10. Apr 2019 6:33

Eurofondy chce vláda presmerovať na dopravné projekty Hornej Nitry

Vláda SR 27. marca 2019 schválila návrh prerozdelenia eurofondov v prospech Operačného programu Integrovaná infraštruktúra. Súčasťou návrhu je aj financovanie projektov nosnej dopravnej infraštruktúry na Hornej Nitre. Ráta sa s presunom finančných prostriedkov na projektovú prípravu rýchlostnej cesty R2, modernizáciu cesty I/9 v úseku Chocholná - Mníchova Lehota a výstavbu časti obchvatu mesta Prievidza.

Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky v spolupráci s Úradom podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu predložili na rokovanie vlády Slovenskej republiky predbežný návrh prerozdelenia časti výkonnostnej rezervy v prospech Operačného programu Integrovaná infraštruktúra.

Medzi oblasti, ktoré bolo navrhnuté podporiť, boli zaradené najmä aktuálne iniciatívy Európskej komisie prebiehajúce na území Slovenskej republiky. Ich súčasťou je aj podpora dopravy ako hybnej sily transformácie Hornej Nitry. Vláda materiál 27. marca 2019 schválila a uložila príslušným ministrom poskytovať súčinnosť pri navrhovanom presunutí financií medzi operačnými programami.

17,6 milióna eur na prípravu R2

Do projektovej prípravy R2 sa má podľa návrhu investovať spolu 17,6 milióna eur. Materiál uvádza stav rozpracovanosti jednotlivých úsekov a podklady, ktoré je potrebné dopracovať. Dokumentácie a štúdie sú nevyhnutnými podkladmi pre to, aby sa mohla v budúcnosti z prostriedkov Európskej únie financovať realizácia dopravných projektov.

Pre úsek R2 Mníchova Lehota – Ruskovce sa predpokladá nový proces posudzovania vplyvov na životné prostredie, ako aj príprava zmeny dokumentácií pre územné rozhodnutia a vydanie nových územných rozhodnutí. K úsekom R2 Pravotice – Dolné Vestenice a R2 Dolné Vestenice – Nováky sa pripravuje výzva na vypracovanie a vyhodnotenie dopravného prieskumu na ceste I/9, verejné obstarávanie sa má vyhlásiť v máji 2019.

„Už v roku 2013 viac ako 16 tisíc ľudí z regiónu požadovalo, aby bola príprava a realizácia budovania R2 v Trenčianskom kraji zaradená medzi svoje najvyššie priority vlády. Konečne sa to podarilo. Transformácia regiónu je jednou z troch iniciatív Európskej komisie, na ktoré sa majú presunúť peniaze z Európskej únie. Tieto správy z rokovania vlády vnímame pozitívne. Len ak bude projektová príprava hotová, bude možné cestu R2 budovať z eurofondov v nasledujúcom programovom období, ktoré začína v roku 2021,“ hovorí Katarína Macháčková, primátorka mesta Prievidza.

Informácia o projektoch v prílohe vládneho materiálu (kliknite na obrázok pre jeho zväčšenie).

„Panelka“ aj obchvat Prievidze

Suma 21,3 milióna eur sa plánuje presunúť na realizáciu modernizácie cesty I/9 v úseku Chocholná – Mníchova Lehota. Účelom projektu je zlepšiť dopravné napojenie Hornej Nitry. K projektu už boli dodané dokumentácie pre stavebné povolenie a prebieha majetkoprávne vysporiadanie. V materiáli sa uvádza termín realizácie v rokoch 2020 až 2022.

„I keď takzvaná „panelka“ – cesta prvej triedy pri Trenčíne – nie je priamo v regióne Hornej Nitry, pre jeho dopravnú dostupnosť je to dôležitý projekt. Teším sa z toho, že aj tento nedostatok, za ktorý sa hanbíme pred investormi a návštevníkmi regiónu, bude odstránený,“ dodáva Macháčková.

Odklon dopravy z intravilánu mesta Prievidza má zabezpečiť realizácia projektu obchvatu mesta Prievidza, ktorá je podľa schváleného návrhu plánovaná na roky 2020 až 2022. Na realizáciu I. etapy, 2. stavby sa plánuje využiť čiastka 11,97 milióna eur.

Rýchlostná cesta R2 – Foto: Wikipedia, Ladislav Luppa

Ďalšie aktuality

Relácia mestského rozhlasu na 32. týždeň

11. Aug 2022 7:22
Uverejňujeme krátke správy, ktoré budú vyhlasované v mestskom rozhlase v 32. týždni.

Upozorňujeme na zmeny v umiestnení volebných miestností

10. Aug 2022 13:27
Pre spojené voľby do orgánov samosprávy obcí a voľby do orgánov samosprávnych krajov…

Delegovanie do volebných komisií

10. Aug 2022 12:47
Členom volebnej komisie môže byť ten, kto dovŕšil 18 rokov veku, je spôsobilý na…