2. Jul 2015 11:24

Júnové zasadnutie mestského zastupiteľstva

Posledný júnový deň zasadalo mestské zastupiteľstvo v Prievidzi.

Doplnok č. 1 k VZN mesta Prievidza č. 150/2014 o hospodárení s bytovým fondom vo vlastníctve mesta Prievidza
Časť bytového fondu v bytových domoch súpisné číslo I.2642, I.2668, I.2663, na Ciglianskej ceste, v Prievidzi je dlhodobo neobsadená. Mestská spol. SMMP, s.r.o. ktorá spravuje budovy vo vlastníctve mesta eviduje žiadosti žiadateľov požadujúcich pridelenie voľných bytov v bytových domoch na Ciglianskej ceste, súpisné číslo I.2642, I.2668, I.2663 v Prievidzi, u ktorých prekážkou na zaradenie do evidencie žiadateľov je nesplnenie základných podmienok uvedených v oddiele II., § 2, ods.3, písm. b), VZN č. 150/2014, t.j. nie sú obyvateľmi mesta Prievidza, nemajú prechodný pobyt alebo pracovný pomer na území mesta najmenej 1 rok. Z dôvodu efektívnejšieho využívania neobsadeného bytového fondu bolo potrebné tieto základné podmienky upraviť do podoby umožňujúcej uspokojenie žiadostí aj takýchto žiadateľov. Na základe uvedeného bol predložený predmetný doplnok k VZN.

Interná smernica o niektorých opatreniach súvisiacich s oznamovaním protispoločenskej činnosti v meste Prievidza
Dňa 16.10.2014 bol prijatý zákon č. 307/2014 Z.z. o niektorých opatreniach súvisiacich s oznamovaním protispoločenskej činnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon“), ktorý v právnom poriadku Slovenskej republiky zaviedol mechanizmus poskytovania ochrany osobám pred neoprávneným postihom v pracovnoprávnom vzťahu v súvislosti s oznamovaním kriminality a inej protispoločenskej činnosti a práva a povinnosti fyzických osôb a právnických osôb pri oznamovaní takejto protispoločenskej činnosti. V zákone sa ukladá povinnosť orgánov verejnej moci a zamestnávateľov s viac ako 50 zamestnancami vytvoriť vnútorný kontrolný systém prijímania a vybavovania podnetov. Bude môcť ísť o podnety, ktoré budú poukazovať nielen na protiprávne konanie, ale aj na iné neetické či nehospodárne konanie a takisto o anonymné oznámenia o závažnej protispoločenskej činnosti. Podľa § 11 ods. 1 zamestnávateľ, ktorý zamestnáva najmenej 50 zamestnancov a tiež zamestnávateľ, ktorý je orgánom verejnej moci, je povinný určiť zodpovednú osoba, ktorá plní úlohy zamestnávateľa v zmysle zákona č. 307/2014 Z. z.; na základe zmluvy so zamestnávateľom môže byť zodpovednou osobou aj osoba, ktorá nie je zamestnancom. Zodpovedná osoba, ktorú určil orgán verejnej moci, plní úlohy podľa § 11 odsekov 4 až 7 a § 12 aj vo vzťahu k rozpočtovej organizácii alebo príspevkovej organizácii, ktoré sú v zriaďovateľskej pôsobnosti orgánu verejnej moci, ak tieto právnické osoby zamestnávajú menej ako 50 zamestnancov. Orgán verejnej moci môže určiť, že bude plniť úlohy podľa § 11 odsekov 4 až 7 a § 12 aj vtedy, ak táto právnická osoba zamestnáva najmenej 50 zamestnancov. Podľa § 11 ods. 3 cit. zákona v obci plní úlohy zodpovednej osoby podľa § 11 odsekov 4 až 7 a § 12 hlavný kontrolór.

VZN mesta Prievidza č. 164/2015, ktorým sa zrušuje VZN č. 126/2012 o podmienkach organizovania a uskutočňovania verejného zhromaždenia obyvateľov mesta
Mesto Prievidza prostredníctvom Všeobecne záväzného nariadenia 126/2012 o podmienkach organizovania a uskutočňovania verejného zhromaždenia obyvateľov mesta spresnilo podmienky výkonu samosprávy obyvateľov mesta Prievidza prostredníctvom inštitútu verejného zhromaždenia. Prijatie takéhoto dokumentu bolo odporúčaním Transparency International Slovensko v rámci projektu Transparentné mesto.

