záväznému nariadeniu mesta Prievidza č. 135/2012 o určení výšky dotácie na mzdy a prevádzku na dieťa/žiaka základnej umeleckej školy, materskej školy a školského zariadenia zriadeného na území mesta Prievidza pre rok 2013.
Dôvodom úpravy je :
1. predpokladané vyradenie zo siete dvoch CVČ pri ZŠ, t.j. CVČ pri ZŠ Mariánska a CVČ pri ZŠ na Ul. energetikov k 30.6.2013 a teda ukončenie činnosti v II. polroku 2013,
2. spresnenie povinnosti predkladania podkladov od právnych subjektov v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta a aj od neštátnych zriaďovateľov (cirkevného a súkromného) na základe rozhodnutia riaditeľa o prijatí, v požadovanom členení,
3. u CVČ, ako jediného, sa používa aj územný princíp, t.j. členenie aj podľa trvalého pobytu na území mesta Prievidza a mimo územia mesta,
4. Doplnené sú podmienky poskytnutia dotácie pre zriaďovateľa CVČ mimo mesta Prievidze, avšak len z okresu Prievidza, ktoré navštevujú deti z Prievidze, na základe žiadosti, pričom sa poskytujú finančné prostriedky len na deti do 15 rokov. Žiadosť pre nasledujúci kalendárny rok musí byť predložená do 15.10. predchádzajúceho kalendárneho roka,
5. dieťa, ktoré navštevuje viacero CVČ, bude môcť byť podporené z mesta len raz, t.j. dotácia sa bude poskytovať len jednému CVČ vo výške určenej týmto VZN,
6. zmena vo výpočte dotácie pre CVČ, kde na rozdiel od ostatných škôl a školských zariadení použije sa výška dotácie, ktorá je určená údajom o počte obyvateľov obce od päť rokov do dovŕšenia 15 rokov veku s trvalým pobytom na území obce podľa stavu k 1. januáru kalendárneho roka, v ktorom sa zisťovanie uskutočňuje,
7. výška dotácie na MŠ je zmenená na základe I. úpravy rozpočtu v apríli t.r. Vzhľadom na neustály pohyb v úpravách rozpočtu v priebehu kalendárneho roka je možné predpokladať aj ďalšiu zmenu tohto VZN.

– Všeobecne záväzného nariadenia č. 139/2013 o zrušení školského výchovno – vzdelávacieho zariadenia – Centrum voľného času, ako súčasť základnej školy, so sídlom Ul. energetikov 242/39, Prievidza.

– Všeobecne záväzné nariadenie č. 140/2013 o zrušení školského výchovno – vzdelávacieho zariadenia – Centrum voľného času, ako súčasť
základnej školy, so sídlom Mariánska ul. 554/19, Prievidza.

Mestské zastupiteľstvo dňa 29.01.2013 svojím uznesením číslo 6/13 schválilo návrh na vyradenie školského výchovno-vzdelávacieho zariadenia – Centrum voľného času, ako súčasť základnej školy, so sídlom Mariánska ul. 554/19, 971 01 Prievidza zo siete škôl a školských zariadení Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR (ďalej len MŠVVaŠ SR) k 30.06.2013. Na základe žiadosti účastníka konania mesta Prievidza vo veci vyradenia školského výchovno-vzdelávacieho zariadenia – Centrum voľného času so sídlom Mariánska ul. 554/19 v Prievidzi zo siete škôl a školských zariadení k 30.06.2013, MŠVVaŠ SR – sekcia regionálneho školstva ako príslušný orgán prerokovalo žiadosť a po preskúmaní potrebných dokladov podľa zákona č.71/1967 Zb. o správnom konaní ( správny poriadok) v znení neskorších predpisov vyradilo rozhodnutím Číslo: 2013-6502/18278:2-923 zo dňa 24.04.2013 podľa § 14 ods. 6 písm. b) zákona č. 596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov toto centrum voľného času zo siete škôl a školských zariadení k 30.júnu 2013. Mesto Prievidza pri výkone samosprávy ako zriaďovateľ môže zrušiť školské zariadenie v súlade s právoplatným rozhodnutím MŠVVAŠ SR o jeho vyradení zo siete, a to všeobecne záväzným nariadením (ďalej len VZN). VZN vydáva mesto, uznáša sa na ňom a schvaľuje ho mestské zastupiteľstvo, pričom na jeho prijatie je potrebný súhlas trojpätinovej väčšiny prítomných poslancov.

Vychádzajúc z vyššie uvedeného predkložil Odbor školstva a SoO MsÚ v Prievidzi podľa § 6 ods.2 písm. d), § 23 ods. 1 a ods. 2 zákona č. 596/2003 o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a podľa § 6 ods.1, § 11 ods. 4 písm. g) a § 12 ods. 7 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a na základe právoplatného rozhodnutia MŠVVaŠ SR návrh VZN o zrušení školského výchovno – vzdelávacieho zariadenia – Centrum voľného času, ako súčasť Základnej školy, so sídlom Mariánska ul. 554/19, Prievidza k 31.07.2013.

Podrobný program môžete nájsť TU.

Ďalšie aktuality

Prievidza získala 268 tisíc eur z eurofondov na realizáciu…

4. Aug 2022 8:10
Mesto Prievidza bolo úspešné so žiadosťou o nenávratný finančný príspevok na…

Pripravujú rekonštrukciu multifunkčného ihriska vo Veľkej…

4. Aug 2022 8:03
Mesto Prievidza realizuje verejné obstarávanie na rekonštrukciu multifunkčného…

Relácia mestského rozhlasu na 31. týždeň

4. Aug 2022 7:03
Uverejňujeme krátke správy, ktoré budú vyhlasované v mestskom rozhlase v 31. týždni.