20. Feb 2020 13:32

Doplnené stanovisko mesta k otázkam o nakladaní s príjmom za vyseparované zložky komunálneho odpadu

V inzercii v regionálnom periodiku Prievidzsko uverejnila Jana Michaličková, hlavná kontrolórka mesta v rokoch 2003-2013, článok, v ktorom kladie otázku, kam „zmizli“ príjmy mesta Prievidza za vyseparované zložky komunálneho odpadu? Ako senzáciu prezentuje, že od roku 2018 nemalo mesto Prievidza takýto príjem, pričom sa domnieva, že by takýto príjem malo mať.

Vysvetlenie je veľmi jednoduché – mesto v súčasnosti už nemá príjmy za vytriedené zložky komunálneho odpadu z dôvodu legislatívnej zmeny.

V minulosti financovalo zber vytriedených zložiek komunálneho odpadu priamo mesto a zabezpečovalo ho prostredníctvom zberovej spoločnosti T+T. Podľa Zmluvy o poskytovaní služieb v odpadovom hospodárstve za odpredaj vytriedených zložiek komunálneho odpadu poukazovala zberová spoločnosť mestu Prievidza príslušné finančné prostriedky, spolu za obdobie rokov 2014, 2015 a prvej polovice roka 2016 v sume 71 580,65 eur.

Po schválení nového zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch zber vytriedených zložiek komunálneho odpadu financujú organizácie zodpovednosti výrobcov (takzvané OZV). V súčasnosti náklady, zber a nakladanie s vytriedenými zložkami komunálneho odpadu mesta Prievidza financuje organizácia zodpovednosti výrobcov ELEKOS, teda nie mesto Prievidza. Z toho dôvodu zberová spoločnosť nepoukazuje príjmy mestu za odpredaj vytriedených zložiek komunálneho odpadu. Takýto postup je správny v zmysle príslušnej novej legislatívy.

Teda odpoveď na sugestívnu otázku „Kde zmizli príjmy za separovanie?“ je jednoduchá. Rovnako ako prešli výdavky na zabezpečenie zberu a nakladania s vytriedenými zložkami komunálneho odpadu, na nové organizácie zodpovednosti výrobcov (OZV), prešli na ne aj prípadné príjmy za vyseparované zložky komunálneho odpadu, pretože nakladanie s nimi je už v ich kompetencii.

Zásadné zmeny v systéme zberu vytriedených zložiek
Okrem legislatívnych zmien, ktoré ovplyvnili systém zberu vytriedených zložiek komunálneho odpadu, je dôležité upozorniť aj na to, ako sa na trhu menili v čase výkupné ceny za jednotlivé vytriedené komodity, teda papier, plasty, sklo atď. Oproti roku 2014 ceny výrazne poklesli, a v roku 2020 sú výkupné ceny na historickom minime. Dôsledkom toho je, že malé obce majú problém nájsť organizácie zodpovednosti výrobcov na zabezpečenie zberu separovaných zložiek odpadu.

Porovnanie výkupných cien vyseparovaných druhov papiera medzi rokmi 2014 a 2020:

*Zdroj: Ponitrianske združenie obcí pre separovaný zber a nakladanie s odpadmi

V roku 2014 možno mestá a obce za jednotlivé vyseparované komodity odpadu mohli dosiahnuť určitý príjem. Zberové spoločnosti v danom období nemali náklady na dotriedenie týchto surovín ako je tomu v súčasnosti. Dnes je situácia úplne iná a separovanie je potrebné dotovať. Napríklad v súčasnosti sa zbierajú všetky typy plastov, z ktorých je približne 50% nepredajných. Tieto nepredajné plasty musia skončiť ideálne ako takzvané tuhé alternatívne palivo a spaľujú sa pri výrobe cementu. Problém je, že takéto spaľovanie stojí cca 85 € za tonu. Prenosom kompetencií v systéme zberu separovaného odpadu zo samospráv na jednotlivé organizácie zodpovednosti výrobcov je pre jednotlivé mestá a obce výhoda aspoň v tom, že za tento odpad neplatia,“ vysvetľuje Michal Bakyta z Ponitrianskeho združenia obcí pre separovaný zber a nakladanie s odpadmi.