V minulosti viaceré podnety, doručené Okresnej prokuratúre Prievidza, smerovali voči súladu všeobecne záväzných nariadení mesta Prievidza s príslušnými právnymi normami Slovenskej republiky, najmä voči absencii zákonného zmocnenia na úpravu rôznych problematík prostredníctvom všeobecne záväzných nariadení. Zákon 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov neuvádza možnosť upraviť vo VZN podmienky výkonu samosprávy obyvateľov mesta Prievidza prostredníctvom inštitútu verejného zhromaždenia. Podľa § 11, ods. 4, písm. f) kompetencia rozhodovať o zvolaní verejného zhromaždenie plne prislúcha mestskému zastupiteľstvu ako súčasť rozhodovania o základných otázkach života obce.

RTV Prievidza :

VZN mesta Prievidza č. 163/2015 o spôsobe náhradného zásobovania vodou a náhradného odvádzania odpadových vôd a o zneškodňovaní obsahu žúmp
Podľa ustanovenia § 36 ods. 7 písm. c) zákona č. 442/2002 Z. z. o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách a o zmene a doplnení zákona číslo 276/2001 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach v znení neskorších predpisov mesto Prievidza vydáva všeobecne záväzné nariadenie o spôsobe náhradného zásobovania vodou a náhradného odvádzania odpadových vôd a o zneškodňovaní obsahu žúmp podľa miestnych podmienok.
1. Toto všeobecne záväzné nariadenie mesta (ďalej len „VZN“) upravuje na území mesta Prievidza podľa miestnych podmienok:
a) dočasné obmedzenie alebo zákaz užívania pitnej vody na iné účely v čase jej nedostatku,
b) spôsob náhradného zásobovania vodou,
c) spôsob náhradného odvádzania odpadových vôd, spôsob zneškodňovanie obsahu žúmp
Zneškodňovanie obsahu žúmp:
1. Vlastník žumpy je povinný udržiavať a prevádzkovať žumpu tak, aby nedochádzalo k únikom odpadových vôd zo žumpy do okolia a k ohrozovaniu alebo poškodzovaniu zdravia obyvateľov alebo životného prostredia.
2. Obsah žumpy je dovolené vyvážať len na miesta na to určené. Vlastník žumpy musí zabezpečiť vývoz a zneškodňovanie obsahu žumpy v intervaloch zodpovedajúcich kapacite žumpy na vlastné náklady prostredníctvom oprávnenej právnickej osoby alebo fyzickej osoby oprávnenej na podnikanie v súlade s platnými predpismi.
3. Vlastník žumpy musí zabezpečiť vývoz a zneškodňovanie obsahu žumpy v intervaloch zodpovedajúcich kapacite žumpy na vlastné náklady prostredníctvom oprávnenej právnickej osoby alebo fyzickej osoby oprávnenej na podnikanie v súlade s platnými predpismi.

Návrh Štatútu Harmónia n.o.

Štatút Harmónia n. o. neziskovej organizácie poskytujúcej všeobecne prospešné služby, bol spracovaný a predložený na schválenie z dôvodu zmien v zákone č. 213/1997 Z. z. o neziskových organizáciách. V pôvodnom dokumente nebol jasne uvedený zakladateľ organizácie, ktorým je mesto Prievidza. Ďalšie úpravy súvisia s opravou nesprávnych výrazov, doplnením a zmenou niektorých ustanovení v zmysle novely zákona o sociálnych službách (uvedenie konkrétnych činností a služieb organizácie, zmena názvu jedného z ubytovacích zariadení), aktualizáciou údajov a transparentnosťou činnosti Harmónia n. o.

Výročná správa o činnosti a hospodárení Harmónia n.o.
V Zariadení núdzového bývania (ďalej „Znb“) bola v roku 2014 poskytovaná starostlivosť rodičom a ich nezaopatreným deťom podľa § 29 zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách v znení neskorších predpisov v rozsahu bývanie a sociálne poradenstvo. Okrem toho sa v zariadení vytvárajú ubytovaným podmienky na prípravu a výdaj stravy, vykonávanie nevyhnutnej osobnej hygieny, pranie, žehlenie, údržbu bielizne a šatstva a záujmovú činnosť. Zariadenie má kapacitu 16 osôb a v priebehu roku 2014 v ňom bolo ubytovaných celkom 21 osôb (8 rodičov a 16 nezaopatrených detí). Priemerná ročná využiteľnosť zariadenia bola 15,75 osoby. V porovnaní s rokom 2013 využilo služby v tomto zariadení o 3 osoby menej.

