13. Jan 2014 7:38

Informácie o zápise detí do základných a materských škôl

V mesiaci február sa uskutoční vo všetkých základných a materských školách zápis detí do prvého ročníka. My vám prinášame prehľad všetkých potrebných informácií, ktoré súvisia so zápisom detí do školských zariadení v meste Prievidza.

Oznámenie o zápise žiakov do 1. ročníka základnej školy na školský rok 2014/2015

Zápis žiakov do 1. ročníka základných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Prievidza na školský rok 2014/2015 sa uskutoční dňa

03.02.2014 v čase od 9.00 – 17.00 hod. v priestoroch jednotlivých základných škôl.

Na zápis je potrebné priniesť občiansky preukaz rodiča/zákonného zástupcu dieťaťa a rodný list dieťaťa. Prítomnosť dieťaťa na zápise je nevyhnutná!

V zmysle zákona č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon), vyhlášky MŠVVaŠ SR č. 320/2008 Z. z. o základnej škole a všeobecne záväzného nariadenia mesta Prievidza č. 98/2008 o povinnej školskej dochádzke a jej plnení je rodič/zákonný zástupca dieťaťa, ktoré do 31.08.2014 dovŕši šiesty rok veku, povinný prihlásiť dieťa na plnenie povinnej školskej dochádzky v základnej škole.
V prípade, že si rodič/zákonný zástupca nesplní túto povinnosť, dopustí sa priestupku, za ktorý je možné uložiť pokutu do 331,94€ . Pokutu možno uložiť do jedného roka odo dňa, keď správny orgán zistil porušenie povinnosti, najneskôr však do troch rokov odo dňa, keď k porušeniu povinnosti došlo.
Žiak plní povinnú školskú dochádzku v základnej škole v školskom obvode, v ktorom má trvalý pobyt , ak rodič/zákonný zástupca nevyberie svojmu dieťaťu inú školu. Školské obvody v meste Prievidza stanovuje Všeobecne záväzné nariadenie č. 104/2009.


Všeobecne záväzné nariadenie mesta Prievidza č. 98/2008 o povinnej školskej dochádzke a jej plnení v úplnom znení so zapracovaným dodatkom č.1Všeobecne záväzné nariadenie č. 104/2009, ktorým sa stanovujú školské obvody v meste Prievidza v úplnom znení so zapracovaným dodatkom č.1


Oznámenie o zápise detí do materských škôl na školský rok 2014/2015

Zápis detí do materských škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Prievidza sa v súlade s vyhláškou MŠVVaŠ SR č. 306/2008 Z.z. o materskej škole uskutoční v termíne

od 24. 02. 2014 do 28. 02. 2014 v čase od 8.00 hod. do 16.30 hod. v priestoroch jednotlivých materských škôl :

MŠ Ul. Š Závodníka v súčasnosti presťahovaná do priestorov ZŠ Ul. P. Dobšinského 746/5
MŠ Cesta V. Clementisa 251/12
MŠ Malonecpalská ul. 206/37
MŠ Nábrežie sv. Cyrila 306/28
MŠ Športová ul. 134/34
MŠ Ul. P. Benického 154/1
MŠ Ul. D. Krmana 334/6
MŠ Ul. J. Matušku 759/1
MŠ Ul. Maxima Gorkého 223/2
MŠ Ul. M. Mišíka 398/15
MŠ Ul. A. Mišúta 731/2

Pri zápise rodič/ zákonný zástupca dieťaťa povinne predloží:
– písomnú žiadosť o prijatie do materskej školy (tlačivo poskytne riaditeľstvo materskej školy)
– potvrdenie o zdravotnom stave dieťaťa
– občiansky preukaz rodiča/ zákonného zástupcu.


Dieťa so špeciálnymi výchovno – vzdelávacími potrebami je možné zapísať do Materskej školy na Ceste V. Clementisa. V tomto prípade rodič/ zákonný zástupca predloží okrem žiadosti a potvrdenia o zdravotnom stave aj písomné vyjadrenie z centra pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie.

Prednostne budú prijaté deti :
– ktoré dovŕšili piaty rok veku,
– s odloženou povinnou školskou dochádzkou,
– s dodatočne odloženou povinnou školskou dochádzkou.

Do materskej školy sa prijímajú deti vo veku spravidla od troch do šiestich rokov.

Bližšie informácie k zápisu poskytnú rodičom riaditeľstvá materských škôl.

Ďalšie aktuality

Oprava poruchy na verejnom vodovode - Ul. V. Benedikta,…

19. Aug 2022 8:08
Upozorňujeme obyvateľov, že z dôvodu opravy poruchy na verejnom vodovode bude dnes…

Oprava poruchy na verejnom vodovode - Ul. J. Červeňa

17. Aug 2022 8:48
Upozorňujeme obyvateľov, že z dôvodu opravy poruchy na verejnom vodovode bude dnes…

Prievidžania, spravme gesto, hlasujme za naše mesto!

15. Aug 2022 14:16
Pomôžte nám získať mestský park s aktivitami pre každého.