7. Apr 2014 5:32

Domáce zabíjačky treba nahlasovať

Na základe usmernenia Štátnej veterinárnej a potravinovej správy Slovenskej republiky o domácich zabíjačkách hovädzieho dobytka a ošípaných na rok 2014 informuje Regionálna veterinárna a potravinová správa o tejto problematike obyvateľov, že podľa § 23 zákona č. 39/2007 Z. z. o veterinárnej starostlivosti v znení neskorších predpisov hovädzí dobytok a ošípané možno zabíjať u chovateľa na súkromnú domácu spotrebu, ak bolo zabíjanie zvierat nahlásené príslušnej regionálnej veterinárnej a potravinovej správe aspoň jeden pracovný deň vopred.

Zároveň musia byť dodržané požiadavky na ochranu zvierat v čase zabíjania a hygienické požiadavky na zdravotnú bezpečnosť získavaných produktov vzhľadom na bovinnú spongiformnú encefalopatiu (BSE), ak ide o hovädzí dobytok a na trichinely, ak ide o ošípané.

Zabíjanie jahniat, kozliat, oviec a kôz za účelom využitia mäsa a produktov z nich pre účely súkromnej domácej spotreby v domácnosti chovateľa a jemu blízkych osôb nie je legislatívne ustanovené – nemusí sa nahlasovať.

Domáca zabíjačka určená na súkromnú domácu spotrebu sa vykonáva v priestoroch chovateľa. Produkty z domácej zabíjačky sú určené výlučne pre súkromnú spotr
ebu chovateľa v jeho domácnosti a jemu blízkych osôb. V žiadnom prípade sa takto získané produkty nesmú uvádzať na trh – predávať iným osobám.

Hovädzí dobytok zabitý na ľudskú spotrebu

Testovanie – odber vzoriek na BSE u hovädzieho dobytka (ďalej HD) zdravého sa nevykonáva.
Odber vzoriek na BSE sa musí vykonať u všetkých kusov starších ako 24 mesiacov:
– chorých, naliehavo (núdzovo)zabitých;
– vyšetrených pred zabitím s príznakmi poukazujúcimi na úraz alebo vážne psychologické alebo funkčné problémy alebo s príznakmi BSE ochorenia. Odber vzoriek u HD vykonajú súkromní veterinárni lekári.

Ošípané zabité na ľudskú spotrebu

Testovanie – odber vzoriek na trichinelózu u ošípaných na ľudskú spotrebu sa musí vykonať v okresoch Prievidza a Partizánske na základe vyhodnotenia rizika výskytu ich pôvodcu u vnímavých voľne žijúcich zvierat určených alebo neurčených pre ľudskú spotrebu (diviačia zver, medveď, jazvec, líška). Odber vzoriek u ošípaných vykonajú súkromní veterinárni lekári alebo štátni veterinárni lekári – inšpektori z RVPS Prievidza.

Pri nahlasovaní domácej zabíjačky hovädzieho dobytka sa uvádzajú tieto údaje:
– meno a adresa chovateľa
– okres
– identifikačné číslo zvieraťa (ušné číslo) z CEHZ
– registračné číslo chovu z CEHZ
– vek zvieraťa: dátum narodenia a vek v mesiacoch
– plánovaný dátum domácej zabíjačky
– telefónne číslo chovateľa.

Pri nahlasovaní domácej zabíjačky ošípaných sa uvádzajú tieto údaje:

– meno a adresu chovateľa
– okres
– plánovaný dátum domácej zabíjačky
– telefónne číslo chovateľa.

U p o z o r n e n i e:

– Odber vzoriek na BSE u HD starší ako 24 mesiacov, ktorý nebol zabitý na ľudskú spotrebu (uhynuté, usmrtené osobou alebo predátorom), sa musí vykonať.
Odber sa nevykonáva u zvierat usmrtených v rámci epidémie (slintačka a krívačka, antrax) a pri hromadných úhynoch v dôsledku intoxikácie, prírodných katastrof (blesk, požiar, povodeň).

– Zabíjanie, usmrcovanie zvierat na verejnom priestranstve (prezentované ako domáca zabíjačka) je v rozpore s etickými a legislatívnymi požiadavkami. Preto pri prezentácii tejto národnej tradície sa odporúča použiť výlučne jatočné telá, ktoré sú technologicky opracované a posúdené príslušným inšpektorom (úradným veterinárnym lekárom) orgánu veterinárnej a potravinovej správy ako zdravotne bezpečné z prevádzkarní schválených pre zabíjanie domácich kopytníkov.
Problematika ďalšej prípravy a predaja zabíjačkových špecialít na verejnom priestranstve je v kompetencii Regionálneho úradu verejného zdravotníctva so sídlom v Bojniciach.

MVDr. Milan Šima
riaditeľ RVPS Prievidza

Ďalšie aktuality

Relácia mestského rozhlasu na 32. týždeň

11. Aug 2022 7:22
Uverejňujeme krátke správy, ktoré budú vyhlasované v mestskom rozhlase v 32. týždni.

Upozorňujeme na zmeny v umiestnení volebných miestností

10. Aug 2022 13:27
Pre spojené voľby do orgánov samosprávy obcí a voľby do orgánov samosprávnych krajov…

Delegovanie do volebných komisií

10. Aug 2022 12:47
Členom volebnej komisie môže byť ten, kto dovŕšil 18 rokov veku, je spôsobilý na…