Útulok so sídlom na Košovskej ceste č. 15 a 17/2 v Prievidzi poskytoval v roku 2014 podľa § 26 zákona o sociálnych službách pomoc dospelým obyvateľom v rozsahu: ubytovanie na určitý čas, sociálne poradenstvo, poskytnutie nevyhnutného ošatenia a obuvi, vytváranie podmienok na vykonávanie osobnej hygieny, prípravu a výdaj stravy, pranie, žehlenie a údržbu bielizne a šatstva. Zariadenie má kapacitu 25 lôžok – 20 lôžok pre mužov a 5 pre ženy. V priebehu roku 2014 bola v Útulku poskytnutá pomoc 42 osobám (o 10 osôb viac ako v roku 2013), z toho 13 ženám a 12 klientom v dôchodkovom veku (o 3 osoby viac). Priemerná ročná obsadenosť zariadenia bola 25,42 osoby

V roku 2014 sa organizácia okrem základného poslania vymedzeného legislatívou zamerala na vytváranie podmienok pre realizáciu novej formy sociálnej práce – pracovnej terapie. Táto služba má za cieľ získavaním a zdokonaľovaním pracovných návykov klientov využitie ich schopností a potenciálu v ďalšom živote. Za tým účelom vybudovala organizácia v priestoroch útulku dielňu pre mužov a pracovnú miestnosť pre ženy. Ubytované ženy sa pravidelne, niekoľkokrát v týždni v rámci pracovnej terapie venovali kreatívnej činnosti, zhotovovaniu dekoračných predmetov a zdokonaľovali sa v rôznych činnostiach spojených s vedením domácnosti, spracovávali potravinové produkty a pod. Muži vykonávali v rámci pracovnej terapie drobné opravy, údržbu, výsadbu drevín a okrasnej zelene a pod. V záujme vytvárania trvalých pracovných návykov sa hlavne klienti útulku zapojili do pomocných prác pri výstavbe oddychovej zóny a ihriska pre deti, ktoré organizácia v roku 2014 vybudovala za oboma objektmi. Tým boli vytvorené podmienky pre záujmovú činnosť klientov oboch zariadení, ako to organizáciám tohto typu ukladá zákon o sociálnych službách. V roku 2014 sa rozvinula s Materským centrom Slniečko, ktoré organizáciu zaradilo do svojho nového vzdelávacieho projektu pre matky s deťmi v oblasti využívania voľného času i osvety. Rovnako členky centra poskytovali klientkam Znb potravinovú a inú materiálnu pomoc a doučovali deti so zhoršeným prospechom. V hodnotenom období pokračovala naďalej spolupráca s odborom školstva a starostlivosti o občana MsÚ.

Ďalšou z aktivít organizácie bolo získavanie finančných prostriedkov z mimorozpočtových zdrojov za účelom skvalitňovania materiálnych podmienok ubytovaných. Po spracovaní a predložení projektov získala organizácia v roku 2014 dary v celkovej sume 5 200,00 € (v rámci darcovského programu Slovenských elektrární, a. s. „Energia pre krajinu“ finančnú podporu vo výške 1 000,00 €, 3 000,00 € daroval Kaufland, 1 000,00 € KPMG, s.r.o. a 200,00 € mesto Prievidza).

Organizácia v roku 2014 zabezpečovala prevádzku odevnej banky a knižnice s beletriou, ktoré sú vytvorené v priestoroch útulku. Materiálne podmienky na prevádzku odevnej banky v Znb boli vytvorené začiatkom roka 2014, banka sa podľa možností dopĺňa a využíva. V letnom období zabezpečila organizácia pre deti zo Znb pobyt v letnom tábore, počas vianočných sviatkov zabezpečila všetkým klientom večeru a drobné darčeky pre deti i dospelých.


Niektoré body rokovania priblížime v samostatných článkoch. Celý program zastupiteľstva nájdete TU.

Ďalšie aktuality

Prievidza získala 268 tisíc eur z eurofondov na realizáciu…

4. Aug 2022 8:10
Mesto Prievidza bolo úspešné so žiadosťou o nenávratný finančný príspevok na…

Pripravujú rekonštrukciu multifunkčného ihriska vo Veľkej…

4. Aug 2022 8:03
Mesto Prievidza realizuje verejné obstarávanie na rekonštrukciu multifunkčného…

Relácia mestského rozhlasu na 31. týždeň

4. Aug 2022 7:03
Uverejňujeme krátke správy, ktoré budú vyhlasované v mestskom rozhlase v 31. týždni.