Bývalá hlavná kontrolórka v svojej inzercii kritizuje zvýšenie miestneho poplatku za komunálny odpad na rok 2020. Navodzuje dojem, že bolo možné príjem za vyseparované zložky komunálneho odpadu využiť na zníženie nákladov. Ako sme vysvetlili vyššie, z dôvodu zmien zákonov aj situácie na trhu s komoditami nie je možné zabezpečiť takýto príjem pre samosprávu tak ako v minulosti. Preto považujeme za manipulatívne vypočítavať imaginárnu sumu, ktorá niekam „zmizla“ a mohla slúžiť na zníženie nákladov na odpadové hospodárstvo, výpočtami na základe stavu v rokoch 2011 – 2013, v úplne inom legislatívnom a trhovom prostredí.

Prečo mesto muselo pristúpiť k zvýšeniu poplatku?
Odpadové hospodárstvo je veľmi komplexná a odborná problematika. Preto aj na tomto mieste považujeme za dôležité upozorniť na najzásadnejšie dôvody, pre ktoré mesto Prievidza muselo pristúpiť k zvýšeniu miestneho poplatku za komunálne odpady.

1.Nárast množstva vzniknutého odpadu
V Prievidzi medziročne rastie množstvo vzniknutého odpadu. Kým v roku 2014 vzniklo v Prievidzi 17 979,63 ton odpadu, v roku 2018 to bolo už 23 370,54 ton. Väčšie množstvo odpadu znamená vyššie výdavky v odpadovom hospodárstve.

2. Zavedenie zberu biologicky rozložiteľného odpadu
Novela zákona o odpadoch uložila samosprávam povinnosť zberu biologicky rozložiteľného odpadu zo záhrad rodinných domov. S tým sú spojené ďalšie náklady, ktoré ovplyvňujú poplatok za komunálny odpad. Mesto Prievidza muselo zabezpečiť zber ďalšej zložky odpadu ktorý v roku 2014 pri poslednej úprave výšky poplatku ešte nebol realizovaný. Náklady na zber biologicky rozložiteľného odpadu boli napríklad za kalendárny rok 2018 vo výške 194 852,70 €.

3. Energetické zhodnocovanie zmesového komunálneho odpadu
Od roku 2016 je zavedené zhodnocovanie zmesového komunálneho odpadu činnosťou R1. Mesto si uplatnilo výnimku v zmysle zákona, a keďže zabezpečuje energetické zhodnocovanie zmesového komunálneho odpadu (činnosť R1), nemuselo zaviesť triedený zber komunálneho odpadu pre biologicky rozložiteľný kuchynský odpad. V roku 2018 mesto eviduje 11 127,08 ton zmesového komunálneho odpadu, pričom na jeho zhodnotenie bolo vynaložených 237 380,746 €.

4. Pevné sadzby poplatkov za uloženie odpadu na skládku
Od 1. januára 2019 je účinný zákon upravujúci poplatky za uloženie odpadov. Rovnako je účinné aj nové nariadenie vlády, ktorým sa stanovujú sadzby poplatkov za uloženie odpadu na skládku. Touto zmenou legislatívy sa významne zvyšujú pre sadzby za uloženie odpadov na skládku aj pre mesto Prievidza. Napríklad výška poplatku za uloženie objemného odpadu na skládku, pri úrovni vytriedenia 30 – 40 percent, bola nariadením vlády stanovená na 8 € za tonu v roku 2019. V roku 2020 je už nariadením stanovená sadzba 13 € za tonu, a na rok 2021 a nasledujúce roky nariadenie určuje sadzbu až 22 €.

5. Príjem z poplatku nepokrýval reálne náklady
Všetky vyššie uvedené vplyvy, avšak nielen tie, mali za následok to, že príjem samosprávy z miestneho poplatku za komunálny odpad nepokrýval reálne náklady na odpadové hospodárstvo. Prehodnotiť výšku miestneho poplatku za komunálny odpad odporučil mestu Prievidza aj Najvyšší kontrolný úrad v zázname o výsledku kontroly efektívnosti a účinnosti triedeného zberu komunálneho odpadu, ktorú vydal v novembri 2018.Ďalšie aktuality

Prievidza získala 268 tisíc eur z eurofondov na realizáciu…

4. Aug 2022 8:10
Mesto Prievidza bolo úspešné so žiadosťou o nenávratný finančný príspevok na…

Pripravujú rekonštrukciu multifunkčného ihriska vo Veľkej…

4. Aug 2022 8:03
Mesto Prievidza realizuje verejné obstarávanie na rekonštrukciu multifunkčného…

Relácia mestského rozhlasu na 31. týždeň

4. Aug 2022 7:03
Uverejňujeme krátke správy, ktoré budú vyhlasované v mestskom rozhlase v 31. týždni.